STATUTTER FOR NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE

 

Vedtatt 16.februar 1980. Endringer 1985, 1990, 1991, 1993, 1997,1999, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012.

 

 

KAPITTEL 1: Formål.

 

§ 1

Formål

Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Dette innebærer at foreningen skal ta seg av følgende oppgaver:

a)  forsvare opphavsretten

b) arbeide for gode kollektive avtaler og stipendordninger som gir forfatterne større sosial og økonomisk trygghet

c)  forsvare ytringsfriheten

d)  verne om forfatternes ideelle rett (jfr. åndsverkloven)

e)  hjelpe og beskytte forfattere som gjennom sitt yrke kommer i konflikt med myndigheter e.l.

 

§ 2

Forholdet til ikke-medlemmer

Forfattere, som ikke er medlemmer av foreningen, og forfatteres arvinger kan få foreningens faglige bistand.

Ved inngåelse av avtaler og ved utadvendt virksomhet som angår forfatternes faglige eller økonomiske kår, skal foreningen såvidt mulig ivareta alle norske barne- og ungdomsbokforfatteres interesser.

Fremmedspråklige barne- og ungdomsbokforfattere bosatt i Norge skal også kunne få hjelp og støtte av foreningen.

 

§ 3

Avtaler

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere representerer medlemmene i forhandlinger om utnyttelse av rettighetene til deres verk for eksemplarframstilling i undervisningsinstitusjoner, andre institusjoner eller ervervsvirksomheter, eksemplarframstilling for funksjonshemmede, ved å gjøre verkene tilgjengelig for allmennheten ved kringkasting eller i andre sammenhenger hvor avtale er nødvendig for å utløse en lovbestemt avtalelisens.

Også ellers kan NBU inngå bindende avtaler på medlemmenes vegne, jf. § 22, 2. og 3. ledd.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere kan gi fullmakt til eller inngå forvaltningsavtale med andre organisasjoner så som Norwaco og Kopinor, også for utlandet, om å forvalte slike rettigheter.

 

§ 4
 

Medlemsbetingelser
Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som holder kunstneriske mål. Bøkene kan være skrevet på norsk, samisk eller et annet språk. Søker må være eneste forfatter til bøkene som blir sendt til vurdering.

 

 

 

§ 5

Opptakelse

Opptakelse i foreningen skjer etter egen søknad eller etter skriftlig forslag fra et medlem.

 

Søknaden eller forslaget sendes styret, som forelegger saken for NBUs litterære råd. Rådets vedtak oversendes styret til formell godkjenning.

 

Dersom styret ikke godkjenner rådets vedtak, kan rådet kreve å få saken behandlet på årsmøte. Styrets og rådets standpunkter følger sakspapirene . Spørsmålet avgjøres uten debatt, jfr. § 21.

 

Enhver som har søkt medlemskap og fått avslag, kan kreve begrunnelse fra NBUs litterære råd.

 

 

§ 6

Kontingent og medlemskort.

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

 

Medlemmer som har fylt 67 år, blir livsvarig medlem med fulle rettigheter uten å betale kontingent.

 

Et medlem som ved kalenderårets utgang står til rest med kontingent, anses som uttrådt av foreningen og underrettes om dette.

 

Medlemmer som melder seg ut, kan gjenoppta medlemskapet ved å underrette foreningens administrasjon om at medlemskap ønskes igjen.

 

Rettighetene som medlem gjenvinnes når kontingent er betalt.

 

Medlemmer kan be om medlemskort.

 

 

§ 7

Utelukkelse

Et medlem som har motarbeidet foreningens formål eller har brakt foreningens omdømme i vanry, kan etter vedtak på årsmøtet utelukkes for kortere eller lengre tid. Forslag om utelukkelse må være begrunnet av styret eller minst 8 medlemmer og oppnå ¾ flertall.

 

 

KAPITTEL 3: Foreningens administrasjon

 

§ 8

Styret

Styret administrerer og representerer foreningen i samsvar med foreningens formål. Lederen, eller den styret gir fullmakt, har anvisningsrett til driftsmidlene.

 

Styret har 7 medlemmer og 1 varamedlem.

Lederen velges ved særskilt valg, styremedlemmene velges samlet og varamedlem velges særskilt. Valgene gjelder for 2 år. Av medlemmene står hvert år 3 på valg. Gjenvalg kan finne sted.

Varamedlemmet trer inn i styret dersom et av styrets faste medlemmer ser seg nødt til å trekke seg fra sitt verv. Varamedlemmet sitter da som ordinært medlem av styret frem til neste ordinære årsmøte.

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder (eller nestleder) dobbeltstemme. Ved alle møter i styret føres det protokoll som godkjennes i nærmest påfølgende styremøte.

 

Årsmøtet fastsetter lederens lønn.

 

§ 9

NBUs litterære råd

NBUs litterære råd er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter.

 

NBUs litterære råd har 6 medlemmer. Første gangs valg gjelder for 3 år. Deretter kan medlemmene gjenvelges for 1 år om gangen, i inntil 3 år.

 

Det velges en vararepresentant til NBUs Litterære Råd. Representanten trer inn i Rådet, dersom ett av Rådets faste medlemmer ser seg nødt til å trekke seg fra sitt verv. Vararepresentanten sitter da som ordinært medlem av Rådet frem til neste ordinære årsmøte og kan eventuelt velges inn som fast representant av Rådet for en 3-årsperiode med eventuelt videre gjenvalg for ett år av gangen. Vararepresentanten har ikke leseplikt og mottar ikke honorar før han/hun trer inn som medlem av Rådet.

 

For å sikre en rimelig sirkulasjon bør ingen sitte mer enn 6 år sammenhengende. Under valgene bør en allsidig sammensetning av rådet tilstrebes med hensyn til kjønn, målform, alder og geografisk spredning. Begge målformer skal til enhver tid være representert med minst 2 medlemmer.

 

Også forfattere som innehar løpende stipend eller liknende, skal kunne velges.

 

NBUs litterære råd velger selv sin leder og nestleder. Rådet er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder (eller nestleder) dobbeltstemme. Rådet fører egen protokoll som godkjennes ved nærmest påfølgende rådsmøte.

 

§ 10

Taushetsplikt

Foreningens tillitsvalgte har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at tillitsvervet er opphørt.

 

§ 11

Inhabilitet

Medlemmer av styret eller NBUs litterære råd kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil.

Inhabilitet foreligger

a)  når vedkommende selv er part i saken

b)  når slekts- eller andre åpenbare forhold direkte eller indirekte gjør vedkommende til part i saken.

En tillitsvalgt plikter selv å opplyse om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil.

I tvilstilfelle skal styret eller NBUs litterære råd avgjøre hvorvidt det foreligger inhabilitet. Ved slike avgjørelser har den tvilen gjelder, ikke stemmerett.

 

§ 12

Valgkomité

På hvert årsmøte velges en valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem. Minst ett medlem må også være medlem av styret.

 

Valgkomiteen avgir innstilling senest én måned før neste årsmøte.

 

§ 13

Revisor

På hvert årsmøte velges en autorisert revisor til å gjennomgå styrets regnskaper og avgi beretning til neste årsmøte.

 

§ 14

Sekretariat

Foreningens styre ansetter lønnet sekretær som sammen med lederen tar seg av den daglige drift.

 

KAPITTEL 4: Stemmerett og valgbarhet

 

§ 15

Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år senest ved årsmøtets begynnelse (jfr. § 6), har stemmerett i alle foreningens anliggender og er valgbare til alle foreningens tillitsverv hvor annet ikke er bestemt.

Ingen kan sitte i styret og NBUs litterære råd samtidig.

 

§ 16

Fratredelse fra tillitsverv

Foreningens tillitsvalgte kan fritas fra sitt verv hvis de ber et årsmøte eller et medlemsmøte om dette.

 

Medlemmer av styret, NBUs litterære råd eller andre tillitsvalgte plikter å fratre sitt verv etter begrunnet vedtak av årsmøte.

 

Hvis nyvalg ikke straks kan finne sted, avholdes det suppleringsvalg, jfr. § 24.

 

 

KAPITTEL 5: Årsmøte og medlemsmøter

 

§ 17

Årsmøte

Årsmøte avholdes innen utgangen av april.

 

På årsmøtet behandles:

a)  Årsberetning

b)  Revidert regnskap

c)  Innsendte forslag

d)  Handlingsprogram

e)  Budsjett

f)  Valg av medlemmer til styret, NBUs litterære råd, valgkomité, revisor.

 

Årsmøtet sammenkalles skriftlig med minst fire ukers varsel.

 

Senest 14 dager før årsmøtet skal styret sende ut dagsorden og andre sakspapirer til møtet.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være postlagt minst 3 uker før møtet. Alternative forslag til valg på medlemmer av styret eller NBUs litterære råd kan kreves sendt ut sammen med årsmøtepapirene, dersom det er sendt styret innen fristen og er undertegnet av minst 5 medlemmer.

 

Saker som er innsendt for sent i henhold til ovenstående ledd, eller saker som fremmes direkte på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis årsmøtet bestemmer dette med 2/3 flertall.

 

Årsmøtet velger selv referent(er).

 

Årsmøtets vedtak er bindende for styret, jfr. § 22.

 

§ 18

Ekstraordinært årsmøte

Et årsmøte kan gi styret fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det kan ellers innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det tvingende nødvendig eller etter bestemmelse i § 23. For ekstraordinært årsmøte gjelder bestemmelsene i § 17 så langt det passer.

 

§ 19

Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig, dog minst to ganger i året. Hvis 10 medlemmer skriftlig krever medlemsmøte, skal styret innkalle til et medlemsmøte som avholdes senest 3 uker etter at styret mottok begjæringen.

 

Innkalling til medlemsmøte skjer 14 dager i forveien. Med innkallingen følger en redegjørelse for hvilke saker som skal behandles.

Saker som ønskes behandlet på et medlemsmøte, må være postlagt minst 14 dager før møtet.

Styret avgjør om de innsendte saker føres på dagsorden. Ved møtets begynnelse skal styret orientere om de forslag som er sendt inn i forbindelse med møtet.

 

Saker som er innkommet for sent i henhold til foregående ledd, saker som av styret ikke er ført opp på dagsorden, eller saker som fremmes på medlemsmøtet, skal tas opp til behandling hvis medlemsmøtet bestemmer dette med alminnelig flertall.

 

Medlemsmøtet velger selv referent(er).

 

Medlemsmøtets vedtak er veiledende for styret (jfr. § 22).

 

§ 20

Valg

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall av avgitte stemmer.

Foreligger det forslag på mer enn ett navn til samme verv, eller hvis minst ett tilstedeværende medlem krever det, skal valg mellom disse skje ved skriftlig, hemmelig avstemning.

 

Er det flere enn to kandidater til vervet som formann, og oppnår ingen av kandidatene alminnelig flertall ved første gangs avstemming, holdes det omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer.

 

Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstedeværende medlem rett til å stemme for seg ved alle valg. Hvert medlem kan ha én -1- fullmakt. Fullmakter skal innleveres og godkjennes før valgene finner sted.

 

Møtet velger en komité på minst 2 medlemmer til å kontrollere fullmaktene og til å telle opp avgitte stemmer.

 

§ 21

Andre avstemminger

Avstemminger over forslag om ikke å godkjenne regnskap, krav om at et medlem av styret eller NBUs litterære råd skal fratre (jfr. § 16), om opptakelse av medlem (jfr. § 5) eller utelukkelse av medlem (jfr. § 7) skal skje ved skriftlig, hemmelig avstemming.

 

Forslag til uttalelser fra års- eller medlemsmøter eller fra andre møter i foreningens regi skal framføres skriftlig og være tilgjengelig for alle de tilstedeværende før vedtak om forslaget kan fattes.

 

Møtet avgjør selv avstemmingsmåten i andre saker, dog slik at et enkelt medlem på møtet kan kreve skriftlig avstemming.

 

Møtet velger en komite på minst 2 medlemmer til å kontrollere at avstemming skjer etter forskriftene.

§ 22

Uravstemning

Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte eller medlemsmøte har truffet et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og hemmelig avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler . Styret skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst 1/10 av medlemmene . Valgresultater kan ikke sendes til uravstemning.

 

Styret har plikt til å gjøre resultatet av forhandlinger eller meklinger kjent for medlemmene så snart som mulig. Dersom 1/10 av medlemmene krever det innen 14 dager regnet fra utsendelse av styrets vedtak til medlemmene, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dette årsmøte skal bare behandle det vedtak som er kunngjort.

 

Vedtak truffet ved uravstemning er bindende for styret. Er et årsmøtes vedtak utsendt til uravstemning, er det utfallet av uravstemningen som blir bindende.

 

§ 23

Nyvalg – ekstraordinært årsmøte

Hvis lederen fratrer etter bestemmelsene i § 16 eller av andre grunner, rykker nestlederen opp som leder til nærmest påfølgende årsmøte.

 

Hvis både lederen og nestlederen fratrer, eller hvis så mange av styrets medlemmer fratrer at styret ikke lenger er beslutningsdyktig (jfr. § 8), innkalles det ekstraordinært årsmøte. På dette ekstraordinære årsmøte er nyvalg eneste post på dagsorden. Den fungerende valgkomité avgir innstilling til det ekstraordinære årsmøte på et samlet, nytt styre.

 

Kreves det uravstemning etter § 22 over det vedtak som ligger til grunn for fratredelsen(e), skal resultatet av denne være kjent før det eventuelt innkalles til ekstraordinært årsmøte etter annet ledd.

 

Inntil det ekstraordinære årsmøte kan finne sted, fungerer styret som forretningsadministrasjon.

§ 24

Suppleringsvalg

Hvis en tillitsvalgt fratrer etter bestemmelsene i § 16 eller av andre grunner på et årsmøte eller medlemsmøte, kan suppleringsvalg finne sted på samme møte.

 

I andre tilfelle kan styret, hvis det finner det hensiktsmessig eller påkrevet, innkalle til medlemsmøte etter bestemmelsene i §. 19. På dette medlemsmøtet avholdes suppleringsvalg for den tid som gjenstår fram til neste årsmøte, da nyvalg finner sted.

 

Kreves det uravstemning etter § 22 over det vedtak som ligger til grunn for fratredelsen, anses eventuelt suppleringsvalg som foreløpig inntil utfallet av uravstemning er kjent.

 

Den fungerende valgkomité skal på styrets anmodning avgi innstilling til suppleringsvalget.

 

§ 25

Informasjon til medlemmene

Styret skal gi medlemmene grundig orientering om pågående forhandlinger og andre viktige saker for foreningen.

 

Vedtak og uttalelser av årsmøte eller medlemsmøte og viktige vedtak av styret meddeles medlemmene så snart som mulig.

Eventuelle stemmetall skal samtidig oppgis.

 

 

KAPITTEL 6: Lovendringer

 

§ 26

Forslag til lovendringer

Forslag til lovendringer må være postlagt innen 15. desember for å bli behandlet på nærmeste årsmøte. Slike forslag kan bare behandles på årsmøtet.

 

Forslag til lovendringer må oppnå 2/3 flertall for å bli vedtatt.

 

 

KAPITTEL 7: Oppløsning

 

§ 27

Vedtak om oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen må vedtas på et årsmøte med 2/3 flertall. Det må deretter bekreftes ved uravstemning hvor minst 40% av medlemmene deltar og oppnå ¾ flertall.

 

I tilfelle av foreningens oppløsning skal oppløsningsvedtaket inneholde bestemmelser om fordeling av foreningens midler.