Av Mari Moen Holsve, nestleder i NBU

Foto fra «Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023»

NBU har lenge kjempet for skolebiblioteket gjennom Aksjon skolebibliotek, som er et samarbeid mellom fjorten organisasjoner. Et godt skolebibliotek er demokratiserende og sosialt utjevnende, det gir bedre resultater i skolen – og det gir ikke minst alle barn, uansett bosted og bakgrunn, muligheten til å møte litteraturen.

Det er derfor gledelig å melde at skolebiblioteket har fått oppmerksomhet flere steder i den nye nasjonale bibliotekstrategien for 2020–2023:

  • Utdanningsdirektoratets fireårige tilskuddsordning for skolebibliotek – med årlige tildelinger på 14 millioner – er nå utvidet med ytterligere to år.
  • Innhenting av statistikk om skolebibliotek flyttes fra Nasjonalbiblioteket til Utdanningsdirektoratet og GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). All øvrig skolestatistikk ligger her, så dette vil gi et tydeligere bilde av behov og mangler i skolebibliotektilbudet.
  • Nasjonalbiblioteket skal i strategiperioden lyse ut midler til samarbeids- og utviklingsprosjekter mellom folke- og skolebibliotek.
  • Språkløyper (Kunnskapsdepartementets strategi for språk, lesing og skriving) får midler til å drive videre i en begrenset periode. For skolebibliotekets del er dette viktig fordi Språkløyper har egne kompetanseutviklingspakker om skolebiblioteket som pedagogisk ressurs.
  • Og ikke minst: Kulturrådet oppretter et treårig prøveprosjekt med innkjøp av bøker til skolebibliotek. Prosjektet er rettet mot grunnskolen og vil omfatte innkjøpte bøker innenfor skjønnlitteratur, tegneserier og sakprosa. Ordningen vil omfatte noen utvalgte skolebibliotek. Oppstart er planlagt i 2020.

Kampen for skolebiblioteket er langt fra over; det er en lang vei å gå før alle barn har tilgang på det samme gode tilbudet, men vi er veldig glade for fokuset i den nasjonale bibliotekstrategien. Vi håper at den treårige prøveordningen er en suksess, og at dette er starten på en spennende utvikling for skolebiblioteket!

Les hele bibliotekstrategien her.