Espen Stueland på årsmøtet til DnF. Foto:Mette Karlsvik

Espen Stueland på årsmøtet til DnF. Foto:Mette Karlsvik

Den 21. mai i år ble Forfatternes klimaaksjon-§110b  stiftet og undertegnede interimsstyre valgt.

Forfattere fra alle skribentorganisasjonene var til stede. Som det fremgår av aksjonens navn vil Grunnlovens “miljøparagraf” være retningsgivende for vårt arbeid:

 

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.

 

Forfatternes klimaaksjon – §110b oppstod i kjølvannet av tre forslag som ble fremmet på Den norske Forfatterforeningens årsmøte i mars. Årsmøtet ba forslagsstillerne ta initiativet til et miljønettverk der skribenter fra alle skribentorganisasjonene kunne bli medlemmer. Stiftelsesmøtet vedtok å invitere journalistene med i dette skribentfellesskapet.

 

Den dramatiske klimasituasjonen fordrer en sterk vitalisering både av det offentlige rommet og den offentlige diskusjonen. Forfatternes klimaaksjon-§110b har som ambisjon å stå i fremste rekke i dette demokratiske arbeidet.

 

Vi skal motarbeide de menneskeskapte klimaendringene ved å rette kritisk søkelys mot olje- og gassindustriens makt over norsk samfunns- og kulturliv. Til tross for klimatrusselen og regjeringens 2-gradersgrense – Oljefondet kjøper seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper[i].

 

Klimaendringenes virkning på morgendagens natur og kommende generasjoner blir et viktig tema for oss. Av denne grunnen henvender vi oss spesielt til unge mennesker.

 

Vi vil markere oss med litterære, journalistiske og kunstneriske uttrykksformer under grunnlovsjubileet neste år. Som språkarbeidere kan vi oversette, avkle og anskueliggjøre politisk tungetaleri og næringslivets glattsnakk. Uansett hva Grunnloven symboliserer, “miljøparagrafen” 110b er fremsynt og radikal på miljøets vegne. Den brytes hver dag!

 

Vi har hittil mottatt økonomisk støtte fra Den norske Forfatterforening, Norsk Faglitterær Forfatterforening, Norske Barne og Ungdomsbokforfattere og Norsk Dramatikerforbund.

Men vi trenger også din støtte, dine ideer, din deltakelse! Hvis du blir med i Forfatternes klimaaksjon-§110b – send en mail merket “Deltar” til forfatternesklimaaksjon@yahoo.com.

For å skape aksjoner, arrangementer og trykke annonser må vi ha en viss økonomi. Vi begynner beskjedent og ber deg sette inn kr. 100 på vår kto. 1206 16 30528.

 

Forfatternes klimaaksjon-§110b satser på en enkel organisasjon. Budsjett og regnskap vil bli forelagt medlemmene foran hvert årsmøte.

 

Facebookside med aksjonens navn er opprettet og hjemmeside er underveis.

 

På stiftelsesmøtet ble det besluttet at Forfatternes klimaaksjon-§110b skal slutte seg til Klimavalg 2013 (http://klimavalg2013.no/ ) som i skrivende stund har samlet nærmere 70 organisasjoner. Vi akter å gjøre oss sterkt gjeldende under den nasjonale manifestasjonen i Oslo fredag 24. august med vårt eget arrangement.

Noter datoen og møt fram!

 

Hjertelig hilsen

Brit Bildøen, Bror Hagemann, Elisabeth Eide, Freddy Fjellheim, Aleksander Melli, Mette Newth, Sidsel Mørck, Arild Stubhaug, Espen Stueland

 

[1] http://www.framtiden.no/201305076113/aktuelt/etiske-investeringer/kjoper-seg-opp-i-olje-og-kull.html