NBU-leder Alexander Løken etterlyste konkrete tiltak for å øke lesenivået blant barn og unge i sin første høring i Stortingets familie- og kulturkomité. 

Alexander Løken i aksjon i den åpne digitale høringen på Stortinget. Skjermdump fra høringen.

For første gang har en norsk regjering skrevet en stortingsmelding med fokus på kunst og kultur for, av og med barn og unge. Det er Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som står bak den historiske barne- og ungdomskulturmeldingen, som ble lagt fram 19. mars i år.

Les meldingen her

20. april var en rekke organisasjoner i kulturfeltet invitert til å komme med sine reaksjoner på meldingen, deriblant NBU.

Savner konkrete tiltak
«Vi applauderer naturligvis det grundige arbeidet som er lagt ned i denne historiske kulturmeldingen for nettopp de viktigste – barn og ungdom», sa NBU-leder Alexander Løken til Stortingets familie- og kulturkomité. «Men selv om vi opplever kulturmeldingen som gjennomarbeidet, med en god oppsummering av dagens situasjon, savner vi i NBU konkrete tiltak, og midler til å gjennomføre dem.»

Han fokuserte på NBUs interesseområder i sitt innspill, nemlig språk, lesing og litteratur:

«I kulturmeldingen pkt. 11.1 refereres det til at ‘gode språklege ferdigheiter er avgjerande for at barn kan (…) nå måla sine og utvikle potensialet sitt no og seinare i livet.’ Likevel legges det ikke fram konkrete tiltak til en lesestrategi for å øke det nasjonale mestringsnivået i lesing. Leselystaksjoner som Bokslukerprisen og Uprisen er vellykkede og populære tiltak, men foregår ved frivillig påmelding fra skolene. Vi savner mer målrettede, statlige tiltak som inkluderer samtlige barn i norsk skole.»

For å styrke mindretallsspråkene og minoritetsspråkene trenger også nynorsk, samisk, kvensk, romanes og tegnspråk egne litteratur- og lesepolitiske tiltak, fortsatte Alexander Løken: «Et godt tiltak ville vært en nasjonal leselyststrategi med langsiktige mål om heving av leselyst og lesekompetanse. Vi burde se til våre naboland som de siste årene har investert store summer i befolkningens leselyst, blant annet i Sverige, der 200 millioner kroner ble bevilget til en omfattende lesepakke.»

Nasjonal styrking av skolebibliotek
Barne- og ungdomskulturmeldingen fokuserer på at litteraturopplevelser i bibliotek, kulturhus og andre kulturinstitusjoner skal være tilgjengelige. En forutsetning for dette er bl.a. at man bor i et hjem der besøk på slike institusjoner tilhører hverdagen. 

«Skolen er eneste fellesarena der man kan garantere barn demokratisk lik tilgang, uavhengig av geografi og sosioøkonomisk bakgrunn», sa Alexander Løken. «En nasjonal styrking av skolebiblioteket burde derfor konkretiseres. Det burde også legges fram en vurdering av den midlertidige innkjøpsordningen for skolebibliotek og hvorvidt denne skal videreføres eller gjøres permanent. En annen forutsetning for at skolebiblioteket skal bli arena for leselyst og inspirasjon, er at man trenger nettopp inspirerte bibliotekarer – fagfolk – som kan formidle litteratur med kunnskap og innlevelse.»

Også flere av de andre organisasjonene fra Bok-Norge som deltok på høringen, som Forleggerforeningen, Den norske forfatterforening og Foreningen !les, pekte på at tilgjengeliggjøring og formidling av litteratur er avgjørende for at barn og unge leser mer. I likhet med NBU mente de også at skolebibliotek må prioriteres i dette arbeidet.

Se opptak av høringen her.
(NBU deltar i video 4/4)