Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst to bøker, og disse er innkjøpt av Norsk Kulturråd. Søknadsfrist 1. september hvert år. Søknadsskjema får du hos oss.

Kriterier for tildeling av grunnstipend

Alle skjønnlitterære bøker for barn og unge som faller inn under innkjøpsordningen teller likt. Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke blir innkjøpt. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra NBUs litterære råd. I tilfelle uenighet i utvalget, legges saken fram for rådet i plenum.

Følgende kategorier teller ikke:

    a) Faglitterære verker, herunder litteraturkritikk og biografier
    b) Bøker for voksne
    c) Dramatiske verker
    d) Oversettelser som ikke er gjendiktninger
    e) Ny-utgaver, billigutgaver, samlinger, etc. av tidligere utgivelser

Alle bøker som det skal utdeles grunnstipend for, telles opp. Beløpet som er avsatt til minstestipender, divideres med antall bøker. Det beløp som framkommer, multipliseres med antall bøker utgitt av den enkelte forfatter.

Bøker skrevet av 2-3-4 forfattere teller med henholdsvis 1/2, 1/3 eller 1/4. Bøker skrevet av flere enn fire forfattere teller ikke.

Grunnstipend beregnes til den enkelte forfatter for minimum 2, maksimum 30 bøker.

Foreningens årsmøte kan endre disse regler med simpelt flertall.