Taran Bjørnstad, leder i NBU. Foto: NBU

Samlet er kulturbudsjettet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 på 19,9 milliarder kroner. Det er en økning på 4,9 milliarder, som hovedsakelig kommer av at NRK fra 2020 finansieres over statsbudsjettet istedenfor gjennom NRK-lisensen. Justert for dette er økningen på 850 millioner kroner, melder Kulturdepartementet

Hovedsatsinger og poster med betydning for NBU-ere
Blant hovedsatsingene er bygging og modernisering av kulturbygg. Regjeringen foreslår 290 millioner kroner til investeringer i kulturbygg. Vi får bare håpe nye og gamle kulturbygg fylles med litteraturopplevelser for barn og unge.

Det foreslås vel 2,2 milliarder kroner til museum og visuell kunst. Det er en økning på rundt 340 millioner kroner fra 2019.

Kulturdepartementet vil øke satsingen på film og dataspill. Det foreslås å gi de regionale filmsentrene en økning på 7 millioner kroner, og de regionale filmfondene får en økning på 10,5 millioner kroner. NBU hatt fokus på utviklingen av spillområdet og samarbeider med Norsk barnebokinstitutt om et seminar om å skrive for spill, så her er det viktig å melde seg på.

Det foreslås en betydelig økning til språk (9,3 millioner) og til mangfold, integrering og likestilling (24,5 millioner kroner). Det blir foreslått å øke NORLAs driftstilskudd med 4 millioner kroner. Økningen gis på bakgrunn av etterspørselen etter norsk litteratur i utlandet som følge av at Norge er gjesteland på Bokmessa i Frankfurt i år, og for å satse langsiktig på internasjonalisering av norsk kunst.

Norsk barnebokinstitutt får i budsjettforslaget kr 12,4 millioner, som gir en prosentøkning på 2,69.

Kringkastingsavgiften avvikles 1. januar 2020, og NRK skal finansieres over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår en overføring på vel 5,7 milliarder kroner til NRK i 2020. Vi må jobbe hardt for at NRK fremmer litteratur fremover.

87 millioner kroner foreslås til digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Tilgang til kulturarven er en demokratisk rett, og mest mulig kulturarvmateriale skal bevares og gjøres tilgjengelig (for alle) for framtiden. Kulturdepartementet vil også bevilge 35 millioner kroner til nye løsninger for langtidsbevaring av digitale arkiver.

Kunstnerstipendene
I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår departementet en bevilgning på ca. 209 millioner kroner på denne posten. Det er en økning på rundt 15,6 millioner kroner fra saldert budsjett 2019. Det foreslås å etablere 32 nye arbeidsstipend-hjemler og å øke arbeidsstipendet med 8 583 kroner, en økning på 3,2 prosent.

Det foreslås 532 ordinære arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Utvalget for Statens kunstnerstipend fastsetter antall kvoter fordelt mellom ordinære arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipendets størrelse foreslås økt fra 268 222 kroner til 276 805 kroner, mens antallet hjemler foreslås økt fra 500 til 532.

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter ved totalt 118 garantiinntekter og 372 stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere i 2020. I løpet av 2020 vil det bli frigjort totalt 32 hjemler som kan tildeles som stipend. Stipendenes størrelse foreslås økt fra 268 222 kroner til 276 805 kroner, mens antallet hjemler økes fra 485 til 490.

Statens kunstnerstipend er et av de viktigste kulturpolitiske virkemidlene. Stipendene gir kunstnerne rom til å fordype seg. De muliggjør vekst og fornying. Ser vi på antall aktive skrivekunstnere, er barne- og ungdomsforfatterne grovt underrepresenterte i fordelingen av kunstnerstipendene i forhold til andre kunstnergrupper. Bøker for barn og ungdom utgjør en stor del av den norske bokstammen, og snakker vi om utlån i bibliotek, er tallene formidable: Antall utlån av skjønnlitteratur til barn og ungdom er på hele 5 612 892. Til sammenlikning er utlånstallene for voksenskjønn 3 508 077 (tall fra Nasjonalbiblioteket pr. sept. 2019).

Vi bidrar betydelig til bøker og lesning. NBU arbeider for at noe av økningen kommer vår kunstnergruppe til gode.

Av betydning for oss er selvfølgelig at bevilgningene til vederlagsordningene for kunstnere er økt, blant annet som følge av at det er inngått ny avtale om bibliotekvederlaget. I den nye ordningen får 28 vederlagsberettigede organisasjoner til sammen 126 millioner kroner i bibliotekvederlag, noe som er en økning på 8 millioner fra året før. Det ble inngått en treårig avtale om vederlag for 2019–2021, med en årlig økning i takt med konsumprisindeksen. I avtalen inngår filmvederlaget som utbetales til Norsk filmvederlagsfond.

Et hjertesukk
For at de beste bøkene skal nå de viktigste leserne, er vi avhengig av at litteratur formidles og at langsiktige lesefremmende tiltak iverksettes. Vi ønsker bedre rammebetingelser for organisasjonene som arbeider med litteraturformidling og lesefremmende tiltak. Lappeteppeøkonomien til Foreningen !les gjør det svært vanskelig å planlegge langsiktig; det samme gjelder Leser søker bok. De siste årene har Norsk Forfattersentrum hatt en betydelig økning av aktiviteter nasjonalt, men de har ikke fått tilsvarende og nødvendig økning i sitt statlige driftstilskudd. Dette er meget uheldig både for forfattere og lesere.