Handlingsplanen

Handlingsplan 2017

1. Vår normalkontrakt er grunnlaget for alle våre avtaler. NBU skal følge opp normalkontrakten og sørge for å holde den og alle tilleggsavtaler oppdatert slik at vi er dekket av et relevant avtaleverk innenfor alle teknologier og utnyttelsesformer for barne- og ungdomslitteratur. Vi ser det som særlig viktig å være forberedt på nye utnyttelsesformer og inntektsstrømmer. NBU arbeider for at flest mulig av avtalene skal være kollektive. NBU går primært inn for boklov, og vi vil arbeide for en bransjeavtale som på en god måte sørger for synliggjøring og spredning av litteraturen i all sin bredde og sitt mangfold. Vi vil aktivt delta i sammenslutninger som arbeider for kunstnernes rettigheter og kår.

2. NBU skal være rådgiver og problemløser for forfattere som trenger hjelp. Vi vil arbeide for bedre økonomiske forhold for forfatterne og motvirke kutt i statlige ordninger, kjempe for nye statlige ordninger og for at stipendordningene skal bevares og forbedres. Vi vil kreve rettmessig royalty for forfattere som deltar i ulike lesefremmende og markedsførende arrangementer og kreve vederlag for all urettmessig bruk av våre åndsverk.

3. Vi vil arbeide for at forfattere som arbeider med formidling har en trygg arena innenfor og utenfor Den kulturelle skolesekken, der vilkår, økonomisk, sosialt og formidlingsmessig ligger godt til rette. Vi vil gå inn for at andelen litterære produksjoner økes slik at hver elev møter minst en litteraturproduksjon i året, og at samtlige kunstneres honorar økes i formidlingsarbeidet. NBU må i samarbeid med andre relevante organisasjoner være en aktiv tilstedeværende part i omstillingsprosessen i Kulturtanken med DKS.

4. NBU arbeider for å styrke alle bibliotek, både ved å motarbeide kutt og foreslå økning i bevilgning for å opprettholde og øke antall filialer. Vi har et særlig fokus på skolebibliotekene, hvor vi arbeider for å forbedre lovverket og for å øke deres status og økonomiske fundament, og for at det gis økonomiske midler til å betjene skolebibliotek.

5. Vi vil arbeide for at hele bredden av norsk barne- og ungdomslitteratur skal være synlig og tilgjengelig i alle salgsledd og fora. Vi vil samarbeide med alle relevante aktører om prosjekter som fremmer vår litteratur og bidrar til leseglede. NBU skal være en aktør i debatten om litteraturen og kunstpolitikk generelt. NBU skal arbeide for at lyrikk for barn og unge skal vurderes av «vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur».

6. NBU ønsker å bidra til oppmerksomhet om barne- og ungdomsbøker ved å samarbeide med aktuelle litteraturfestivaler og konferanser i inn- og utland. Vi vil dele ut priser til årets beste debutant og NBU-prisen for særlig prisverdig arbeid. Vi vil aktivt bruke sosiale medier, trykksaker og nettsider til å formidle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur generelt og nye, norske bøker spesielt.

7 . Vi vil arbeide for at foreningens tillitsvalgte er skolerte og oppdaterte i faglige spørsmål, vi vil gi medlemmene mulighet til å utvikle seg faglig ved å tilby relevante støtteordninger og tildele stipender for reise til festivaler og konferanser. Vi vil også invitere studenter og debutanter til egne arrangement for å gi relevant informasjon. Medlemmene skal bli tilbudt minst to faglige seminarer i året. NBU vil opprettholde et godt sosialt miljø for sine medlemmer.

8. NBU vil arbeide internasjonalt for ytringsfrihet, fribyforfattere og fengslede forfattere. Vi vil også holde kontakt med våre nordiske søsterorganisasjoner og delta på konferanser i Norden og resten av verden.

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo