Forleggerforeningens årlige bransjestatistikk viser at det norske bokmarkedet holder seg stabilt. Det er en vekst i omsetning fra både e-bøker og digitale læremidler, mens fysiske lydbøker går tilbake.

Statistikken viser at det norske bokmarkedet sett under ett steg med 0,3 % fra 2014 til 2015. Markedet er nå i sum 5 867 mnok (beregnede utsalgspriser). Allmennmarkedet (dvs. sakprosa, skjønnlitteratur og allmenne oppslagsverk) holder seg stabilt, med en marginal nedgang på 0,2 % fra 2014. Andelen av salget som kommer fra medlemsforlagene i Forleggerforeningen viser en tilsynelatende nedgang. Dette skyldes at et større forlag har endret eierskap. Korrigert for dette er også salget av bøker fra medlemsforlagene stabilt.

Forlagsomsetningen sett under ett holder seg på samme nivå som i fjor. E-bøkene viser en avtagende vekst; omsetningen økte med 18 % i 2015 mot 2014, sammenlignet med en økning på 45 % i 2014 mot året før. Omsetningsnivået er beskjedent: 32 mnok i 2015 mot 27,2 mnok i 2014. For lydbøker viser de fysiske formatene 12 % tilbakegang til 37,2 mnok, mens lydbøker på fil viser 65 % vekst til 27,5 mnok. Omsetning av digitale læremidler og øvrige digitale produkter viser 27 % vekst til 211 mnok.

De fleste bøkene blir fortsatt solgt gjennom bokhandel. Bokklubbene fortsetter en ti år lang fallende trend; omsetning fra bøker solgt gjennom bokklubb går ned med 10,3 % fra 2014. Mye tyder på at de siste årenes omsetningsnedgang er absorbert av fysisk bokhandel og nettbokhandel. Privatimport (dvs. forbrukernes kjøp fra utenlandske nettbokhandler) er for første gang inkludert i statistikken, og viser en nedgang på 9,6 %.

«Vi er glade for at både bokmarkedet og lesningen i Norge holder seg stabilt og solid, særlig med tanke på de endringene vi ser i medielandskapet for øvrig. Det er også gledelig at de digitale formatene er i vekst. Vi antar at det fortsatt vil være moderat vekst i omsetning fra e-bøker for allmennmarkedet, selv om vi ser at dette segmentet er i ferd med å stabilisere seg, og at leserne foretrekker en kombinasjon av ulike formater. Dette er en situasjon vi ser over hele verden», sier Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Forleggerforeningen. Han legger til at en likebehandling av formatene fra 2017 når det gjelder momsfritak, slik pressen har oppnådd, kan gi e-bokmarkedet sterkere vekst.

Last ned hele bransjestatistikken her: http://forleggerforeningen.no/nyhetsarkiv/bransjestatistikken-2015-publisert/

Om bransjestatistikken Forleggerforeningen utarbeider årlig en bransjestatistikk over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til forlag som ikke er medlemmer av foreningen bygger dels på innrapporterte tall, dels på skjønn.