Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget har 5. august 2020 fattet vedtak om ny fordeling av bibliotekvederlaget for skjønnlitterære forfattere og oversettere.

I vedtaket fra forhandlingsutvalget står det følgende:

Etter en skjønnsmessig vurdering av alle parters anførsler har forhandlingsutvalget derfor fattet vedtak om at det bibliotekvederlaget som samlet tilkommer de fem organisasjonene, skal fordeles slik mellom dem: 

  • Den norske Forfatterforening: 32 %  
  • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: 19 %  
  • Norsk Oversetterforening: 19 %  
  • Norske Dramatikeres Forbund: 19 %  
  • Forfatterforbundet: 11 %

NBU vil altså få en noe lavere andel av vederlaget enn vi har fått de siste årene.

Vedtaket gjelder for perioden 2019-2021, men kan overprøves ved voldgift dersom noen av organisasjonene krever det. Eventuell stevning til voldgiftsretten må være innsendt til Kulturdepartementet senest 5. oktober 2020. Dette gir NBUs styre god tid til å drøfte om saken skal bringes videre til voldgift.

Lederne for tre av de fem organisasjonene i NFOF (Norsk Forfatter- og Oversetterfond): f.v. Heidi Marie Kriznik (Den norske Forfatterforening), Taran Bjørnstad (NBU) og Eystein Hanssen (Forfatterforbundet). Foto: Espen Tollefsen, Stine Friis Hals, Agnete Brun