Søk medlemskap

Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de, som eneste forfatter, har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som, uavhengig av skriftspråk, holder kunstneriske mål og oppfyller kravene i retningslinjene.

Opptakelse i foreningen skjer etter egen søknad eller etter skriftlig forslag fra et medlem. Søknaden eller forslaget sendes styret, som forelegger saken for NBUs litterære råd. Rådets vedtak oversendes styret til formell godkjenning. Dersom styret ikke godkjenner rådets vedtak, kan rådet kreve å få saken behandlet på årsmøte. Styrets og rådets standpunkter følger sakspapirene Avslag begrunnes ikke.

Søknadskjema fås ved henvendelse til administrasjonen.

Retningslinjer til §4 i NBUs vedtekter

1. For at ei bok skal kunne vurderes ved søknad om medlemskap i NBU må den være utgitt. Utgivelse foreligger når et rimelig antall eksemplarer av verket er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant allmennheten. Elektronisk publisering via nettverk anses som utgivelse dersom allmennheten har tilgang til verket. Tilgjengeligheten må være tilstrekkelig til å tilfredsstille allmennhetens behov. I dette ligger det bl.a. at det må være tatt aktive skritt for å stille boka til disposisjon for allmennheten over tid. Boka må være pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket i henhold til bestemmelser og kriterier i Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige verk. For bøker som er publisert i utlandet, gjelder tilsvarende.

2. Bare bøker som har vært gjennom en dokumentert redaksjonell kvalitetskontroll, kan automatisk godkjennes. Bøker utgitt på eget forlag, elevbedrift eller via internett o.l. kvalifiserer ikke til medlemskap med mindre søkeren kan dokumentere en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll før boka ble utgitt. For at en slik kvalitetskontroll skal anses dokumentert må det foreligge erklæring og dokumentasjon på kvalifikasjoner fra redaktør og språkvasker. Disse kan ikke være samme person eller forfatteren selv.

3. Bøker som skal vurderes må foreligge i papirformat. Er boka kun utgitt som e-bok, lydbok eller på Internett må teksten fremlegges i utskriftsvennlig format (pdf eller lignende).

4. Disse retningslinjene er vedtatt av NBUs årsmøte 01.04.17 og kan endres med simpelt flertall av NBUs årsmøter.

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo