Årsmøtet til DnF vedtok i helga ei endring i vedtektene som inneber ein rausare politikk når det gjeld å ta inn nye medlemmer. Årsmøtet hadde også ein frisk debatt om delrett til forfattarsal av e-bøker. Og søndag vart Tarjei Vesaas debutantpris og Ytringsfrihetsfrisen delte ut.

Av Magnhild Bruheim

Årsmøtet 2013 gjennomførte ein debatt om medlemsinntak, mellom anna for å lodde stemninga for om tida var inne for ei endring i inntakspolitikken. Signala frå den debatten har ført til at styret i år la fram forslag til endringar i vedtektene. Debatten på årets møte viste at meiningane er delte, så vedtaket vart ikkje einstemmig. men det fekk vel det to tredels fleirtal som skulle til.

Endringa gjeld paragraf 5: En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og har skrevet og offentliggjort verker, hvorav minst ett av litterær verdi, kan bli medlem av foreningen. (Endringa frå tidlegare er utheva i kursiv).

Kvalitet og romsligheit

I den generelle grunngjevinga heiter det mellom anna: «DnF forvalter kollektive vederlag som skal gavne norske forfattere uavhengig av medlemskap hos oss. Dette er allerede ivaretatt på det økonomiske plan ved at stipendene fra vederlagsfondet tildeles både medlemmer og ikke-medlemmer, og ved at DnF også bistår for fattere som ikke er mdlemmer. I tillegg mener styret at vi også gjennom vår medlemsmasse bør representere et størst mulig mangfold av forfattere. Det vil styrke foreningen om vi åpner opp for at flere kan delta i de demokratiske prosessene som leder til hvem som velges til stipendkomiteen, og til hvordan vi forvalter de kollektive vederlagene. Vi ønsker at denne representativiteten skal bli enda bedre enn den har vært til nå.»

«For at vi skal favne flest mulig av de som regnes som aktive og profesjonelle skjønnlitterære forfattere, mener styret at foreningen bør ha et mer romslig medlemsinntak enn det vi har i dag, samtidig som vi fortsatt stiller krav til kvalitet.»

I tillegg til endringa som vart gjort, hadde styret to andre forslag til endringar. Det eine var eit nytt ledd i paragraf 5: Ved vurdering av søknadsbøkene skal også relevante sjangerkriterier vektlegges. Det forslaget fekk ikkje to tredels fleirtal og vart dermed nedstemt.

Eit tredje forslag gjaldt paragraf 6: Stemmer fire eller flere av Rådets medlemmer for å innvotere søker, skal søker opptas som medlem av foreningen. Dette forslaget vart trekt av styret og dermed ikkje stemt over.

Delrett til sal av e-bøker

Seks medlemmer hadde i forkant sendt inn forslag til vedtak om delrett til sal av e-bøker: Den norske Forfatterforenings årsmøte 15. og 16. mars pålegger styret i DnF å gå i dialog med Den norske Forleggerforeningen med det formål å fremforhandle et unntak fra Normalkontraktens punkt 1.4.4, for å gi forfattere delrett til eget salg av eBøker, gjennom de kanaler de ønsker, både backlist og nye utgivelser, så fremt salget av nyutgivelser overholder rammene for fastprissystemet.

Det vart ikkje fleirtal for forslaget, årsmøtet vedtok i staden eit forslag frå styret: Den norske Forfatterforening mener forfatterne ved salg av e-bøker bør ha en vesentlig større del av bokkrona enn i dag. Som del av arbeidet med å oppnå dette skal DnF i kommende periode starte samtaler med Den norske Forleggerforening med mål å finne løsninger der forfatteren selv kan slge sine e-bøker.

Innkjøpsordninga

Anne Oterholm orienterte om Kulturrådet og innkjøpsordninga og omlegginga av den. Litteraturordningane skal gjennomgåast og fornyast før 2015. Årsmøtet vedtok denne fråsegna til regjeringa:

“Den norske Forfatterforenings årsmøte ber regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey om å sikre innkjøpsordningene i neste års statsbudsjett. Forfatterforeningen hilser en omorganisering med mål om forbedringer av ordningene velkommen. Men en omorganisering krever at det bevilges tilstrekkelig med midler til at ordningene bidrar til at utgivelsesmangfoldet opprettholdes, og at formidlingen av de innkjøpte bøkene styrkes.”

Prisar

Tarjei Vesaas Debutantpris 2013 gjekk til Gine Cornelia Pedersen for romanen Null. I år er det 50 år sidan prisen første gang vart delt ut.

Ytringsfrihetsprisen 2013 vart tildelt den kurdiske forfattaren og menneskerettsforkjemparen Muharrem Erbey, som har seti varetektsfengsla i Tyrkia sidan 2009.

Meir om årsmøtet på DnF sine nettsider: