Til tross for usikre koronatider fortsetter arbeidet med å sikre medlemmenes interesser også når det gjelder royalty. Som jeg har informert om i nyhetsbrev og i leder tidligere, har NBU i løpet av det siste året bistått flere forfattere som har funnet feil i royaltyavregningene sine på en eller flere titler.

Bakgrunnen for dette er at vi i 2019 ble kjent med at enkelte forlag i flere år har benyttet seg av Normalkontraktens realisasjonsbestemmelser (pkt. 2.9.22.9.4) og satt ned royalty til 7,5 % i tilfeller hvor det egentlig er snakk om en bloc-salg eller prisreduksjon/kampanjepris, ikke realisasjon. Dette har i flere tilfeller påført forfatterne økonomisk tap.

NBU har tatt opp saken med forlagene det gjelder, og krevet at royalty etterberegnes i henhold til kontraktsfestet royalty. Vi har også tatt problemstillingen opp med Forleggerforeningen, og henstilt til både dem og de enkelte forlagene å følge Normalkontraktens bestemmelser.

Vi er nå glade for å kunne konstatere at de forlagene som har beregnet dette feil, har valgt å etterberegne royalty slik vi har bedt om.

Etter vår dialog med Forleggerforeningen forventer vi at samtlige medlemsforlag følger Normalkontrakten og betaler full kontraktsfestet royalty til forfattere også i tilfeller hvor bøker selges en bloc (dvs. samlet salg av mer enn 1000 eksemplarer under særlige vilkår) eller på kampanje med redusert pris.

I henhold til Normalkontrakten kan royaltyprosenten aldri settes ned annet enn i tilfeller hvor det reelt sett er snakk om realisasjon. Realisasjon er når restopplaget av en bok tømmes, etter at det først er forsøkt solgt til nedsatt pris, og etter en forutgående dialog med forfatteren hvor forfatteren bl.a. skal tilbys å kjøpe hele eller deler av restopplaget til nedsatt pris minus bokhandlerrabatt (pkt. 2.9.22.9.4).

Ta kontakt med NBU dersom du har spørsmål om dette!