Av Alexander Løken, leder i NBU

Denne uken har NBU vært i voldgiftsretten for bibliotekvederlag, både fysisk og digitalt, for å behandle tvisten om fordelingen av vederlaget.

Det har vært intense, men interessante dager, og NBU og våre medsaksøkere Dramatikerforbundet og Oversetterforeningen har fått god anledning til å legge fram våre synspunkter gjennom nåværende og tidligere ledere samt vitner. Også våre motparter, Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening, har ført vitner for sine synspunkter.

Nåværende og tidligere ledere av de fem skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Flere vitnet i voldgiftsretten for bibliotekvederlag denne uken. F.v. med klokken: Eystein Hanssen (Forfatterforbundet), Hilde Lyng (Oversetterforeningen), Alexander Løken (NBU), Ika Kaminka (tidl. leder Oversetterforeningen), Taran Bjørnstad (tidl. leder NBU), Heidi Marie Kriznik (Den norske Forfatterforening) og Monica Boracco (Dramatikerforbundet). Foto: Agnete Brun, Blunderbuss, Moment Studio, Blunderbuss, Stine Friis Hals, Espen Tollefsen, Kristin von Hirsch.

NBU, Dramatikerforbundet og Oversetterforeningen har vært representert ved advokat Kaare A. Shetelig fra Wikborg Rein og vår egen jurist Astrid Storrusten. En stor takk til dem for deres utrettelige innsats disse dagene – og ikke minst i månedene i forkant!

En dom er ventet innen fire uker, og mens vi venter på den, kan det være nyttig med en liten oppfriskning av grunnen til at tvisten om fordelingen av bibliotekvederlaget endte med voldgift.

Bakgrunnen
I 2018 ble Forfatterforbundet opprettet, blant annet som en protest mot det flere forfattere mente var for rigide og ekskluderende inntakskrav hos Den norske Forfatterforening (DnF). I februar 2019 ble Forfatterforbundet tilkjent forhandlingsrett til bibliotekvederlaget av Kulturdepartementet.

Bibliotekvederlaget er som kjent en statlig kollektiv kompensasjon for at verk er tilgjengelige i bibliotek, og fordeles til fond som forvaltes av forhandlingsberettigede organisasjoner. Midlene kan brukes til fordel for opphaverne, for eksempel stipender, eller til formål som gjelder hele opphavergruppen, for eksempel foreningsdrift og seminarer. NBU er sammen med Oversetterforeningen, Dramatikerforbundet og Den norske Forfatterforening organisert i fondet Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF).

Forfatterforbundet rettet krav mot dette fondet om en andel av midlene. Partene lyktes imidlertid ikke med å komme til enighet om fordelingen av vederlaget, og saken ble derfor sendt til forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag. I august 2020 fattet de et fordelingsvedtak med følgende resultat:

  • Den norske Forfatterforening: 32 %  (av bibliotekvederlaget)
  • NBU: 19 %  
  • Oversetterforeningen: 19 %  
  • Dramatikerforbundet: 19 %  
  • Forfatterforbundet: 11 %

 

NBU, dramatikerne og oversetterne hadde i fellesskap krevet 60 % av den totale potten, med 20 % til hver. Vedtaket innebar prosentmessig en relativt beskjeden nedgang for NBU, men i realiteten er det snakk om tap av flere hundre tusen kroner årlig, og dermed flere arbeidsstipend.

NBU, dramatikerne og oversetterne mente også det var prinsipielt feil at Forfatterforbundets opprettelse skulle gå utover midlene til våre tre foreninger, ettersom vi mener at Forfatterforbundet ikke er representative for våre kunstnergrupper. Foreningene ble gitt en frist til å vurdere vedtaket, og ved fortsatt uenighet måtte saken bringes videre til voldgift.

Høsten 2020 bestemte styrene i NBU, Dramatikerforbundet og Oversetterforeningen at forhandlingsutvalgets vedtak skulle ankes til voldgift.

Våre tre foreninger ønsket fortsatt å stå samlet om argumentasjonen, og sendte 1. oktober 2020 en felles stevning til Kulturdepartementet. Voldgiftsretten ble bedt om å ta stilling til fordelingen av bibliotekvederlaget for årene 2019–2021, og dommen som faller i månedsskiftet mai/juni, vil være endelig og bindende samt gi presedens for kommende avtaleperioder.

NBU er av den oppfatning at Forfatterforbundet ikke aktivt har representert barne- og ungdomsbokforfattere eller ivaretatt barne- og ungdomsforfatternes interesser, og derfor ikke bør tilkjennes midler som inntil nå har gått til vår kunstnergruppe.

Aller viktigst er det for NBU å få et resultat og en begrunnelse som gir prinsipielle holdepunkter for den videre fordelingen.