NBU har bidratt med to høringsnotat til statsbudsjettet 2019.
Nestleder Mari Moen Holsve har vært to dager på Stortinget. Mandag 22. oktober var hun på høring i familie- og kulturkomiteen og tirsdag 23. oktober på høring i utdannings- og forskningskomiteen.

Travle dager på Stortinget med høringsinnspill til Statsbudsjettet 2019. Nestleder Mari Moen Holsve møtte på vegne av NBU den ene dagen og for Aksjon skolebibliotek den andre dagen. (Foto: Vibeke Røgler)

Mandag 22. oktober talte Mari Moen Holsve til familie- og kulturkommiteen. Hun begynte med en takk:

NBU er opptatt av det vi kaller de beste bøkene til de viktigste leserne. Dette er visjonen vår, og derfor må jeg startet dette innspillet med å si at vi er så glade for forslaget om 10 millioner i satsing på barne- og ungdomslitteratur. Det er kjempebra! Det er vanskelig å være uenig i at det er barna som er de viktigste leserne.

Selv om NBU er glad og for mye i statsbudsjettet når det gjelder litteratur for barn og unge, var det likevel på sin plass å si at det fremdeles er forbedringspotensiale:

Litteraturen er utjevnende, den er demokratiserende – og den møte barna i skolen. Derfor ber NBU om økt fokus på utviklingen av de norske skolebibliotekene, som det fortsatt står altfor dårlig til med.

Også anerkjenner vi at skolebiblioteket ligger under kunnskapsdepartementet, men nå er det på høy tid med et formalisert samarbeid med kulturdepartementet om dette – og et formalisert samarbeid mellom folkebibliotekene og skolene. Sånn at alle norske barn faktisk får det litteraturtilbudet i skolehverdagen som de fortjener og har krav på.

Moen Holsve kommenterte også avtaleverket for utøvere i Den Kulturelle Skolesekken:

NBU mener det trengs en avtale som gjelder alle fylkeskommuner, direktekommuner og kunstnergrupper, slik at kunstnerne møter samme betingelser, og mottakerne har samme muligheter for å oppleve kunst, uavhengig av hvor i landet det er snakk om.

NBUs medlemmer er tjent med Norsk Forfattersentrum som en sterk nasjonal aktør for å kunne manøvrere i dagens store forskjeller i programmering og avtaleverk i DKS hos fylkeskommunene og direktekommunene. NorskForfattersentrum er en garantist for at kunstnerne får vilkårene de har krav på. Norsk Forfattersentrum har siden 2013 opplevd en realnedgang som gjør det vanskelig å møte det stigende behovet skrivekunstnerne har for råd og støtte i sin formidling. Vi i NBU ønsker derfor at Norsk Forfattersentrums rolle på nasjonalt plan styrkes.»

Fra venstre: Ann Berit Hulthin (generalsekretær i Norsk Bibliotekforening), Mari Moen Holsve (nestleder i NBU) og Vibeke Røgler (nestleder i Foreningen !les). Foto: Mariann Schjeide

Tirsdag 23. oktober talte Mari Moen Holsve til utdannings- og forskningskomiteen på vegne av Aksjon skolebibliotek. Da var tonen tøffere:

Vi har tidligere fått beskjed om at ansvaret for skolebiblioteket ligger hos kommunene, og at dette ikke kan detaljstyres. Konsekvensen av det er at skolebiblioteket havner helt nederst på lista når skolelederne sitter med budsjettene sine. Dette handler om hva skolene får signal om å prioritere – med ganske knappe budsjetter. Så vi syns det er tydelig at dette dreier seg om politisk vilje – skolebiblioteket må prioriteres politisk. Det nytter ikke å forvente at hver enkelt kommune, og hver enkelt skole, skal kunne rydde opp selv.

 

Moen Holsve pekte på at hovedproblemet er et svakt regelverk for skolebibliotek. Det får ingen konsekvenser å forsømme bibliotektilbudet til barna i skolen.

Opplæringsloven sier at elever skal ha ”tilgang til skolebibliotek”, men ikke noe mer, og den tilhørende forskriften er for dårlig. Utdanningsdirektoratets Spørsmål til Skole-Norgeviser at skoleledelsen ikke prioriterer skolebibliotek, og vi tror det bunner i nettopp hvordan det prioriteres politisk, og hvilke signaler som sendes fra politisk hold.

I notatet vi sendte ser dere forslag til ulike tiltak som kan løfte skolebibliotekene i Norge, men til syvende og sist mener vi at det trengs både en holdningsendring her – og en lov- eller forskriftsendring. Vi vil jo ha lesende barn! Og da må vi jobbe for det; det kommer ikke av seg selv. Aksjon skolebibliotek mener at vi skylder barna et godt bibliotektilbud i skolehverdagen.