Avtale om lydbokkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom

AVTALE OM LYDBOKKONTRAKT
FOR SKJØNNLITTERATUR FOR BARN OG UNGDOM

Mellom

Den norske Forleggerforening

og

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

 

  1. Det henvises til Avtale om normalkontrakter for skjønnlitteratur for barn og ungdom mellom partene av 3. september 2018, og Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom av 30. november 2009, revidert februar 2018, punkt 1.1 6.
  2. Partene er enige om at innleste bøker av verk fra medlemmer av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere som utgis som lydbok av medlemmer av Den norske Forleggerforening, fra 1. juli 2021 skal utgis i henhold til vedlagte normalkontraktsvilkår for utgivelse av lydbok. Avtaler om utgivelser som er inngått før 1. juli 2021, fortsetter å løpe på de vilkår som er avtalt mellom forlag og forfatter. Forfatterne har likevel rett til å tre inn i vilkårene i den nye avtalen som gjelder for strømming, abonnementstjenester og varighet (punkt 4.2.b og 7). Ved en slik overdragelse av rettigheter fra den enkelte opphaver vil vilkårene i vedlagte Lydbokkontrakt gjelde, uansett tidspunktet for inngått avtale om utgivelse, slik at ny royaltysats (28 %) og tilhørende satser for minstebeløp per lytting, kr 8,75 kr/kr 11 og punkt 7 om oppsigelse gjelder fra 1. juli 2021, mens høyere minstesats for de første 250 lyttingene (kr 10/kr 12,50) og innslagsnivå for definisjon av lytting (15 %) innføres for løpende avtaler senest 1. januar 2022. (Se imidlertid punkt 7 i protokoll av 1. juli 2021.)
  3. Vilkårene i Lydbokkontraktens punkt 4.2.b som omfatter minste kronebeløp per lytting, skal reforhandles i henhold til forhandlingsprosedyren nedenfor, med mindre partene blir enige om annet. Endring i disse beløpene skal implementeres for fremtidige utbetalinger, også for løpende avtaler.
  4. Partene skal møtes årlig, senest innen utgangen av september, for å dele informasjon om utviklingen av lydbokmarkedet, inkludert anonymiserte forlagstall og tall fra Teknisk Beregningsutvalg for strømming (TBU Litteratur), og erfaringer med avtalen.
  5. Hver av partene kan i etterkant av det årlige møtet kreve reforhandling av avtalen. Ved melding om reforhandling skal partene møtes innen 14 dager for å kartlegge mulighetene for reforhandling, inkludert legge en fremdriftsplan hvor partene møtes minst hver fjortende dag. Det skal føres protokoll fra forhandlingene. Resultatet av forhandlingene offentliggjøres på foreningenes hjemmesider og i informasjon til medlemmene.
  6. Forlagene skal gå aktivt inn for at strømmetjenestene forplikter seg til å synliggjøre bredden i utvalget og har rett og plikt til å forvalte utgivelsene slik at forlag og forfatter får så høy og lang avkastning som mulig, og av den grunn gis strømmetjenester og forlag redaksjonell og økonomisk råderett innenfor Bokavtalens rammer over den tittellisten de til enhver tid forvalter og tilbyr. All inntekt forlagene mottar for salg og utnyttelse av lydbøkene skal inngå i royaltygrunnlaget. Da vi mangler tilstrekkelige data om omsetningen i abonnementstjenestene, er videre forhandlinger og opprettelsen av TBU Litteratur viktig. Partene forplikter seg til å møtes til reelle forhandlinger etter at tall fra TBU Litteratur er presentert.
  7. Opprettelsen av et litteraturens TBU skal skje så raskt som mulig etter 1. juli 2021.  TBU Litteratur skal bestå av en representant oppnevnt av forfatterne, en representant oppnevnt av forleggerne og en tredje, uavhengig representant oppnevnt i fellesskap. Representantene bør enten selv ha kompetanse i statistikk og kvantitativ analyse, eller partene kjøper inn slik kompetanse. TBU Litteratur kan anvende offentlig innsamlede data. Forlagene skal kreve at strømmetjenestene avgir informasjon i henhold til åndsverkloven § 70 og i harmoni med Digitalmarkedsdirektivets art. 19. Medlemmer i TBU Litteratur som får tilgang til sensitive data, plikter å behandle opplysningene konfidensielt. Mandatet skal være å produsere relevant statistikk. Bearbeiding skal skje uten at fremstillingene bryter konkurranserettslige regler. Partene skal kunne be TBU Litteratur om statistikk. Kostnader til TBU Litteratur skal deles mellom partene, med en halvpart på forleggersiden og en halvpart på forfattersiden. TBU Litteraturs resultater skal være klare innen utgangen av september og danne grunnlag for årlige forhandlinger i avtalen.
  8. Hver av partene kan si opp hele eller deler av inneværende avtale med seks måneders skriftlig varsel. Ved melding om oppsigelse skal partene møtes innen 14 dager for å kartlegge mulighetene for å fremforhandle en ny avtale, inkludert legge en fremdriftsplan hvor partene møtes minst hver fjortende dag i oppsigelsesperioden. Det skal føres protokoll fra forhandlingene.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo