Billigbokkontrakt

NBU har forhandlet fram en billigbokkontrakt med Forleggerforeningen. Du kan få
kopi av normalformularet ved å henvende deg til NBUs sekretariat.

 

 

BILLIGBOKKONTRAKT FOR SKJØNNLITTERATUR
FOR BARN OG UNGDOM

 

Mellom

(forlag)

og

(forfatter)

er det inngått følgende avtale om utgivelse av verket

(tittel)

i billigutgave.

 1. Forfatteren samtykker til at forlaget, som ifølge normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom datert:
  …………………………………
  har enerett til å utgi ovennevnte verk – i det følgende kalt «verket» – i bokform, utgir verket i billigutgave, i første og senere opplag i det antall eksemplarer som forlaget bestemmer.

  Med billigutgave menes gjenutgivelse av verket, med en utsalgspris til publikum som maksimalt utgjør 2/3 av utsalgsprisen for vanlig utgave av verket det år billigutgaven utgis.

 2. Billigutgaven forutsettes utgitt i

  a.innbundet/heftet utgave (stryk det som ikke passer).
  b.i følgende serie: ……………..
  c.innen………………måneder etter avtalens undertegning.
  d.i et første opplag på………..eksemplarer.

Utgivelsen skal ikke illustreres, eller illustreres lite, slik at royalty skal ikke avkortes/Utgivelsen skal illustreres slik at forfatterens royalty skal avkortes i h t Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom pkt 2.8.4. [Velg ett av de to alternativene]

 

 1. Forfatterens vederlag er avtalt slik:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. Er vederlaget avtalt som royalty eller kronebeløp pr. solgt eksemplar, utbetales halvparten av vederlaget for salget av første opplag som forskudd innen 30 dager etter avtalens undertegning. Er engangsbeløpet avtalt, utbetales halvparten som forskudd innen 30 dager etter undertegning og halvparten ved utgivelsen.
 3. Forskudd nevnt i pkt. 4 utgjør forfatterens minstehonorar. Forskuddet avregnes mot forfatterens krav på vederlag utover minstehonoraret. For utbetaling og avregning av annet vederlag enn engangsvederlag vises til pkt. 7.
 4. Forfatteren skal ha 25 frieksemplarer av første opplag av billigutgaven.
 5. I den utstrekning ikke annet fremgår av billigbokavtalen, gjelder vilkårene i normalkontrakten mellom partene nevnt i pkt. 1.

 

 

 

 

Avtalen underskrives i 2 eksemplarer, ett til hver part.

     

, den

, den

     
     
     
     
     
     

Forlagets underskrift

Forfatterens underskrift

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2014 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.