AVTALE OM INNKJØPSORDNING FOR NYE NORSKE SKJØNNLITTERÆRE BARNE- OG UNGDOMSBØKER

Denne avtalen er inngått mellom Norsk Kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband og Ungdomslitteraturens Forfatterlag (nåv. NBU) og gjelder statlig innkjøp av ny norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom det året boka utgis. Avtalen erstattet den tidligere "lille innkjøpsordningen" (500 eksemplarer) fra 1966, ble inngått i 1978 og omfattet den gang innkjøp av 1000 eks. som fordeles til folkebibliotekene. I 1987 oppnådde man en ny og utvidet innkjøpsordning (1448 eks.), – to år senere justert til 1550 eksemplarer. 550 eks. er øremerket skolebibliotekene.

Ordningen innebærer at Norsk Kulturråd betaler en del av forfatterhonorarene for bøker som går inn under avtalen på vilkår av at forleggeren utlegger ved utgivelsen fullt honorar for de eksemplarer rådet kjøper, pluss forfatterforskudd for halvparten av resten av førsteopplaget.

Les mer om innkjøpsordningen hos NORSK KULTURRÅD.

Forfatterhonoraret for de bøker Norsk Kulturråd kjøper inn og som utkommer i et opplag inntil 5000 eks, fastsettes til 22,5% av bokas heftepris for solgte eksemplarer inntil 3000 og 20 % for solgte eks. mellom 3000 og 5000. For de første 3000 eks. utreder Norsk Kulturråd 12,5% og forlaget 10%. For solgte eks. mellom 3000 og 5000 utreder forlaget 12,5% og rådet 7,5%.