Anbefalt agentkontrakt

NB! Denne kontrakten gjelder FRA OG MED 28. mars 2024, med mindre annet blir avtalt mellom NBU og Forleggerforeningen. Fram til 28. mars 2024 skal denne kontrakten brukes.

AVTALE 

 

Det er i dag inngått følgende avtale mellom

Forfatteren («Navn»)
gjeldende verket («Tittel»)

og

(«Agent»)
Adresse:
Heretter kalt «NN»  


1. Avtalens omfang

Agenten har på forfatterens vegne enerett til å inngå avtaler om utnyttelse av verket på den måte og i det omfang som følger av denne avtale.  

  • Utgivelse i oversatt versjon i papirformat, fysisk lydbok, samt utgivelse i digital form (inklusiv digital lydbok) for nedlastning og streaming.  
  • Utgivelse ved print on demand og utgivelse av hele eller deler av verket i ukeblad, tidsskrifter og aviser og i samleverk.  
  • Utnyttelse ved dramatisering for radio, teater, podkast, animasjon, dukketeater og dataspill. 
  • Utnyttelse av verket i film- og tv-produksjon.  
  • Produksjon og salg av merchandise. 

 

Kryss av for valg!  

Oppregningen over er uttømmende.  

Underagenter kan benyttes. Agenten er ansvarlig for at avtaler med underagenter overholder inneværende kontrakt. 

2. Geografisk område

Denne avtale gjelder følgende territorier med unntak av Norge:  

  • Hele verden 
  • Spesifiserte territorier: ___________________ 

3.
Forfatterens ideelle rettigheter

Forfatteren skal bli navngitt ved all utnyttelse iht. til denne avtale og Agenten er ansvarlig for at bruk ikke skjer i strid med åndsverkloven § 5. Utvelgelse og utnyttelse av utdrag skal skje i samråd med Forfatteren. Forfatterens samtykke skal alltid innhentes forut for redigerte opplesninger og redigert tilretteleggelse for enhver form for dramatisering. 

 4. Informasjons- og aktivitetsplikt

Er agentens rettigheter til verket avhengig av andre rettighetshavere enn forfatteren, skal forfatteren opplyse agenten om dette før kontraktsinngåelsen. Forfatteren skal bistå agenten med opplysninger og informasjon av betydning for utnyttelse av verket, herunder informere om utnyttelse som ikke omfattes av agentkontrakten.  

Agenten skal aktivt søke å realisere verkets potensial og forvalte forfatterens og verkets omdømme. Agenten skal utvise en rimelig grad av aktivitet for at rettigheter som omfattes av agentkontrakten blir utnyttet, og informere forfatteren om spørsmål av vesentlig interesse for utnyttelsen av verket. Hva som anses rimelig vurderes ut fra utnyttelsesform, praksis og markedsforhold i det aktuelle markedet, verkets karakter og andre omstendigheter. Vilkår i avtaler som inngås på forfatterens vegne, skal holdes innenfor vanlig praksis i det aktuelle markedet. Avtalen skal forelegges forfatter for endelig godkjenning.  

Agenten kan ikke uten forfatterens skriftlige samtykke selv opptre som part i avtale som omfattes av agentkontrakten. Agenten kan ikke kreve provisjon ved slik selvinntrede. 

5. Vederlag og provisjon

Vederlag fra avtaler som er inngått på forfatterens vegne innbetales til agenten, som forestår den videre utbetaling til forfatteren. Agentens provisjon – inklusive provisjon til underagenter – er maksimalt 25 % av de netto inntekter herværende avtale omfatter.  

Forfatterens andel beregnes av det beløpet som agenten faktisk mottar, det vil si med fratrekk av blant annet «kildeskatt» som blir trekkes i enkelte land og bankutgifter ved internasjonale transaksjoner. Kildeskatten avhenger av bilaterale avtaler. 

Forfatterens andel utbetales innen 1 måned fra agenten har mottatt innbetalingen. Agenten skal innen samme frist sende forfatteren royaltyrapporter med inntekter innkommet spesifisert for hver enkelt avtale.  

Eventuelle kostnader i forbindelse med tvister som har sammenheng med avtaler som er inngått i medhold av agentkontrakten, bæres av agenten. Dette gjelder ikke kostnader som skyldes at tredjemanns rettigheter er krenket, eller kostnader som skyldes uaktsomhet fra forfatteren eller noen forfatteren svarer for.  

Etter at herværende avtale opphører har ikke Agentens lengre krav på provisjon etter denne bestemmelse.  

6. Innsynsrett og opplysningsplikt

Forfatteren har full innsynsrett i regnskapene og de kontrakter som er inngått på forfatterens vegne, og kan på forlangende, med 1 (en) ukes varsel, medta egen revisor for gjennomgang av regnskapsmaterialet. 

Partene har gjensidig opplysningsplikt om forhold partene bør forstå har betydning for den andre parten. 

Partene er forpliktet til å holde hverandre til enhver tid informert om sin utføring av arbeidsoppgaver i henhold til herværende avtale. 

7. Mislighold

Dersom noen av partene, bevisst eller ubevisst, misligholder denne avtalens intensjon, eller noen av dens punkter på en vesentlig måte, vil partene kunne kreve at avtalen opphører med umiddelbar virkning. Før Dersom en av partene er av den oppfatning at et brudd har skjedd, plikter denne parten å informere den andre om dette innen rimelig tid. 

8. Varighet og oppsigelse

Agentkontrakten kan skriftlig si opp avtalen med 12 måneders skriftlig varsel etter første utgivelse/utnyttelse. Selv om agentkontrakten sies opp, er partene fortsatt bundet av eventuelle eksisterende avtaler som er inngått på forfatterens vegne under kontraktsperioden.  

9. Verneting og lovvalg

Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende denne avtales tilblivelse, innhold, gjennomføring eller fortolkning skal forsøkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten bringes inn for en norsk domstol og etter norsk rett. Oslo tingrett er rett verneting. 

***** 

Avtalen er utferdiget i ett eksemplar til hver av partene. 

”Sted”, ”dato”  

____________________________             ____________________________ 

Forfatter                                                 Agent 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo