Nyheter

Statsbudsjettet og kulturen

– Det ser ikke ut, så langt, til å være noen bomber når det gjelder kultur generelt eller litteratur spesielt i statsbudjettet for 2016. Det seier NBU-leiar Bjørn Ingvaldsen om budsjettet som vart lagt fram kl 10 i dag.

– Er det noko som er som er viktig for kunstnarøkonomien?

Regjeringen nevner flere ganger kunstnerøkonomien og viser til undersøkelsen fra i vinter. Det virker for meg som det er en vilje til å styrke kunstnernes inntektsforhold ved ulike tilskudd. Rent konkret ligger det i budsjettet et forslag om å styrke forfatterhonoraret under innkjøpsordningene med 1,5 mill.

– Andre ting som er viktig for litteraturen?

– Det er foreslått å øke antallet arbeidsstipend med 5 stk. Det er ikke bestemt hvem som skal få dem. Når det gjelder litteraturen under 78-postene, ser det ut til at det er en liten økning over hele fjøla, ingen får kutt ifft. 2015, for meg ser det ut til at de har lagt på prisstigningen i sitt forslag. Det er også foreslått å styrke tilskuddet til Samlaget med 500.000 øremerket satsingen på nynorsk litteratur for barn og ungdom.

 – I fjor var det forslag om å kutte støtten til litteraturhusa, også Foreningen Les har hatt nedskjeringar, kva nå?

– De tre litteraturhusene beholder støtten, NBI og Forfattersentrum likeså. Jeg har ikke sett på de andre departementenes forslag ennå, så jeg vet ikke hvordan det har gått med Foreningen Les.

Her er frå pressemeldinga frå Kulturdepartementet:

Regjeringens kulturpolitikk skal stimulere til et kulturliv som vokser ut fra et lokalt engasjement. Kulturen er der folk er. Maktspredning og styrking av regionene er derfor viktige bærebjelker i kulturpolitikken også i årene som kommer.

– 2016 er året hvor gjennomføringen av vår kulturpolitikk vises tydelig i budsjettet. I våre to første år har vi kvittert ut mange av Sundvoldenplattformens punkter på kulturfeltet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

– Vår kulturpolitikk tar utgangspunkt i den unike egenverdien kultur har for den enkelte. Et rikt kulturliv preget av mangfold, frihet og integritet er et viktig mål.

Regjeringen ser at sivilsamfunnet og markedet ikke alene kan sørge for dette. Derfor legger vi også i årene som kommer opp til en sterk statlig finansiering av kulturlivet, sier Widvey.

I forslaget til kulturbudsjett øker regjeringen bevilgningen til 13 milliarder kroner. I 2015 ble det bevilget ettårige tilskudd til forberedelse av Ungdoms-OL og kirkevalgene i 2015. Korrigert for dette er budsjettøkningen på 566,3 millioner kroner eller 4,5 prosent.

I tillegg foreslås det å innføre nullsats for merverdiavgift på e-aviser. Provenyeffekten av dette forslaget er beregnet til 350 millioner kroner i 2016.

Noko av det som står under satsingar:

Kunstnerøkonomi

Regjeringen følger opp kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) ved å styrke flere ulike tiltak i årets budsjett med drøyt 13 millioner kroner. Det settes av midler til å utvikle kunstkritikkens formidlingsfunksjon, til å styrke pilotprosjektet for utstillingshonorar, samt til en ytterligere satsing på det visuelle feltet gjennom økt støtte til kunsthaller og større kunstforeninger. Det foreslås også en styrking av Skuespiller- og danseralliansen samt en økning av musiker- og ensemblestøtten og innkjøpsordningene for litteratur i Norsk kulturråd.

Regjeringen vil særlig prioritere tiltak som styrker etterspørselsperspektivet i det frie feltet, og som forenkler og fornyer forvaltningen.

Regional satsing

Regjeringen viderefører i 2016 en målrettet satsing på regionene. I tillegg til å styrke utvalgte kunsttiltak og muséer, foreslår regjeringen en vesentlig styrking av de regionale filmfondene, og at Norsk filminstitutt oppretter en filial i Bergen for forvaltning av filminsentivordningen.

Tiltakene i nasjonal bibliotekstrategi, regjeringens korsatsing og strukturendringene i Den kulturelle skolesekken skal også bidra til å styrke kulturlivet i regionene. Regjeringen har også gitt Norsk kulturråd i oppdrag å utrede mulighetene for å lokalisere deler av Kulturrådets administrative oppgaver utenfor Oslo. I tillegg til videreføring av talentarbeidet i Talent Norge, er det også igangsatt et pilotprosjekt for å understøtte det gode arbeidet som drives i landets kulturhus. Kultur- og scenekunstinstitusjoner i Rogaland og Hordaland er i tillegg særlig tilgodesett i 2016.

Regjeringen viderefører satsingen på folkebibliotek. I bibliotekstrategien for 2015 – 2018 fremmer regjeringen konkrete løsninger for å styrke folkebibliotekene som aktive formidlere av kunnskap og kulturarv, og legger til rette for folkebibliotekene som aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.

Les heile pressemeldinga her:

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

Kommentarfeltet er stengt

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo