Ved behandlingen av St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken ba Stortinget Regjeringen om å foreta en evaluering av satsingen. Evalueringen er utført av NIFU STEP og gir et forskjelligartet bilde av hvordan Den kulturelle skolesekken (DKS) er tilrettlaget for elevene.

NIFU STEP konkuderer blant annet med at: "Hovedinntrykket vårt er at mange av fylkeskommunene legger hovedansvaret på kommunene og skolene, for å sikre at alle elevene får DKS-tilbud, også elever med spesielle behov. I forhold til elever med spesielle behov nyter skolen og lærerne stor tillit i DKS-systemet."

NIFU STEP leverte sin evaluering høsten 2006. Kultur- og kirkedepartementet har sendt  rapporten på en bred høring med høringsfrist 1. februar 2007. 

Les høringsrapporten her.