Har du idear til eit prosjekt som kan passe til barn med spesielle behov? I så fall kan du søkje om utviklingsmidlar. Den kulturelle skolesekken lyser nå ut prosjektmidlar til kunstproduksjonar for barn og unge ikkje har fått tatt del i kulturaktivitetar på lik linje med andre. Søknadsfrist er 21. mai.

Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturpolitikken ikkje har lykkast i målsettinga om å jamne ut dei sosiale skilla når det gjeld både bruk og deltaking i kulturaktivitetar, og at funksjonshemma framleis er underbrukarar/deltakarar i kulturfeltet.

Det overordna målet med å lyse ut midlar er derfor å auke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov.

Bakgrunnen

Her er frå utlysningsteksten:

Den kulturelle skolesekken er en arena som også skal fungere for barn med spesielle behov. I den forbindelse lyses det ut prosjektmidler som går til å skape verksted, forestilling, utstilling eller annen visning. Seanse – senter for kunstproduksjon vil sammen med DKS administrasjonen lede og yte faglig bistand til prosjektene, og samarbeidet med institusjonene/skolene som vil bli involvert. Det er planlagt en felles oppstart med et kunstneropphold i Volda for alle kunstproduksjonene i august. Det er ønskelig med 6-10 prosjekter som kan turnere skoleåret 2014/15. Det kan søkes om enten å skape helt nye prosjekter og initiativ eller om videreutvikling av eksisterende prosjekter med tanke på bearbeidelse for den målgruppen dette prosjektet sikter seg mot.

De seks områdene for prosjekter er:

 • scenekunst
 • visuell kunst
 • musikk
 • film
 • litteratur
 • kulturarv

Prosjektene kan rettes mot:

 1. Verksted Dette kan være et prosjekt hvor kunstneren arbeider sammen med elevene, eller legger til rette for at elevene kan jobbe med et kunstnerisk prosjekt i samarbeid med sine lærer.
 2. Forestilling/utstilling/visning Kunstnerne presenterer sitt arbeid for elevene i den mer tradisjonelle visningsformen. Også her kan det legges inn muligheter for at det gjøres et for og/eller etterarbeid av lærere og elever på skolen.

Et enkelt prosjekt kan gjerne ha begge tilnærmingene, men det er ikke et krav.

Hva kan det søkes om?

Det søkes om å få delta i INK 2013 og delvis finansiering av et definert kunstprosjekt. Omfanget av støtten avhenger av om det er et nytt prosjekt eller videreføring/omarbeiding av et eksisterende prosjekt.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere innen alle felt.

Hva kreves?

Kunstnerne forplikter seg til å delta på en oppstartssamling/kunstneropphold hos Seanse i Volda i august 2013. Kunstprosjektene skal utvikles i samarbeid med en skole som har barn og unge med spesielle behov, enten i egne klasser, integrert i normalklasser eller rene ressurs- og kompetanseskoler. Arbeidet bør forankres i regional og/eller lokal DKS administrasjon. Seanse og sekretariatet for DKS vil være behjelpelig med å etablere og utvikle slike samarbeid.

Kunstprosjekter skal dokumenteres undervegs i prosessen. Dokumentasjonen skal inneholde en film på ca. 5 min som viser utviklingen i arbeidet. I tillegg bør det legges ved skisser, tekst, foto. Dette vil danne grunnlag for evaluering av ulike tilnærmingsmåter i prosjektene.

Avslutningsvis får de deltagende kunstnerne i prosjektet delta på åpent refleksjonsseminar/konferanse, hvor erfaringene fra prosjektet vil bli presentert. Denne presentasjonen vil skje både verbalt, gjennom video, og hvis mulig, vise et utdrag av sin produksjon live.

Vi tilbyr:

Faglig støtte og veiledning, og reise og opphold til inntil to kunstneropphold ved Seanse i Volda. I dette inngår arbeidstid og lokaler tilpasset den enkelte kunstproduksjon/prosjekt, og møte med de andre kunstnerne i INK-prosjektet.

Hva må søknaden inneholde?

 • En prosjektskisse med framdriftsplan som sier noe om hvordan og hvorfor denne produksjonen fungerer i møtet med elever med spesielle behov
 • CV for deltakende kunstnere
 • Budsjett

Ansvar for rammer rundt utvelgelse og oppfølging av prosjekter skjer i samarbeid mellom den oppnevnte faggruppen for prosjektet, faglig leder DKS, og Seanse.

Søknaden merkes INK 2013 og sendes til: seanse@hivolda.no eller INK 2013, SEANSE, HVO, PB 500, 6101 Volda

Søknadsfrist 21. mai 2013.

Sjå utlysinga: