Til tross for koronanedstenging og hjemmekontor for de aller fleste er det stor aktivitet i skribentforeningene og de andre institusjonene og organisasjonene vi samarbeider med.

Undersøkelse om seksuell trakassering
I desember ble det blant annet igangsatt en undersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk forlagsbransje. Dette for å kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere i forlagene og skribentorganisasjonene bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av seksuell trakassering i forlagsbransjen.

NBU, Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den Norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Tekstallianse, Norsk Oversetterforening og Norske Dramatikeres Forbund sto bak undersøkelsen. Rapporten foreligger i disse dager og resultat vil bli offentliggjort i løpet av kort tid.

Lydbok i strømming – forhandlinger om foreningsavtale
Desember var en spesielt travel måned, ikke minst som følge av Storytels varslede endring til tidsmodell. Det var stor pågang med spørsmål fra forfattere, og vi takker alle som lojalt har stilt seg bak NBUs standpunkt om å motsette seg avtaler der den nye tidsmodellen legges til grunn.

Innledende forhandlinger om en foreningsavtale for lydbok i strømmetjeneste for barne- og ungdomslitteratur er nå endelig berammet, og NBU og Forleggerforeningen vil møtes i neste uke. Forfatterforeningen og Forfatterforbundet er etter det vi har fått vite, snart i havn med forhandlingene med Forleggerforeningen, og det blir spennende å se hva slags betingelser som er fremforhandlet på vegne av voksenskjønn.

NBU har etablert et forhandlingsutvalg bestående av medlemmer med stor kompetanse på området, samt leder, nestleder og vår jurist Astrid H. Storrusten. Utvalget har jevnlige møter hvor det diskuterer strategi og handlingspunkter, og vil være samlet i forhandlingsmøtene med Forleggerforeningen.

Vi mener det er avgjørende å ha en god dialog med forlagene, og underrettet derfor alle forlag/barne- og ungdomsbokavdelinger om NBUs standpunkt. Vi har hatt møter med flere forlag i etterkant av dette, og møter i stor grad forståelse for våre standpunkt.

Bibliotekvederlaget
Etter en lang periode med forhandlinger går tvisten om fordeling av bibliotekvederlaget til voldgift. Voldgiften vil finne sted 3.– 6. mai i år. Voldgiftsretten består av høyesterettsdommer Kine Elisabeth Steinsvik, professor ved Institutt for privatrett, UiO, Ole-Andreas Rognstad, og leder av voldgiften, advokat Are Stenvik (H) fra advokatfirmaet Bahr.

Advokat Kaare Andreas Shetelig (H – møterett for Høyesterett) fra Wikborg Rein er prosessfullmektig for NBU, Oversetterforeningen og Dramatikerne, med bistand fra vår jurist Astrid H. Storrusten og advokat Hans Marius Graasvold.

Voldgiftsretten skal ta stilling til fordelingsnøkkelen for gjeldende avtaleperiode med staten, dvs. årene 2019–2021. Avgjørelsen til voldgiften vil være retningsgivende for den fremtidige fordelingen av bibliotekvederlaget. Det er derfor avgjørende at retten kommer frem til et resultat og en begrunnelse som gir prinsipielle holdepunkter for den videre fordelingen.

Årsmøte i koronaens tid
Smittesituasjonen i landet og nødvendige smittevernregler gjør det dessverre slik at også årets årsmøte vil måtte avholdes digitalt. Dette er uheldig, ikke minst på grunn av lederskifte og valg av nye tillitsvalgte, men også fordi det umuliggjør en god diskusjon rundt viktige saker.

Alle saker som krever en muntlig diskusjon og behandling, utsettes derfor til det kan avholdes et fysisk møte. Vi håper på et ekstraordinært fysisk årsmøte senere i 2021. Saker som må vedtas for å holde normal foreningsdrift i gang, behandles digitalt i mars. Styret i NBU arbeider nå med alternative digitale løsninger, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har kommet frem til en akseptabel ramme for gjennomføringen av årsmøtet og avstemninger.

Det er tungt å drive foreningsarbeid uten å kunne møtes fysisk. Vi savner medlemmene og gleder oss veldig til vi kan oppta normal drift igjen, og ser frem til mange gode fysiske møter i fremtiden. I mellomtiden får vi ta vare på hverandre så godt det lar seg gjøre.

Ta gjerne kontakt med oss per e-post eller telefon. Vi svarer på alle henvendelser, bistår med det vi kan, og lytter gjerne. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt.

Alt godt, god arbeidslyst og ta vare!

Vennlig hilsen
Taran Bjørnstad,
leder i NBU

Taran Bjørnstad. Foto: NBU