Den norske organisasjonen Norwaco jobber for å ivareta sine medlemmers rettigheter innen bruk i kringkasting, video og film. Organisasjonen, som via sine medlemmer representerer 37 000 individuelle rettighetshavere, har saksøkt Riks-TV for det de mener er manglende utbetalinger av vederlag. Kravet går helt tilbake til 2007.

Riks-TV er TV-distribusjonsselskap eid av NRK Aktivum, TV 2 Gruppen og Telenor Broadcast Holding. Et sentralt spørsmål i striden er hvorvidt Riks-TV driver med kringkasting eller videresending. Norwaco krever utbetalte vederlag for videresending, mens Riks-TV mener selv at de er kringkastere.

Spørsmål om rettigheter

– Vi er en del av primærdistribusjonen til kringkasterne og betaler vederlag til rettighetshaverne for dette. Norwaco mener at vi driver videresending, og krever vederlag for noe vi mener vi allerede har betalt for. Siden vi er uenig, mener vi det ryddigste er å få dette avklart en gang for alle gjennom å ta saken inn for domstolene, som er den eneste instansen som kan avgjøre dette med bindende virkning, sier Riks-TVs administrerende direktør Christian Birkeland til Ballade.

Norwacos direktør Cathrine Nagell sier de mener Riks-TV driver en distribusjon som skal klareres med rettighetshaverne.

– Når det kommer til distribusjon av SVT1 og 2 har vi en avtale. Denne tvisten gjelder andre typer kanaler, som for eksempel National Geographic Channel og Fem, som distribueres i Rikspakken til Riks-TV. Spørsmålet er hvilke rettigheter Riks-TV har klarert med kringkasterne, og hvilke rettigheter kringkasterne har klarert bakover. I Rikspakken forvalter vi repertoar på oppdrag fra TONO, og det er distributørene i de respektive land som da skal klarere TONO-rettighetene. Canal Digital og Get er andre distributører som videresender i Norge – vi ser ikke noe rettslig skille mellom disse og Riks-TV.

Kompleks sak
Prosessen frem til nå har vært komplisert.

Norwaco klaget Riks-TV inn for Kabeltvistnemnda i februar 2010. Riks-TV stevnet så Norwaco inn for Oslo tingrett senere samme år, med påstand om at de har rett til å distribuere uten avtale med Norwaco og at Norwaco ikke er godkjent til å kreve inn vederlag av Kulturdepartementet. Norwaco svarte med et motsøksmål, der påstand er at Riks-TV måtte inngå avtale med Norwaco og betale erstatning for distribusjonen av TV-kanaler.

Kabeltvistnemnda og Oslo tingrett har slått fast at Norwaco siden 2005 har opptrådt uten godkjenning med rettslig grunnlag i åndsverkloven.

– I rettsprosessen har det blitt klart at Norwaco mangler godkjennelse. Dette er det bare Norwaco selv som kan rydde opp i, sier Birkeland.

Kulturdepartementet ser på saken
Men også Kulturdepartementet kan være med på ryddejobben. De får i disse dager inn høringssvar fra ulike organisasjoner i forbindelse et forskrift om overgangsregler til lov om endringer i åndsverkloven. Overgangsreglene vil potensielt kunne gi Norwaco anledning til til å kreve inn midler helt fra Riks-TVs oppstart i 2007.

– Vi synes ikke noe om at det lages særregler med tilbakevirkende kraft, og tror heller ikke slike regler vil ha noen virkning. Uansett endrer ikke dette kjernen i saken. Vi har klarert våre rettigheter og betalt vederlag for vår utnyttelse, sier Birkeland.

– Råkjør mot artister
TONO er en av Norwacos medlemsorganisasjoner. Direktør i TONO, Cato Strøm, synes lite om Riks-TVs innvendinger mot Norwaco.

– Riks-TV bedriver et prosessuelt råkjør mot låtskrivere og artister. Fremfor å la domstolen behandle realitetene i saken, anker de nå prosessuelle spørsmål inn for Høyesterett. Dette er kun egnet til å trenere saken. Det virker som de ikke vil ha en realitetsavgjørelse. Skulle saken ende med at Riks-TV vinner fram med at de ikke driver med videresending i lovens forstand, vil det sette hele videresendingsinstituttet i fare. Låtskrivere og artister vil ikke få rettmessig vederlag for den aktiviteten Riks-TV bedriver, sier Strøm, som mener Riks-TV er en konkurrent til de andre kabeldistributørene.

– Vi har klarert våre rettigheter og har helt siden starten betalt vederlag til musikkbransjen, og vi gjør det med glede. Men vi ønsker ikke å betale dobbelt, og har hele tiden hevdet at denne saken må avgjøres av domstolene, svarer Birkeland.

– Hvor mye penger mener dere at rettighetshaverne går glipp av, gitt av RiksTv driver videresending?

– For låtskrivere og artister snakker vi om svært store beløp, tosifrede millionbeløp, sier Strøm, som mener saken også er prinsipielt svært viktig.

– Den er prinsipielt svært viktig for alle typer rettighetshavere, det vil si for alle som får sine åndsverk videresendt i kabelnett. Vinner Riks-TV fram, hvilket jeg ikke tror, er det svært store beløp som går tapt for rettighetshaverne, og det vil i så fall gjelde for alle Norwacos rettighetshavergrupper, sier Strøm.

For tidlig å si
I Kulturdepartementets høringsnotat kommer det frem at departementet mener Norwaco har rett til å klarere rettigheter, men at situasjonen på det nåværende tidspunktet er at hele systemet for klarering av rettigheter for videresending er satt ut av spill. Departementet har etter 2005 i praksis ansett Norwaco som godkjent etter den gamle godkjenningen fra 1996, og de mener at de særlige omstendighetene i saken kan begrunne at reglene kan gis virkning fra ikrafttredelsen av lovendringen i 2005.

Departementet er nå så vidt i gang med å ta stilling til høringsuttalelsene de har fått inn fra Norwacos medlemsorganisasjoner.

– Vi har mottatt svært mange og omfattende høringsuttalelser, og det er for tidlig å kunne si noe om innholdet i dette materialet. Vi regner med at uttalelsene bidrar til å opplyse saken fra mange sider, noe som gir departementet et godt grunnlag for beslutning. Det er også for tidlig å si noe om når denne forskriften vil kunne tre i kraft, sier departementets kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz.