Hvordan skal et manus se ut, og hva skjer når det sendes til et forlag?

Du har allerede laget et manuskript som et forlag har vurdert. Praksis i forlagene er forskjellig, men her er noen punker du bør ta hensyn til: Manus skal være maskinskrevet, og helst maskinlesbart, med dobbel linjeavstand, god marg og arkene beskrevet bare på den ene siden, med sidetall.

Sørg for å ha minst en papirkopi og gjerne en diskettkopi. Vær oppmerksom på at forlaget sjelden har erstatningsplikt for manus som blir borte.

Når manus kommer til forlaget, går det til en eller flere konsulenter. De fleste forlag sender deg melding med det samme om at ditt manus er mottatt og at du vil få det vurdert med tilbakemelding innen en tidsfrist. Får du ikke slik tilbakemelding i løpet av et par uker, bør du be om det.

Vanligvis vil forlagets konsulenter foreslå rettelser i ditt manus. Konsulentene har lang erfaring i manusarbeid, og kan bidra med mye verdifull hjelp, men du har ikke noen plikt til å ta hensyn til disse forslagene.

NBU har forhandlet fram et normalkontraktformular med Norsk Forleggerforening.

Straks du har fått beskjed om at et manus er antatt, har du krav på å få kontrakt.

Bestemmelsene i kontrakten din skal være ifølge normalkontrakten for utgivelse av skjønnlitterære bøker. Kontakt NBU dersom forlaget vil bruke en annen kontrakt enn normalkontrakten. Forlagskontrakten utstedes i to underskrevne eksemplarer, ett til deg og ett til forlaget.

Royalty
Royaltygrunnlag for innbundne bøker er 85% av utsalgspris.

For bøker som blir innkjøpt av Kulturrådet er forfatterens royalty 22,5% for inntil 3000 eksemplarer, og 20 % fra 3000 og oppover. For ikke innkjøpt skjønnlitteratur er tilsvarende royalty 15% inntil 5000 eks og 20 % fra 5000 og oppover.

Forskudd og oppgjør for royalty
Normalkontrakten for NBU, § 2.8.7 sier: ”Senest når boken utkommer skal forlaget utbetale forfatteren fullt honorar for de eksemplarer Kulturrådet kjøper inn (1550 eks.), samt et forfatterforskudd for en halvdel av resten av førsteopplaget.” Forlaget plikter å sende deg årlig salgsoppgave for hver av bøkene dine innen 15. mars året etter salgsåret. Da har du også krav på halvparten av det du etter salgsoppgaven har til gode av opptjent royalty hos forlaget. Resten skal du ha innen 31. august.

Skatten og lovverket
Å være forfatter er et yrke. Dette får betydning blant annet når du skriver selvangivelsen. Selv om du har et annet yrke bør du oppgi at du også er forfatter. Dermed kan du få godkjent dine reelle utgifter i forbindelse med skrivingen.

Du kan ta kontakt med NBU og be om heftet ”Forfattere og skatt”, med nyttig informasjon om dette.

Sammendrag
NBU har avtaler med Den norske Forleggerforening, bokklubbene, NRK o.a. Sjekk med oss at disse avtalene blir fulgt i forhold til deg. Er du i tvil, så ring oss. Kommer du i konflikt med forlegger eller oppdragsgiver, søk råd og hjelp før saken har kjørt seg helt fast.

Stipend (f.eks arbeidsstipend og reisestipend) til forfattere utlyses ca. 15. september hvert år. Både medlemmer og andre forfattere kan søke. Be oss om søknadsskjema.

Hvert år utbetaler NBU grunnstipend til medlemmer og ikke medlemmer etter bestemte regler. Du kan søke om grunnstipend når du har utgitt minst to bøker, og disse er innkjøpt av Norsk Kulturråd.