Bakgrunn: September 2007 møttes representanter for de nordiske foreningene for å stifte en nordisk paraplyorganisasjon. Møtet vedtok en formålsparagraf og valgte ordfører og interimstyre, (Lise Männikkö, ordfører, Helen Rundgren og Markku Karpio), som fikk i oppgave å utarbeide forslag til vedtekter. Det ble besluttet å møtes igjen om et år.

23-25 september 2008 møttes representanter for de nordiske foreningene for å konsolidere, fatte vedtekter for og legge den videre kursen for den nordiske paraplyorganisasjonen REGNHLíF.

Fra foreningene møtte følgende: Lise Männikkö og Arne Svingen fra Norske Barne-og ungdomsbokforfattere, NBU, Helen Rundgren og Maud Mangold fra BUS, Sveriges Författarförbund, Markku Karpio, Tuija Lehtinen, og Raili Mikkanen fra Suomen Nuorisokirjailijat ry. Marjun Syderbø Kjelnes fra Rithøvundafelag Føroya og Morten Dürr fra Dansk Forfatterforenings børne-og ungdomsbogforfattere & illustratorer.

Island SIUNG og Finlands svenske författarförening var forhindret fra å møte, og de samiske representantene måtte melde avbud.

Vi møttes tirsdag ettermiddag, og hadde først en liten runde på tendenser og nyheter fra de ulike land. Undertegnede orienterte om arbeidet med en felles web-side, Frans Friis i Friis-design er engasjert for å gjøre denne jobben, som har fått støtte fra Kulturkontakt Nord. Friis har funnet et verktøy som gjør det mulig for enhver som har tilgang på et passord å skrive innlegg til siden.  Web-siden skal for øvrig få egen logo, det skal være tilstandsrapporter fra landene, nyheter om bøker og lenker til foreningene. Det blir også lagt inn en kalender med aktuelle konferanser, seminar og lignende i Norden.

Da REGNHLíF ble stiftet i Gøteborg i 2007 ble det vedtatt en formålsparagraf:

Å verne og spre de nordiske landenes moderne barne-og ungdomslitteratur, samt styrke de nordiske opphavsmennenes faglige og økonomiske vilkår og derigjennom støtte de nordiske språkene som kulturbærere.

Rundt denne paragrafen ble det nå en del debatt. Paragrafen var lang og tung å lese. Innholdsmessig gjenspeilte den heller ikke det vi reelt kan gjøre sammen. Det ble derfor besluttet å realitetsorientere formålet med organisasjonen. Følgende formål ble formulert:

Norsk: Regnhlíf vil gjennom samarbeid og felles prosjekter verne om, spre og støtte de nordiske landenes moderne barne-og ungdomslitteratur. Gjennom erfaringsutveksling er målet å styrke de nordiske opphavsmennenes vilkår.

Svensk: Regnhlíf vill med samarbete och gemensamma projekt värna om, sprida och stödja de nordiska ländernas moderna barn-och ungdomslitteratur. Målet är att med erfarenhetsutbyte stärka de nordiska upphovsmännens vilkor.

Det er altså erfaringsutvekslingen som blir arbeidsredskapet framover. Web-siden blir et viktig kontaktpunkt.

Ingen av landene så seg i stand til å ta på seg et ordfører-ansvar i neste periode. Ingen av landene så seg heller i stand til å ta ansvaret for å arrangere et nytt, stort møte. Nyvalg av arbeidsgruppe skjer ved møte, via mail, telefonmøte eller liknende.

Regnhlif fikk derfor følgende vedtekter:

§ 2 Medlemmer

Regnhlifs medlemsorganisasjoner er: Norske barne-og ungdomsbokforfattere (NBU), Dansk Forfatterforenings børne-og ungdomsbogforfattere & illustratorer, Suomen Nuorisokirjailijat ry, Finlands Svenske Författarförening, Sveriges Författarforbund BUS, Rithøvundafelag Föroya, Island SIUNG, ,Sapmi Sami Girjecalliid Searvi og Grønlandsk forfatterforening.

§3

Rådsmedlemmar

Rådet består av två representanter från de nordiska barn-och ungdomsförfattarföreningarna/sektionarna i Danmark, Finland, Färøerna, Grönland, Island, Norge, Sapmi og Sverige. Ur rådet väljs et arbetsutskott  på tre personer vartannat år.

§4

Arbetssätt

Kontakt i rådet sker med mailinglista. För alla medlemmar i föreningarna upprättas en hemsida som kontinuerlig uppdateras med nordisk författarinformation och kontaktlänkar.

§5

Rösträkning och beslut

Varje rådsmedlem har en röst vid omröstningar. Rösten går att använda via ombud av suppleant eller annan i förväg utsedd representant.

§6

Ekonomi

Medlemsavgift för administrativa kostnader er 1000 kr för de större föreningarna i Danmark, Norge, Sverige Finland och 500kr för Island, Färöerna, Finlandsvensk förening, Sapmi och Grönland.

Valg:

Det ble valgt en arbeidsgruppe som besto av Lise Männikkö, Markku Karpio og Morten Dürr.

For øvrig skal rådet, altså alle representantene for foreningen med sine suppleanter, være redaksjonsråd for web-siden.

Sekretariat i Norge tar hånd om de midler som blir til overs etter møtet i Gøteborg, samt administrerer og ferdigstiller web-siden fram til neste periode.

Forøvrig vil en søke å møtes i mindre sammenhenger knyttet til nordiske messer, møter og konferanser.

 

Møtet i Gøteborg var i tilknytning til bok og bibliotek. Interimstyret hadde siden januar arbeidet med å få seminarplass til en nordisk opplesning: Under en nordisk paraply. Vi fikk imidlertid ikke plass, og besluttet like før sommeren å ha en stand, en monterplass i stedet. Dag to av møtet ble derfor viet denne standen. Alle hadde med seg bøker oversatt til flere nordiske språk, og vi laget så en utstilling av disse bøkene samt plakater som henledet oppmerksomheten på oversettelser(og mangel på sådanne) i Norden.

Bok og bibliotekmessen i Gøteborg er stor, og det var ikke så lett å få oppmerksomhet, men under bransjedagene var folk jevnlig innom til samtale og informasjon. Vi reklamerte for den kommende web-siden, som skal finnes på www.regnhlif.com Vår samling av nordiske godiser ble også populær!

Vi var også enige om at arbeide med monteren gjorde det klarere for gruppa at vi må finne ut hva vi egentlig vil med organisasjonen. (se formål)

Møtet i Gøteborg ble muliggjort med støtte av Nordisk Kulturfond.