Koronapandemien preger kulturlivet, og vi vet at mange barne- og ungdomsbokforfattere har fått utsatt eller avlyst formidlingsoppdrag, mens andre opplever at formidlingsarbeidet tilnærmet er tilbake til normalen. Forskjellene kan i stor grad skyldes ulik praksis i kommuner og fylker. NBU samarbeider tett med Norsk Forfattersentrum; les gjerne mer om situasjonen her.

Vi håper at dere som har behov for hjelp har funnet frem i tilgjengelige støtteordninger, og ikke minst at alle som har konkrete skriveprosjekter i emning, søker kunstnerstipend … Hell og lykke til alle dere.

Lydbok i strømming

Foto: Fabel, Storytel, Lydbokforlaget

Som dere vet, har NBU iverksatt en undersøkelse blant barne- og ungdomsbokforfatterne om inntekter fra lydbokstrømming for å få en oversikt over hva dere faktisk tjener.

Det er en betydelig vekst i lydbokmarkedet, som synes å innebære en viss grad av kannibalisme: Lydbokmarkedet spiser av papirbokmarkedet og er ikke underlagt de samme litteraturpolitiske rammene som bokmarkedet. Noe det absolutt bør, og dette er meldt myndighetene fra alle skribentorganisasjonene, senest i møte med kulturministeren forrige uke. Sekundærbruk kan bli mer inntektsbringende for forlagene enn bokutgivelsen, og vi kan fort komme dit at lydbok i strømming kommer før (en eventuell) bokutgivelse.

NBU vil arbeide for at forfatterne får en rimelig andel av veksten i strømmemarkedet. Vi håper derfor at så mange som mulig vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen innen 9. oktober. På forhånd takk!

Fordelingstvisten om bibliotekvederlaget

Fordelingstvisten om bibliotekvederlaget har preget de fem skjønnlitterære skribentorganisasjonene i lengre tid. Etter at forhandlingene foreningene imellom ikke førte frem, ble det forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget sin oppgave å treffe et vedtak.

Lederne for de fem skjønnlitterære skribentorganisasjonene: f.v. med klokka: Taran Bjørnstad (NBU), Eystein Hanssen (Forfatterforbundet), Monica Boracco (Dramatikerforbundet), Heidi Marie Kriznik (Den norske Forfatterforening) og Hilde Lyng (Norsk Oversetterforening). Foto: Stine Friis Hals, Agnete Brun, Kristin von Hirsch, Espen Tollefsen, privat.

Utvalget fattet vedtak om ny fordeling av bibliotekvederlaget 5. august i år. Dersom en eller flere av foreningene ikke godtar vedtaket, er ordningen slik at fordelingstvisten går videre til voldgift.

Styrene i NBU, Dramatikerforbundet og Norsk Oversetterforening har nå enstemmig vedtatt at forhandlingsutvalgets vedtak om fordeling av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene skal ankes til voldgiftsretten.

Foreningene ønsker fortsatt å stå samlet om argumentasjonen, og sendte 1. oktober en felles stevning til Kulturdepartementet. Voldgiftsretten skal ta stilling til fordelingen for årene 2019–2021, og dommen vil være endelig og bindende og ha presedens for kommende avtaleperioder.

Det er viktig for våre tre foreninger å få et resultat og en begrunnelse som gir prinsipielle holdepunkter for den videre fordelingen. Vi er av den oppfatning at Forfatterforbundet ikke er representative for våre kunstnergrupper, og derfor ikke bør tilkjennes midler som det hittil har vært enighet om skal gå til dramatikere, oversettere og barne- og ungdomsbokforfattere.

NBU-administrasjonen har med andre ord nok henge fingrene i. Vi overholder selvfølgelig alle smittevernregler og avstemmer hjemmekontorbruk med de andre foreningene på huset. Vi ser frem til normale tider og samvær med medlemmene våre igjen. Vi savner det!

Med det ønsker jeg alle en fortsatt god høst. Hold dere friske, og god arbeidslyst!

Hilsen Taran