I fjor gjekk fleire av organisasjonane og foreiningane i litteraturfeltet saman om å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen. Resultatet var nedslåande. I alt hadde 29 % av dei spurde opplevt uønskt åtferd på jobb  eller sosiale møteplassar i bransjen. Les meir om undersøkinga her.

Sidan det har fleire foreiningar, blant dei NBU, utvikla retningslinjer og varslingskanalar for å førebygge og handtere diskriminering og seksuell trakassering. NBU har også gjennomført kurs og tiltak.

Som følge av dette oppnår NBU Balansemerket. Balansemerket er ei merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Merket blir administrert av Balansekunst, eit samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjonar som jobbar for eit likestilt og mangfaldig kulturliv, og blir delt ut for eitt år om gongen. Les meir om merkeordninga her.

– Vi er glade for at vi er komne i mål med retningslinjene og fått på plass gode varslingsrutiner for litteraturfeltet, seier NBU-leiar Alexander Løken. – Eg vil rose Balansekunst og dei andre organisasjonane på feltet for eit godt samarbeid i prosessen.

Også Dramatikerforbundet, Forfatterforeningen, NFFO, Oversetterforeningen, Tekstallianse, Forfattersentrum og Forleggerforeningen oppnår Balansemerket i år.

Representantar frå foreiningane som oppnår Balansemerket i år. Øvst f.v.: Amalie Kasin Lerstang, DnF; Arne Vestbø, NFFO (foto: Ilja C. Hendel); Alexander Løken, NBU (foto: Moment Studio). Midten f.v.: Inga Moen Danielsen, Tekstallianse (foto: Yilei Wang); Ingvild Herzog, Forfattersentrum (foto: Nina Ruud). Nedst f.v.: Astrid H. Storrusten, Dramatikerforbundet (foto: Kristine Helleisen); Heidi Austlid, Forleggerforeningen (foto: Kristin Hefte); Hilde Lyng, Oversetterforeningen. Fotocollage: Balansekunst

(Framsidefoto: Balansemerket)