«For Norsk Forfattersentrum har det igjen vært et rekordår med mer litteratur i skolesekken, flere formidlede forfattere, høyere utbetalinger til forfatterne og høyere omsetning.»

Det skriv Norsk forfattersentrum i årsmeldinga for 2016. Laurdag den 22. april har dei årsmøte.

Vidare frå årsmeldinga:

«Antall oppdrag og honorarutbetalinger har økt kraftig de siste femten årene. I 2016 utbetalte Forfattersentrum over tre millioner kroner mer i honorar til forfattere i Norge enn i 2015. Vi ser at Forfattersentrums innsats for å sikre forfattere oppdrag, rett honorar og rette vilkår bærer frukter. (…)

I 2016 registrerte Forfattersentrum 8243 oppdrag og fakturerte 25 973 872 kroner fordelt på 747 ulike forfattere. I tillegg kommer reise og diettutgifter for alle forfattere på oppdrag, tilsøkte midler til prosjekter, gjennomføring av arrangementer og generell drift. (…)

Vi har en økning på 13 % i honorarutbetaling målt i kroner, og en svak nedgang på 1,5 % i antall oppdrag. En liten nedgang i antall oppdrag, og en kraftig oppgang i utbetalt honorar ser vi som et tegn på at oppdragsgivere er blitt dyktigere til å bruke våre differensierte satser. Dette tyder også på at kvaliteten på de formidlede oppdrag er bedre, da høyere honorar fordrer mer omfattende forberedelser og forarbeid, samt at både oppdragsgivere og publikum vet å sette pris på dette. (…)

I 2016 fikk 306 865 elever oppleve litteratur gjennom Den kulturelle skolesekken, fordelt på 8 381 møter. Det er over 16 000 flere elever og over 110 flere møter enn i 2015. Det vi synes vi kan se av disse tallene, er at det er en liten tendens til at det er flere elever per arrangement. 35,1 elever i 2015 mot 36,6 elever i 2016. Dette tillegger vi i stor grad på økonomiske forhold: i 2016 var tippemiddelpotten den samme som i 2015, samtidig som antall elever i landet øker og honorarsatsene går opp. 1 828 av de ovennevnte oppdragene ble registrert og fakturert gjennom Forfattersentrum. Ett DKS-oppdrag registrert hos oss kan være alt fra ett til seks møter. Vi har estimert dette til  ca. 4 900 møter og ca. 133 000 elever.»

Du kan lesa heile årsmeldinga på forfattersentrum.no:

 

.

.