THORVALD STEEN, forfatter
MARIT NICOLAYSEN, forfatter
KLAUS HAGERUP, forfatter

Etter forslag fra Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere startet Norsk barnebokinstitutt (NBI) i 2006 et treårig prøveprosjekt med forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur, med støtte fra bl.a. Norsk kulturråd til prosjektet. NBI søker nå om å gjøre tiltaket permanent fra høsten 2009. For et beskjedent beløp kan NBI gi talentfulle søkere som vil skrive for barn og ungdom et fullverdig utdanningstilbud. Er en slik utdanning nødvendig? Og hvorfor Norsk barnebokinstitutt?

 

Forfatterutdanning er ikke noe nytt i Norge. I takt med at litteraturområdet som helhet er blitt større og mer sammensatt, og antall bokutgivelser også har økt, er behovet for oversikt og kunnskaper også blitt viktigere for den som vil skrive. En kunstnerisk utdanning og profesjonalisering er ikke noe nytt, og er en selvfølge i mange kunstarter. Etter en markant vekst i norsk litteratur fra 60-tallet, ble behovet for forfatterutdanning også tydelig. I dag finnes mange skrivekurs, men først og fremst tre gode tilbud i forfatterutdanning ved Høgskolen i Bø, Universitetet i Tromsø og ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Men ingen av disse tilbudene vil prioritere en fullverdig utdanning i barne- og ungdomslitteratur.

 

Multimedialt.

 

Denne litteraturen omfatter de fleste litterære genre og er i dag et område med mange utgivelser. På tredve år er endringene store, ikke bare i kvantitet. De fleste av disse endringene har staten lagt til rette for ved rammevilkår som har gitt den kunstneriske kvaliteten gode muligheter. Norge har en velfungerende innkjøpsordning for barne- og ungdomslitteratur til bibliotekene. Denne litteraturen er solid representert og viktig i skoleverket. Mange av bøkene blir oversatt, og flere norske boksuksesser i utlandet er skrevet for barn. Salget i Norge er heller ikke dårlig, forlagene har egne solide redaksjoner, og som eneste land har Norge en egen forening (NBU) med 260 forfattere som skriver for barn og ungdom. Men den tradisjonelle bokproduksjonen er også utfordret av nye medier der fortellingen spiller en hovedrolle, med barnet som leser, tilskuer og aktiv medspiller. Det moderne barneværelset er på kort tid blitt en multimediesentral. Begrepet "kommunikasjon" spiller annen rolle i dag enn for bare ti år siden, og rommer et utall nye fortellinger og fortellingsmuligheter. En fagutdanning vil få større muligheter til å ta i bruk flere virkemidler, og barne- og ungdomslitteraturen kan skape fellesuttrykk og genreblandinger med andre kunstformer. Og fagutdanningen er en naturlig videreføring av det de statlige rammevilkårene har ført til.

 

Prøveprosjektet har gjennomført en ettårig utdanning for 14 studenter, og er nå midtveis i et toårig prosjekt for 15 studenter. Rundt 40 forelesere – litteraturvitere, forfattere og formidlere – er med i utdanningen. Pensum er omfattende og legger til rette for kunstnerisk, praktisk fordypning og litteraturfaglig kompetanse. Hver student skal gjennomføre flere obligatoriske oppgaver og et hovedprosjekt. Utdanningen gir ikke bare en utdanning til fremtidens mulige forfattere, men også en litterær erfaring og kompetanse som kan brukes i litteraturformidling.

 

I tillegg har NBI tatt opp en viktig utfordring for barne- og ungdomslitteraturen her til lands: Til tross for mange gode hensikter og holdninger, har det vist seg vanskelig å rekruttere forfattere med en flerkulturell bakgrunn. Det er alvorlig, fordi det moderne Norge har en ungdomskultur som preges av mangfoldige uttrykk. Det kan bli viktig både for integrering, lesing blant barn og ungdom, og for litterær nyskaping at de nye erfaringene og språklige endringene som raskt kommer til orde blant dagens barn og ungdom, også blir synlige i barne- og ungdomslitteraturen. To studentplasser ved utdanningen har med støtte fra Fritt Ord derfor fått en stipendordning for søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika.

 

Skreddersydd.

 

Stiftelsen Norsk barnebokinstitutt er et informasjons- og dokumentasjonssenter for barne- og ungdomslitteratur, og er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket. Med sin boksamling på 70 000 bind, sitt dyktige fagpersonale, bibliotek, lesesal og undervisningslokale, er det faglig og praktisk skreddersydd for et litteraturtiltak som dette. Kultur- og kirkedepartementets årlige priser for barne- og ungdomslitteratur ble i sin tid lagt til NBI fordi det der var et faglig og uavhengig miljø. Det samme miljøet er også en betydelig forutsetning for en forfatterutdanning og betyr, sammen med lokaliseringen, at kostnaden ved tiltaket er beskjeden. Norsk barnebokinstitutt har søkt Kultur- og kirkedepartementet om midler til permanent drift, og vi oppfordrer kulturministeren til å gi det sin støtte.