bjørn ingvaldsen– Det første som slår meg er at den nye regjeringa tenker økonomi når de tenker kultur. Noen store vyer for kulturen finner jeg ikke i dokumentet. De har lansert en “frihetsreform” uten å si noe konkret om hva denne friheten vil innebære. Jeg håper ikke at friheten vil bestå av mulighetene til å søke økonomisk støtte alle andre steder enn hos det offentlige.

Det sier NBU-leder Bjørn Ingvaldsen om førsteinntrykket av kulturpolitikken til den nye regjeringa, slik den kommer til uttrykk i regjeringsplattformen.

–  Ser du store endringar i forhold til dagens kulturpolitikk?    

– Det er tydelig at de vil ha mer av kulturlivet privatfinansiert, blant annet ved å oppfordre til sponsing av kulturlivet og ved at frivillige organisasjoner i større grad skal inn i kulturopplæringen av barn og ungdom.

 – Er det noko punkt som særleg bekymrar?

– De har i punktet om kultur tatt med at loven som bestemmer at offentlig korrespondanse skal besvares i samme målform som avsenderen bruker, og at det skal være opp til hver enkelt i Staten og kommunene å bestemme hvilken målform vedkommende vil benytte. Det opplever jeg først og fremst er en undergraving av nynorsk som skriftspråk i Norge. Jeg er også bekymret over tanken på kultur som entreprenørskap. Nyskapinger innen kulturen er alltid velkomne, men det ensidige fokuset på hva som er regningssvarende bekymrer meg. Jeg føler også at det i punktene om gjennomgang av statlige ordninger og institusjoner ligger en trussel om  innstramning av levevilkårene for kulturen vi har i Norge i dag.

 – Noko punkt som overraskar?

– Mest av alt tafattheten i erklæringen og mangelen på nytenking. De vil satse på kulturopplevelser for unge ved å støtte kor og korps. Jeg hadde håpet de ville si noe om barn og unges rett til kultur ved å styrke DKS, ved å sørge for at innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur blir styrket, og at de ville gjøre noe for å ta skolebibliotekene på alvor.

– Noko punkt som er gledeleg?

– Det er det. De vil gjøre reglene for næringsdrivende kunstnere enklere, og de vil styrke beskyttelsen av åndsverk. Dette er punkter vi støtter den nye regjeringen på. Jeg er også glad for at de vil sikre gratis utlån gjennom bibliotekene – også i den digitale verden, og at de garanterer at slikt utlån ikke skal gå utover forfatternes inntekter. Dette er et viktig punkt for oss å ha med i kommende forhandlinger om e-bøker i bibliotekene.

 – Den nye regjeringa vil gå tilbake på boklova, korleis skal NBU møte dette?

– Først ved å argumentere mot denne reverseringen i hørings- og utredningsarbeidet i forkant av lovendringen. Det er slett ikke sikkert at regjeringen vil få flertall for å oppheve bokloven. Skulle den bli omgjort, må vi arbeide for å få et nytt og varig unntak i konkurranseloven som kan gi oss en ny bransjeavtale, lik den vi har i dag. For NBU er det aller viktigste å få beholde adgangen til å ha normalkontrakter. Forsvinner bransjeavtalen også, slik EØS-reglene tilsier, må hele NBU reorganiseres, da må vi ha et apparat som kan bistå hver enkelt forfatter i individuelle kontrakt- og avtaleforhandlinger.

DnF har saksa punkta knytta til kultur frå regjeringsplattforma og lagt ut som nettsak.

Les heile saka på forfatterforeningen.no: