I vedtektene står det i §17:

 

[…] Årsmøtet sammenkalles skriftlig med minst fire ukers varsel. Senest 14 dager før årsmøtet skal styret sende ut dagsorden og andre sakspapirer til møtet.

 

Vi minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være postlagt minst 3 uker før møtet. Alternative forslag til valg på medlemmer av styret eller NBUs litterære råd kan kreves sendt ut sammen med årsmøtepapirene, dersom det er sendt styret innen fristen og er undertegnet av minst 5 medlemmer.

 

Saker som er innsendt for sent i henhold til ovenstående ledd, eller saker som fremmes direkte på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis årsmøtet bestemmer dette med 2/3 flertall.

 

 

Vi gjør derfor oppmerksom på at:

·         forslag til lovendringer må  være postlagt innen 15. desember 2010.

·         saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være postlagt  senest 12.mars

 

Om valg

Valgkomiteen har begynt arbeidet. Den skal avgi sin innstilling senest 2. mars 2011.

Alle medlemmer har forslagsrett til kandidater til styret og det litterære råd.

Valgkomiteen ønsker at forlagene helst kommer innen 15. desember 2010.

Medlemmer kan også be om et møte med valgkomiteen for å drøfte aktuelle kandidater.

 

Forslag på kandidater kan meldes fra til:

Dag Larsen: sonpoesi@online.no ,  leder i valgkomiteen

Hilde Hagerup: hildehagerup@gmail.com

eller Anne Bjørkli: anne.bjorkli@nordixnett.no