15. mai er det på ny frist for å søke NBUs reisetilskudd! Det kan søkes om inntil kr. 10 000,- som kan utgjøre inntil to tredjedeler av reisens kostnad. Reisetilskudd kan benyttes til deltagelse på konferanser, seminarer, workshops, studieopphold og lignende. 

Pengene kan benyttes til å betale selve reisen, deltageravgift, hotell og lignende. Illustrasjonsfoto: Ingelin Røssland

Reisetilskudd – Statutter

  1. Årsmøtet i NBU bevilger midler til reisetilskudd. Årsmøtet fastsetter de økonomiske rammene. Årsmøtet bestemmer øvre grense for tilskudd.
  2.   Alle medlemmer i NBU kan søke. Søknaden avgjøres av NBUs styre eller den styret setter til å avgjøre dette.
  3. Det er fire søknadsfrister i året. Søknader må være innkommet innen søknadsfristen. Søknadsfristen er 15.februar, 15.mai, 15.august og 15.november. En fjerdedel av avsatte midler kan bevilges ved hver søknadsrunde. Ubenyttede midler fra en søknadsrunde overføres til neste søknadsrunde. Ubenyttede midler ved årets slutt går tilbake til NBU.
  4. Reisetilskudd kan benyttes til deltakelse på konferanser, seminarer, workshops, studieopphold og research. Det kan gis tilskudd til behovsbegrunnet skriveopphold. Det gis ikke støtte til livsopphold. Beløpet kan dekke reise, losji og deltakeravgift. Det gis ikke støtte til diett. Tilskuddet skal kun dekke inntil to tredjedeler av kostnadene til reisens formål. Det bevilgede beløp utbetales etter regning/regnskap etter at reisen er avsluttet.
  5. Avslag begrunnes ikke. Det skal normalt gå minst et år etter at reisestøtte er gitt før ny reisestøtte kan innvilges til samme person.

Søknad kan sendes på mail til:  ellen.liland@nbuforfattere.no eller i posten til: Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo