E-bokavtale

Avtalen kan lastes ned i PDF-format her.

E-BOKKONTRAKT FOR SKJØNNLITTERATUR (Barn og ungdom)

 mellom

 ___________________________

Forfatteren

 og

 __________________________

Forlaget

 er det inngått følgende avtale om utgivelse av verket (Verket)

 __________________________

 i e-bokutgave

 1. Denne avtalen forutsetter at partene har inngått Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom. Denne avtalen skal forstås og tolkes i lys av Normalkontrakten i den versjonen som er/ble inngått mellom forfatter og forlag for førstegangs utgivelse av Verket.

 2. Forlaget gis ved denne avtalen enerett til å utgi Verket som e-bok i samme språklige utgave som papirutgivelsen. Med ”e-bok” menes et litterært verk utgitt som digital tekst for digital omsetning.

 3. Verket skal ikke endres uten forfatterens samtykke, men forlaget må ha adgang til å gjøre de korrekturrettelser og tekniske og formatmessige tilpasninger som er nødvendige for elektronisk salg og distribusjon.

 4. Dersom e-boken skal utgis som beriket bok, dvs. at den opprinnelige teksten utgis med tillegg av valg, funksjoner og materiale som den tidligere tekstversjon ikke har («e-bok med tilleggsmateriale»), skal dette skje i samarbeid med forfatteren. I slike tilfeller inngås særskilt avtale.

 E-bokutgivelse uten samtidig eller forutgående papirutgivelse omfattes ikke av denne avtalen. Det samme gjelder utgivelse av multimediale verk (berikede e-bøker). For slike utgivelser inngås det særskilte avtaler.

 5. Dersom Verket ikke er i salg som e-bok enten innen 6 måneder etter at denne avtalen er signert av begge parter, eller innen 6 måneder etter at papirutgaven er utgitt, har forfatteren rett til å heve denne avtalen.

 Forlaget tar den endelige avgjørelse om bruk av tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon. Dersom forfatteren har konkrete og begrunnede ønsker om slik bruk, skal forfatteren så tidlig som mulig i prosessen informere forlaget om dette, slik at forlaget er i stand til lojalt å ivareta forfatterens interesser. Forlaget kan ikke motsette seg forfatterens konkrete ønske om bruk av et spesielt teknisk beskyttelsessystem uten saklig grunn.

 6. Royalty:

 Forfatteren har krav på 28 % royalty for de første 799 solgte e-bøkene, deretter 30 % royalty per solgte e-bok.

 Royaltygrunnlag:

I fastprisperioden er royaltygrunnlaget fastprisen fratrukket eventuell merverdiavgift

 I friprisperioden er royaltygrunnlaget forlagets nettoinntekt per solgte e-bok, fratrukket merverdiavgift. Med ”nettoinntekt” menes utsalgsprisen fratrukket eventuell merverdiavgift og forhandlerrabatt.

 Minste royaltyutbetaling i friprisperioden er kr 15,00 pr salg – med mindre annet er uttrykkelig avtalt med forfatteren.

 7. Forskudd
1. Forskudd for samtidig e-bokutgivelse, forstått som e-bøker som utkommer i samme år som papirutgaven, skal tilsvare 5 % av forskuddsbeløpet for papirutgivelsen utregnet ifølge Normalkontrakten.
2. For førstegangs e-utgivelser av verk som tidligere kun har vært utgitt på papir og der fastprisperioden er ute, gjelder følgende forskuddsbestemmelser:
a)     For nyere backlistutgivelser, forstått som bøker som er utkommet første gang i løpet av de siste 10 år, skal det betales et forskuddsbeløp på minimum 2 500 kroner.
b)      For eldre backlistutgivelser, forstått som bøker som utkom første gang for mellom 10 og 25 år siden, skal det betales et forskuddsbeløp på minimum 1 000 kroner.
c)      For utgivelser fra forlagets katalog, forstått som bøker som utkom første gang for mer enn 25 år siden, betales det ikke forskudd.
Ny kontrakt på tidligere utgitt e-bok utløser ikke forskudd.  Overgang til friprisperiode utløser ikke nytt forskudd.

8. Dersom Verket inneholder illustrasjoner, skal bestemmelsene om royaltyfordeling/-avkortning for e-bokutgivelse følge prinsippene for avkortning som er avtalt for utgivelsen av boken i papirformat.

For denne utgivelsen innebærer det at (kryss av og fyll inn):

   Royaltyen er uavkortet

            Royaltyen avkortes, og fastsettes til å være … %

            Royaltyen deles mellom rettighetshaverne i forholdet …. % til forfatter og …. % til illustratør

 9. Forfatteren har krav på fem -5- gratis nedlastinger av Verket som e-bok.

 10. Maksimums gratislesing som «smakebit»: Forlaget kan tilby opptil 10 % av teksten som gratis lesing, teksten må om ikke annet er avtalt være sammenhengende og fra bokens begynnelse.

 11. Forfatteren har krav på årlige salgsoppgaver som viser hvordan royalty pr tittel og format er beregnet. Med mindre annet er avtalt foretas avregningen samtidig med avregningen for papirutgivelsen.

 12. Denne kontrakten gir ikke forlaget rett til å tilby Verket til abonnementsbaserte salgsløsninger (inkludert strømming). Vilkårene for dette skal reguleres i egen avtale.

 13. Denne avtalen har samme varighet som tilhørende Normalkontrakt. Ved mislighold som ikke blir utbedret, kan avtalen sies opp med 2 måneders varsel.

 Sted, dato: …………….

 ____________________                                                                  ____________________

Forlaget                                                                                             Forfatteren

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo