Sosiale rettigheter, plikter og goder

Som forfatter kan du ha mange forskjellige oppdrag, og det er ikke alltid like enkelt å skille mellom de forskjellige arenaene eller vite hvilke rettigheter og plikter du har når det gjelder skatt, trygd og pensjon. Inntektsforskjellene mellom forfattere er også store. Derfor kan det være svært individuelt hva som er mest fordelaktig for den enkelte forfatter.

Som ansatt (lønnsmottaker) har du alle trygderettigheter og sosiale goder.  Kombinerer du det med å ha eget foretak, kan du trekke fra foretakets utgifter på skatten i tillegg til minstefradraget som bare lønnsmottakere får. Med en kombinasjon av lønnsinntekt og næringsinntekt kan du bruke både minstefradraget for lønnsinntekten og fradraget for faktiske utgifter.

Skattemessig kan dette være lønnsomt, men vær oppmerksom på at du da har trygderettigheter som næringsdrivende for denne inntekten. Du mottar automatisk de rettighetene du har som ansatt, beregnet av den inntekten du mottar som lønnsmottaker.

Det er oppdragsgiver som skal bestemme om oppdraget honoreres som lønn eller næring, og som plikter å kontrollere at oppdraget hører inn under riktig kategori. De kan ikke velge fritt, men må følge skatteloven. Leverer du faktura, betaler ikke oppdragsgiver arbeidsgiveravgift og leverer ikke lønnsinnberetning.

Som forfatter kan du i tillegg motta godtgjørelser, stipender og priser. Som regel vil den som utbetaler slike beløp, innberette dem under riktig kode, men vær oppmerksom på at i de fleste tilfeller utbetales beløpet brutto og er skattepliktig, så du er selv ansvarlig for å betale skatt av dette. I skatteloven regnes alltid royalty som næringsinntekt. Derfor anbefaler NBU alle forfattere som mottar royalty å registrere eget foretak.

Uansett hvilken organisasjonsform du velger, kan du ta oppdrag også utenfor selve forfattervirksomheten som f.eks. formidler, illustratør eller konsulent. 

ARBEIDSTAKER – ansatt

Du er ansatt hos en arbeidsgiver, eller i ditt eget AS, midlertidig eller fast.

Som ansatt har du krav på:
• 100 % sykepenger fra 1. sykedag (NAV overtar ansvaret fra 17. sykedag)
• 100 % foreldrepenger (fødselspenger) 
• Dagpenger under arbeidsledighet
• Yrkesskadeforsikring
• Tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver (hvis du er eneste ansatte i eget AS, har du ingen plikt til å ha en slik ordning. Det er frivillig.)
• Ferie og feriepenger i samsvar med ferieloven
• Statlig lønnsgaranti hvis arbeidsgiver går konkurs
• Minstefradrag på skatten
• Pensjonspoeng avheng av inntekt
• Skattefradrag for pensjonssparing

Som ansatt har du IKKE krav på å:
• Bestemme egen arbeidstid
• Bestemme hvordan arbeidet skal utføres
• Bestemme eget arbeidssted

Når du er ansatt, skal din oppdragsgiver:
• Sørge for et trygt arbeidsmiljø
• Trekke skatt av din lønn før utbetaling og innberette skattetrekk til skattekreveren i din kommune
• Betale inn arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn
• Betale deg 100 % sykepenger fra 1. sykedag
• Sørge for at du er yrkesskadeforsikret
• Sørge for at du har tjenestepensjonsordning
• Gi deg ferie og betale deg feriepenger av opptjent lønn i samsvar med ferielovens bestemmelser

NÆRINGSDRIVENDE – enkeltpersonforetak (ENK)

Næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak, skal være registrert i Brønnøysundregisterets enhetsregister. Den som er næringsdrivende, driver etter skatteloven, som innebærer at kun kontrakt inngått mellom oppdragsgiver og oppdragstaker er gjeldende for oppdraget. Den næringsdrivende bærer selv risikoen for økonomisk underskudd hvis oppdragsgiver klager på resultatet. Som registrert i Brønnøysundregisteret får du et organisasjonsnummer som skal stå på alle fakturaer. Husk at alle fakturaer skal være nummererte. Som næringsdrivende er du bokføringspliktig.

Fordeler:
• Lett å registrere og komme i gang
• Ikke krav til egenkapital
• Ikke krav til revisor
• Ikke krav til egen foretakskonto (men det anbefales sterkt)
• Plikter ikke å levere årsregnskap til Brønnøysund hvert år

Ulemper:
• Alt overskudd beskattes 
• Personlig ansvar for alle foretakets forpliktelser
• Ved konkurs kan kreditorene kreve at du selger private eiendeler for å dekke kravene, siden du og enkeltpersonforetaket er én og samme juridiske person
• Fortsatt litt dårligere sosiale rettigheter: ingen dagpenger ved arbeidsledighet og 80 % sykepenger fra 17. sykedag (tidligere 65 %)  
• Sammenblanding av foretaket og den personlige økonomien kan bli uoversiktlig

Som næringsdrivende plikter du å:
• Betale forskuddsskatt
• Føre regnskap og levere næringstall i tillegg til skattemelding
• Betale trygdeavgift med høyere sats enn for frilansere/arbeidstakere 
• Sørge for at du har skriftlig avtale for oppdrag, hvor honoraret er spesifisert

Som næringsdrivende har du krav på:
• 80 % sykepenger  fra 17. sykedag
• 100 % foreldrepenger (fødselspenger) 
• Å trekke fra driftsutgifter på skatten
• Å bestemme egen arbeidstid og eget arbeidssted
• Å bestemme hvordan arbeidet skal utføres
• Pensjonspoeng avhengig av inntekt (overskudd)
• Skattefradrag for pensjonssparing
• Opptjening i din pensjonsbeholdning av din pensjonsgivende inntekt fra næring 
 

Som næringsdrivende har du IKKE krav på:
• Sykepenger de første 16 dagene av sykdomsperioden
• Dagpenger under arbeidsledighet
• Yrkesskadeforsikring
• Tjenestepensjonsordning
• Ferie og feriepenger
• Minstefradrag på skatten

Når du er næringsdrivende, plikter din oppdragsgiver:
• Å forsikre seg om at du fyller vilkårene for næringsvirksomhet

Men plikter IKKE å:
• Sørge for trygt arbeidsmiljø
• Trekke skatt av ditt honorar
• Betale arbeidsgiveravgift
• Sørge for yrkesskadeforsikring
• Sørge for at du har tjenestepensjonsordning
• Betale deg sykepenger de 16 første dagene av en sykdomsperiode
• Betale feriepenger

FRILANSER – ikke ansatt arbeidstaker

Det er mulig å være lønnsfrilanser uten å være næringsdrivende i skattemessig forstand. Tidligere var det slik at du med litt næringsinntekt hadde trygderettigheter som næringsdrivende, uansett hvor mye du hadde tjent i lønnsinntekt som frilanser. Nå er dette endret, slik at du nå får sykepenger etter bestemmelsen for den som har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Dette er en klar bedring. 

Som frilanser må du:
• Sørge for at du har skriftlig avtale for oppdrag hvor honoraret er spesifisert

Som frilanser har du krav på:
• 100 % sykepenger fra 17. sykedag
• 100 % foreldrepenger (fødselspenger) 
• Dagpenger under arbeidsledighet
• Minstefradrag på skatten
• Å bestemme egen arbeidstid og eget arbeidssted
• Å bestemme hvordan arbeidet skal utføres
• Pensjonspoeng avhengig av inntekt
• Skattefradrag for pensjonssparing

Som frilanser har du IKKE krav på:
• Sykepenger de første 16 dagene av sykdomsperioden
• Yrkesskadeforsikring
• Tjenestepensjonsordning
• Ferie – oppdragsgiver gir ikke fratrekk i lønnen for å legge til side feriepenger
• Statlig lønnsgaranti når oppdragsgiver går konkurs
• Å trekke fra faktiske utgifter på skatten

Når du er frilanser, skal din oppdragsgiver:
• Trekke skatt av din lønn før utbetaling, og innberette skattetrekk til skattekreveren i din kommune
• Betale inn arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn

Men plikter IKKE å:
• Sørge for trygt arbeidsmiljø
• Sørge for yrkesskadeforsikring
• Sørge for at du har tjenestepensjonsordning
• Betale deg sykepenger de første 16 dagene av en sykdomsperiode
• Betale deg feriepenger

NÆRINGSDRIVENDE – aksjeselskap (AS)

AS kan være aktuelt hvis du har betydelige økonomiske forpliktelser, og hvis du ønsker å spare penger i AS-et uten at de tas ut som lønn. Skattemessig er det samlet sett liten forskjell mellom ENK og AS. Du har i utgangspunktet lavere risiko i et AS, men som styreleder/daglig leder i eget AS kan du likevel bli stilt til ansvar. Overskudd du ikke tar ut av bedriften som lønn og/eller utbytte, blir beskattet med 22 %. 

Fordeler:
• Lavere personlig risiko
• Gunstigere sosiale rettigheter som ansatt
• Nå kan du ta ut utbytte flere ganger i året etter bestemte regler 

Ulemper:
• Krav til kr 30 000 i aksjekapital
• Strengere formaliakrav og regnskapskrav enn for enkeltmannsforetak
• Alle aksjeselskap har full regnskapsplikt.

Eiere og ansatte:
Samme person kan eie alle aksjene i et AS, være styreleder, daglig leder og eneste ansatte. Det er heller ikke lenger krav om at et AS skal ha daglig leder. Minstekravet er at selskapet skal ha styreleder. Det er heller ikke lenger noe krav om at styret skal ha en vararepresentant. 

I praksis kan eiere i små aksjeselskap ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte og/eller i form av lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte eiere kan ta ut. Aksjeeier som selv arbeider i selskapet, kan heve ordinær lønn for arbeidsinnsatsen.

Når en aksjeeier arbeider i eget aksjeselskap, er dette en arbeidsavtale, og alle arbeidsgivers plikter må iverksettes. De viktigste pliktene i forholdet til arbeidstaker finner du i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og ferieloven.

Du må tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Hvis du har ansatte i tillegg til deg selv må selskapet som hovedregel opprette en pensjonsordning.  

FORSIKRING – sykepenger NAV

Frilansere uten forsikring har rett til 100 % sykepenger fra 17. sykedag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt. Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har rett til 80 % sykepenger fra 17. sykedag. Du kan forsikre deg å få bedre dekning når du er sykmeldt. Maksimalt sykepenge- og premiegrunnlag er seks ganger folketrygdenes grunnbeløp. Du søker om forsikring på skjema NAV 08-36.05. Hvis NAV innvilger søknaden din, gjelder forsikringen fra den dagen NAV mottok søknaden.

Du kan velge mellom
• 80 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag
• 100 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
• 100 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 1. sykefraværsdag

Selvstendig næringsdrivende får sykepenger på grunnlag av tidligere års pensjonsgivende inntekter. NAV regner ut premiegrunnlaget på bakgrunn av gjennomsnittlig næringsinntekt i de tre siste årene som er ferdiglignet når du søker om forsikring.

Du må ha hatt forsikring i fire uker for at du skal kunne få sykepenger som forsikret, og dette kalles ventetiden. Ventetiden på fire uker regnes fra den dagen NAV mottok og innvilget søknaden.

NAV vil foreta en selvstendig vurdering av hva du taper av inntekt. Det betyr at NAV kan regne ut at du skal ha et sykepengegrunnlag som er lavere eller høyere enn premiegrunnlaget du har forsikret deg for.

I tillegg tilbyr banker og forsikringsselskap syke- og ulykkesforsikringer. Dette kan være gunstigere enn den forsikringen NAV tilbyr.

PENSJON

Skatteinntekten er beregningsgrunnlaget for pensjon. Om du har lav eller ingen pensjonsopptjening, vil du ha rett til en alderspensjon tilsvarende et minste pensjonsnivå. 

Banker, forsikringsselskap og fondsselskap tilbyr frivillig pensjonssparing for AS-eiere og ENK-innehavere som ikke har plikt til obligatorisk tjenestepensjon. Husk imidlertid at staten automatisk pensjonssparer 18,1 % av din pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 7,1G tilsvarer i 2023 ca. 825 000 kroner.

Hvis du har lavere pensjonsgivende inntekt enn dette, vil du redusere statens sparing hvis du bruker av inntekten til å spare i en frivillig ordning i bank eller hos forsikringsselskap. Da kan det være mer gunstig å spare i andre ordninger på egen hånd. 

 

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo