Handlingsplanen

Handlingsplan 2016

Fagpolitisk
Vi vil forsvare norske barne- og ungdomsbokforfatteres rettigheter ved å:

*følge opp normalkontrakten og andre kontrakter, samt forhandle tilleggsavtaler og nye avtaler der det er nødvendig.
*følge med i utviklingen innenfor det digitale feltet gjennom forhandlinger og samarbeid med andre organisasjoner
*gi råd og faglig veiledning til forfattere som trenger foreningens hjelp
*motvirke kutt i bevilgningene og arbeide for å bevare og styrke innkjøpsordningene
*arbeide for å bevare eksisterende og for å opprette nye bibliotekfilialer
*arbeide for å styrke skolebibliotekene, bl.a. ved å foreslå en egen lov
*danne en aksjonsgruppe som skal jobbe aktivt mot nedleggelse av bibliotek samt styrke bibliotek og skolebibliotek.
*arbeide for å bevare og bedre stipendordninger
*kreve vederlag og eventuell oppreisning ved urettmessig utnyttelse av barne- og ungdomsbokforfatteres åndsverk
*arbeide for å sikre en økt royalty for forfattere som deltar i ulike leselystaksjoner og prosjekter
*jevnlig sende ut nyhetsbrev med informasjon og oppdatering til medlemmene
*arbeide for en god bransjeavtale som vil tjene til spredning og synliggjøring av litteraturen, til bredde og mangfold for leserne, og sikrer forfatteren sitt kollektive avtaleverk.
*gi medlemmene råd og rettledning om skatt og selvangivelse
*påse at forfattere får betalt for oppdrag i regi av forlag
*arbeide for bedre rettigheter for kunstnere gjennom Kunstnernettverket
*jobbe for at den nye etaten (tidligere Rikskonsertene) øker prosentandelen litteraturproduksjoner i den kulturelle skolesekken.
*arbeide for at Kunstnernettverket framforhandler en ny avtale om honorar i den kulturelle skolesekken
*forhandle fram et høyere honorar for skapende kunstnere via forfatterorganisasjonene.
*jobbe mot politiske partier, formannskap og kommunestyre mht. DKS og andre litterære arenaer
*skolere foreningens tillitsvalgte
*arbeide for at bokhandlene skal få vise bredden i norsk barne- og ungdomslitteratur og ikke bare presentere kjedebestemte utgivelser
*arbeide for å øke ansvarsfølelsen og stoltheten for ny norsk barne-og ungdomslitteratur hos forlag og bokhandlere.
*arbeide for å få leseambassadør for barne- og ungdomslitteratur i Norge.

Synliggjøring
Vi vil synliggjøre norsk barne- og ungdomslitteratur i media og på andre arenaer gjennom å:

*samarbeide med forleggere, bokhandlere, kulturmyndigheter og andre om prosjekter som fremmer barne- og ungdomslitteratur
*fortsette samarbeidet med «Pegasus, Norsk Litteraturfestival» på Lillehammer
*samarbeide med litteraturkonferanser i Norge
*dele ut Trollkrittet, NBUs debutantpris for beste barne- og ungdomsbok
*dele ut NBU-prisen til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen i Norge
*fortsette arbeidet med skriftserien om barne-og ungdomslitteratur
*bruke hjemmesider og sosiale medier
*delta i den aktuelle debatten om barne- og ungdomslitteratur, formidling og kunstnernes vilkår
*bruke litterært råds kompetanse aktivt for å synliggjøre bredden i norsk barne-og ungdomslitteratur.
*utvikle nbutipset.no til å bli en uavhengig redaksjon for å spre informasjon om norske barne-og ungdomsbøker i sosiale medier.
*ha en aksjonsgruppe som skal arbeide for at bokhandlere skal vise og selge bredden i norsk barne- og ungdomslitteratur

Faglig arbeid
Vi vil arbeide for å høyne kvaliteten på norsk barne- og ungdomslitteratur ved å:

*arrangere minst to faglige seminarer i året
*gi medlemmer mulighet for deltakelse på seminarer og kurs i inn og utland, bl.a. ved å utlyse to stipend så medlemmer kan delta på Bolognafestivalen
*utlyse ti Lillehammer-stipend så medlemmer kan delta på Norsk litteraturfestival på Lillehammer
*tilby medlemmer reisestøtte til kurs og konferanser samt studieopphold
*invitere forfatterstudenter og debutanter til informasjonsmøter

Vi vil styrke foreningens indre liv ved å:

*holde høy kvalitet på foreningsmøtenes faglige innhold og jobbe for et godt sosialt miljø
*ta spesielt vare på nye medlemmer

Internasjonalt arbeid
I tillegg til medlemskap i de internasjonale organisasjonene, vil vi:

*fortsette å holde kontakten med våre nordiske søsterorganisasjoner
*støtte fribyforfattere i Norge bl.a. gjennom fribyforfatternes arbeidsutvalg i samarbeid med Norske PEN
*delta i Fengslede Forfatteres Komité
*ha en internasjonal ansvarlig i styret

Theme by Anders Norén