Den saken det var knyttet mest spenning til på NBUs årsmøte på Soria Moria 3. mars var forslaget fra Jan Christopher Næss om forandringer av opptakskriteriene. Til nå har statuttene sagt at man kan bli medlem av NBU dersom man har skrevet to skjønnlitterære bøker som holder god nok kunstnerisk kvalitet. I lovendringsforslaget som Næss framsatte var begrepet «kunstnerisk kvalitet» utelatt. Til gjengjeld måtte forfattere som søker medlemskap ha gitt ut to bøker på et forlag som er medlem av Den norske Forleggerforening, i Næss forslagEn av dem som gikk mot forslaget til Jan Christopher Næss var Kari Sverdrup, NBUs formann.
– Jeg mener det blir galt at det i praksis er forlagene som skal bestemme hvem som blir medlemmer av NBU og ikke. Forlagene er våre motparter i mange sammenhenger, og da blir det unaturlig at de skal ha kontroll over hvem som blir medlemmer av foreningen. Det er fortsatt foreningen gjennom det litterære råd som bør bestemme dette, sa Kari Sverdrup i sitt debattinnlegg.
Kari Sverdrup og Lise Männikkö framsatte et annet forslag hvor ordlyden var: Medlemskap er åpent for forfattere av minst to skjønnlitterærer verker for barn og ungdom. Opptak kvalitetsvurderes ut fra verkets/verkenes språk, egenart, sjanger og i forhold til forfatterskapet som helhet. Forfattere som er bosatt i Norge og har utgitt verker på norsk, samisk eller et annet språk samt norske statsborgere bosatt i utlandet kan søke.

Forslaget til Jan Christopher Næss fikk i en prøveavstemming fem stemmer og ble trukket. Forslaget til Sverdrup og Männikkö samt et tredje forslag med en litt mer presisert formulering ble tatt opp til votering. Opptellingen viste at det ikke var et nødvendig 2/3 flertall for å endre NBUs statutter.