Koronaviruset rammer også kulturlivet hardt, og mange av NBUs medlemmer får i disse dager turneer og skolebesøk avlyst. Flere uker med avlyste oppdrag kan bety store økonomiske tap, og som frilansere er forfattere spesielt sårbare.

Vi får spørsmål om forfattere har krav på honorar for avlyste oppdrag. Koronaviruset kan falle innenfor det som betegnes som force majeure etter bakgrunnsretten.  Begrepet beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll, og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. På engelsk brukes ofte ”act of God” som fellesbetegnelse på slike hendelser.

En gyldig force majeure-avlysning vil frita begge parter fra sine kontraktsforpliktelser inntil force majeure-situasjonen opphører. Det er i dette implisitt at partene har en plikt til å vurdere om arrangementet kan utsettes til et senere tidspunkt når force majeure-situasjonen har opphørt (når nasjonale/lokale myndigheter hever innførte begrensninger), eller om det finnes andre tapsbegrensende tiltak. Etter norsk rett kan force majeure anvendes både som et lovhjemlet begrep og som et kontraktsmessig begrep for å bli fritatt for kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvaret så lenge force majeure-situasjonen varer ved.

Det rettslige utgangspunktet er én ting, det offentliges ansvar noe annet. Det meldes at det jobbes på spreng hos sentrale myndigheter for å ordne krisepakker for næringslivet og utsatte bransjer, inkludert kultursektoren. Kulturminister Abid Raja uttrykker bekymring for konsekvensene for kunstnere og utøvere, og vi håper departementet raskt kommer med gode tiltak og regler som inkluderer kompensasjon for tapt honorar til forfattere, oversettere og andre kunstnergrupper.

Daglig leder i Norsk Forfattersentrum Ingvild Herzog er i tett dialog med sentrale myndigheter og Kulturtanken. Hun argumenterer sterkt for at Kulturtanken som forvaltningsorgan bør kunne instruere oppdragsgiverne om at kunstnerne uansett skal få honorar etter avtale i tilfeller der oppdrag blir avlyst som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen. Vi håper dette gjennomføres.

Vi får meldinger om at flere fylker utbetaler honorar for avlyste oppdrag, men det er ikke godt å si hvordan dette vil fungere i tiden fremover. Kontakt Forfattersentrum dersom du har spørsmål om enkeltsaker, og les gjerne mer her.

Ved inngåelse av nye kontrakter er det mye som taler for at koronaviruset ikke kan utgjøre et force majeure-tilfelle, da epidemien/pandemien er et kjent faktum ved kontraktsinngåelse. For nye kontrakter er det derfor viktig at man diskuterer og avtalefester hva som skal skje hvis kontraktsforpliktelsene fortsatt blir påvirket av viruset.

En gladmelding i alt elendet er at Statens kunstnerstipend har bekreftet at NBU tildeles to nye arbeidsstipend.

Ta vare på hverandre og hold dere friske!

Alt godt
Taran