Ruth Lillegraven er ein av forfattarane som deltar på ei storstilt klimamarkering i Oslo laurdag 24. august. Klimavalg 2013, som omfattar over 80 organisasjonar som vil setje klima og miljø på valdagsordenen, står for fleire arrangement denne dagen. Og Forfatternes Klimaaksjon §110b – som kan bli din organisasjon om du vil! – har eit eige arrangement utanfor Nationaltheatret kl. 15. Kom og høyr:

Arne Johan Vetlesen*Ruth Lillegraven*Tommy Tokyo*Simon Stranger* Knut Nærum*Arne Ruste*Gudmund Skjeldal

Vertinne for arrangementet er Sidsel Mørck.

Støtt opp om Klimavalg 2013 og Forfatternes klimaaksjon §110b!

Forfatternes klimaaksjon §110b blei stifta 21. mai 2013. Den norske grunnlovas miljøparagraf 110b er retningsgivande for arbeidet vårt: «Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.»

FKA – §110b er for alle miljøbekymra, skrivande menneske som ønskjer seg eit grønt nettverk og ein plattform for aksjonar. Her kan vi opplyse og inspirere kvarandre til å bruke stemmene og skriveevnene våre til beste for framtida. Målgruppa er først og fremst unge menneske, og eit hovudtema vil vere Norges oljepolitikk. FKA – §110b kjem også til å markere seg sterkt under neste års Grunnlovsjubileum.