14 barne- og ungdomsbokforfattarar er tildelt 100 000 kroner kvar i ekstraordinært stipend frå Statens kunstnarstipend. Det var i alt 74 søkarar.

Sjølv om den midlertidige stipendordninga blei oppretta som følge av koronakrisa, var det ikkje eit krav at søkaren var økonomisk ramma av krisa. Føremålet med stipendet er å halde oppe kontinuiteten i kunstnarisk produksjon, sikre sysselsetjing og bidra til etterspørsel av kunsten.

Forfattarar som allereie har arbeidsstipend (inkludert arbeidsstipend frå NBU), garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnarar og stipend for seniorkunstnarar i 2020, kunne ikkje søke stipendet.

Sjå lista over alle søkarane her

(Vel kunstnargruppa «Barne- og ungdomslitterære forfattere»  i rullegardinmenyen.)