Mange har ventet på resultatet av forhandlingene om nye honorarer for medvirkende i DKS, Den Kulturelle Skolesekken. Nå er endelig avtalen på plass. Det har vært kronglet og vanskelig å få på plass en slik avtale. Bakgrunnen for det hele var at sentrale aktører i fylkeskommunene ville ha like satser og betingelser for alle som opptrer i skolesekken. Før har det vært slik at hver sektor har hatt sine egne satser, nå skulle alle behandles likt. Det sier seg selv at det ikke er mulig. En ballettdanser som viser partier fra ”Svanesjøen” trenger andre betingelser enn en bildekunstner som skal holde tegnekurs. En næringsdrivende forfatter har andre økonomiske forhold enn en musiker ansatt i et symfoniorkester. At alle ikke kan behandles likt og ha like vilkår har derfor vært det viktigste for oss som har forhandlet om avtalen med fylkeskommunene. Jeg er ikke helt fornøyd med avtalen vi har fått på plass, men slik er det vel i forhandlinger. Alle må gi og ta litt og er ingen helt fornøyde er det kanskje ingen som er veldig misfornøyde heller.

Noe av bakgrunnen for at dette har blitt aktuelt er at man har sett det som nødvendig å gjøre noe med honorarsatsene i det hele tatt, er at det er stadig flere som skal dele på en ikkevoksende pengepott. Akkurat det håper vi at det blir en forandring på. Kulturministeren skal ha signalisert at det vil komme mer penger til DKS. Dessuten har ordningen fått en sentral plass hos Norsk Kulturråd, der direktør Anne Aasheim har sagt at hun vil være den som er DKS ansikt utad.

Grunnpilaren i den nye avtalen er en dagsats på kroner 2600. For næringsdrivende utøvere vil det komme et tillegg på 723 kroner pr turnédøgn, altså 3323 kroner. Det er mindre enn det forfattere har fått for oppdrag for DKS før, men en god del mer enn de 3000 vi først var tilbudt. Fylkeskommunene hadde også et utgangspunkt i at beløpet skulle gjelde for inntil fire formidlinger pr døgn, dette har vi forhandlet ned til tre. I tillegg har vi fått med en bestemmelse som sier at også forberedelser skal være honorert. Tidligere har forarbeidet til en turné vært en del av betalingen en får gjennom dagsatsen. Det nye er at slikt arbeid skal godtgjøres separat. Timesatsen for dette er 506 kroner for næringsdrivende. Det er derfor viktig at forfattere som får forespørsel om å dra på DKS-turné sier fra om på forhånd hvor mye forarbeid som kreves. Må du for eksempel selv kontakte skolene før du reiser ut, skal du ha betalt for den tiden du bruker. Det samme gjelder arbeidet du har med opplegget for turneen.

En næringsdrivende forfatter får altså kroner 3323 pr døgn. Det gjelder for inntil tre klokketimer daglig men ikke mer enn tre forskjellige formidlinger. Blir du spurt om å ta en time til, skal du ha 50% ekstra for den. Bruker du mer enn ti timer på en dag, fra du drar fra overnattingsstedet til du er på overnattingssted igjen, skal du også ha 50% ekstra betalt.

Det vi dessverre ikke fikk gjennomslag for denne gangen, er betalt reisetid i forkant av turneen. Mange må reise hjemmefra dagen før og overnatte på hotell dagen før en skoleturné starter. Vi mente at dette også er noe utøverne skal ha betaling for, men en del fylker mener at det blir for dyrt for dem, siden alle utøvere som skal til det fylket vil ha lang reisevei. Med avtalen vi nå har inngått er det bare reiser over ti timer som utløser ekstra honorar.

Det ligger mange andre bestemmelser i den nye avtalen også. Hele teksten ligger her slik at de som ønsker det kan lese selv. Det er også viktig å få med seg at avtalen skal reforhandles årlig.