Skjema for NBUs stipender kan lastes ned her.

 

 

UTLYSNING AV STIPEND FOR 2012

 

Søknadsfrist 15. oktober 2011

 

Følgende søknadsskjemaer er vedlagt:

– Statens kunstnerstipend

– Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres fonds stipend

 

Søknadsskjema for garantiinntekt kan fås ved henvendelse til:

NBUs sekretariat: Tlf: 22 47 85 70 E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

 

Forbehold:                     Statens stipend utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslag for 2012.
Rasmus Løland-stipendet og Rogaland Fylkeskommunes litteraturstipend med forbehold om fylkeskommunal godkjenning.

 

Ligningsattest:              kopi av siste tilgjenglige ligningsattest skal være vedlagt en av søknadene. Søker du både statens og NBU skal den være vedlagt statens søknadsskjema. Ikke legg ved hele skatteoppgjøret – det holder med den lille delen som heter ”Likningsattest”.

 

Anbefalinger/Kritikker:     skal ikke vedlegges

 

Søknadene sendes     

Søknader om:                    stipend 1, Statens Garantiinntekter (blått skjema) og
stipend 2-4, Statens stipend (gult skjema),
sendes eller leveres til:
Statens Kunstnerstipend, Postboks 8192 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Norsk kulturråd, Grev Wedelsplass 1

 

Søknader om:                    stipend 5, NBU (grønt skjema), sendes eller leveres til:
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere,
Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere,
Rådhusgata 7

 

Søknader om:                    stipend 6, Rasmus Løland stipendet sendes i brevs form til:
Rogaland Fylkeskommune, postboks 130, 4001 Stavanger

 

Søknader om:                    stipend 7-8 sendes DnF, Postboks 327 Sentrum, 0103 Oslo.

 

Søknader om:                    stipend 9 (i brevs form) sendes til:
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.

 

 

GENERELLE TILDELINGSKRITERIER for Statens stipend

*  Det skal kun legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. Det tas ikke hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner, religiøs eller politisk oppfatning, kjønn eller alder.

 

* Stipendene kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge. Søkeren må da argumentere spesielt for dette på eget vedlegg til søknaden.

 

* Stipendene gjelder ikke kunstnere som er i en grunnutdanningsfase som utgjør mer enn

50 % av tiden (mer enn 15 studiepoeng pr. semester eller 30 studiepoeng pr. år). Som grunnutdanning menes både bachelor- og masterutdanning. Dette gjelder alle typer utdanninger, også ikke-kunstneriske. Stipendene skal gå til søkerens aktive, profesjonelle kunstneriske virksomhet og ikke til virksomhet som er en del av utdanningen.

Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan ikke tildeles kunstnere som er i en grunnutdanningsfase, jf. over, da stipendene gjelder fra 01.01.2012 selv om tildeling skjer senere.

Diversestipend kan tildeles kunstnere som er i en grunnutdanningsfase dersom utdanningen avsluttes i løpet av vårsemesteret 2012. I slike tilfeller utbetales ikke stipendet før bekreftelse på avsluttet og godkjent utdanning foreligger.* Stipendene er ikke ment som støtte til prosjekter, men som støtte til søkerens utvikling som kunstner. Støtten er altså personlig og søkeren bør derfor opplyse om hvilket personlige utbytte stipendet forventes å gi.

 

* Det gis ikke støtte til utgifter som er påløpt før tildelingsåret.

 

Type stipend

 

1.        Statens garantiinntekter for kunstnere (blått skjema)

Garantiinntekt kan tildeles yrkesaktive kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge, og som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Både skapende og utøvende kunstnere kan søke. Garantiinntekten skal gi kunstnerne økonomisk trygghet og mulighet til å ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Ved tildeling skal det bare legges vekt på søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvalitet. Garantiinntekten er for tiden bundet til lønnstrinn 1 i det statlige regulativet, og utgjorde per 1. mai 2011 maksimalt kr 214 900. Man søker på eget skjema.

 

 

2.        Statens arbeidsstipend (gult skjema)

Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å arbeide med personlige prosjekter eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke.

Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år etter omfanget av arbeidsplanen/prosjektet. Dersom det er 3 år eller mindre siden man har hatt arbeidsstipend regnes dette som en søknad om fornyelse, og man må begrunne hvorfor man søker på nytt.
Kunstnere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. I 2011 utgjør stipendet brutto

kr 190 000.

 

3.         Statens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere (gult skjema)

Arbeidsstipendet kan søkes av yngre kunstnere i etableringsfasen som i det året søknaden sendes inn, ikke er over 35 år, altså født i 1976 eller senere. Det kan gjøres unntak fra aldersbestemmelsen i særskilte tilfeller. Søker bør da argumentere spesielt for hvorfor han/hun søker dette stipendet. Stipendet skal gi kunstnere anledning til å utvikle seg kunstnerisk og sette dem bedre i stand til å leve av sitt virke som kunstner. Kunstnere som mottar arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Stipendet blir tildelt fra ett til tre år etter omfanget av arbeidsplanen/prosjektet. Man kan tildeles stipendet for maksimum tre år til sammen inkl. tidligere tildelinger. I 2011 utgjør stipendet brutto kr 190 000.

 

4.       Statens diversestipend (gult skjema)

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan gis støtte til bl.a. etablering, kurs, reiser, fordypning/studier (ikke grunnutdanning; se ”generelle tildelingskriterier”), materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.
Søkeren må selv definere de(t) konkrete formålet han/hun søker støtte til, og hva  det personlige kunstneriske utbyttet vil bli. Det kan søkes om flere formål på samme skjema. Maksimalt stipendbeløp er kr 60 000 i 2011.

 

 

5.       NBUs fonds stipend  (grønt skjema)

– arbeidsstipend                                     (årsbeløp og betingelser som statens)

 

– diverse stipend                                    (i 2011 ble det tildelt fra kr 20 000,-

(reise, vikar, material, prosjektstøtte)      til kr. 100 000,-)

 

 

6.       Rasmus Løland-stipendet

Rogaland fylkeskommune har opprettet et litteraturstipend for ny norsk barne- og ungdomslitteratur. Stipendet vil i 2012 være på kr. 100 000,-.

Stipendet skal

– stimulere til økt produksjon av barne- og ungdomslitteratur

– gjøre det mulig for forfattere å skrive på heltid for en periode, eller ta del i forfatterstudier og lignende.

 

Søkeren må kunne dokumentere publiserte tekster, enten som egen bok, som en del av en antologi eller i et tidsskrift eller lignende.

For mer informasjon se www.rogfk.no

Begrunnet søknad vedlagt ligningsattest sendes i brevs form til Rogaland Fylkeskommune.

 

7.       Nordiske forfatterstipend

Under forbehold om Stortingets bevilgning utlyses fire reisestipend (i 2012 à

kr 20.000,-) for studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 mnd.

Begrunnet søknad sendes DnF i brevs form. Skriv hvilket (hvilke) land du ønsker å reise til, og hvorfor!

 

8.         Den norske Forfatterforenings stipend av vederlagsfondets penger,
DnFs stipendfond og Den norske Forleggerforenings legat.

Kan søkes av forfattere av skjønnlitterære bøker for voksne.

Eget skjema fås ved henvendelse til DnFs sekretariat, tlf. 23 35 76 20

 

 

9.       Rogaland fylkeskommunes litteraturstipend

Stipendet skal fortrinnsvis gå til unge og uetablerte forfattere, og kan søkes av personer fra Rogaland eller som bor i Rogaland. Stipendiet er på kr 100.000,-. Begrunnet søknad vedlagt ligningsattest sendes i brevs form til Rogaland Fylkesbibliotek.

For mer informasjon se  www.rogfk.no

 

 

 

 

 

 

Vær ekstra oppmerksom på følgende ved utfylling av søknadsskjemaene:

 

Skriv tydelig! Ikke alle håndskrifter er like enkle å forstå.

 

Du merke av på side 1 på skjema for Statens stipend (gult skjema) hvilken kunstnergruppe du tilhører.

 

Hvis du søker innen flere grupper, som f.eks. dramatiker, oversetter, skjønnlitterær forfatter eller fagbokforfatter, må du fylle ut ett skjema for hver av disse kunstnergruppene. Og hvert skjema skal vedlegges kopi av ligningsattest!

 

Husk å krysse av hvilke/hvilket stipend du søker.

 

Husk å skrive en fyldig og skikkelig begrunnet søknad. Utvalget for statens kunstnerstipend aksepterer ikke "for å skrive" som god nok begrunnelse!

For reisestipend må du oppgi hvor du skal reise, og hvorfor osv.

Det må også fremgå av søknaden hvor stort stipend du trenger innenfor maksimalt stipendbeløp.

 

Underskriv søknaden. (Søknader som mangler underskrift vil ikke bli godkjent)

 

Forfattere som søker arbeidsstipend bør søke både Statens og NBU vederlagsfond.

 

Kopi av siste tilgjenglige ligningsattest må vedlegges i alle fall en av søknadene (Statens, hvis du søker der). Skal også vedlegges søknader om Rasmus Løland-stiepndet, Nordisk forfatterstipend og Rogaland fylkeskommunes forfatterstipend.

 

Legg ikke ved originalpapirer da vedlegg normalt ikke vil bli returnert.

 

 

For mer info om Statens kunstnerstipend er nettadressen: www.kunstnerstipend.no

 

 

 

NB

Søknaden må være poststemplet senest 15. oktober 2011

Søknader poststemplet etter denne dato blir ikke behandlet, men returneres søkeren. Søkeren har selv ansvar for at søknaden er poststemplet innen fristen. Søknader kan også leveres personlig. Da søknadsfristen faller på en lørdag, er fristen for personlig innlevering mandag 17. oktober

kl. 15.30.

Søknader kan ikke sendes med faks eller e-post. Søknader pr. faks eller E-post godkjennes ikke!