Sosiale rettigheter, plikter og goder

Som forfatter kan du ha mange forskjellige oppdrag, og det er ikke alltid like enkelt å skille mellom de forskjellige arenaene eller vite hvilke rettigheter og plikter du har når det gjelder skatt, trygd og pensjon. Inntektsforskjellene mellom forfattere er også store. Derfor kan det være svært individuelt hva som er mest fordelaktig for den enkelte forfatter.

Som ansatt (lønnsmottaker) har du alle trygderettigheter og sosiale goder.  Kombinerer du det med å ha eget firma, kan du trekke fra firmaets utgifter på skatten i tillegg til minstefradraget som bare lønnsmottakere får. Med en kombinasjon av lønnsinntekt og næringsinntekt kan du bruke både minstefradraget for lønnsinntekten og fradraget for faktiske utgifter.

Skattemessig kan dette være lønnsomt, men vær oppmerksom på at du da har trygderettigheter som næringsdrivende for denne inntekten. Du mottar automatisk de rettighetene du har som ansatt, beregnet av den inntekten du mottar som lønnsmottaker.

Det er oppdragsgiver som skal bestemme om oppdraget honoreres som lønn eller næring, og som plikter å kontrollere at oppdraget hører inn under riktig kategori. De kan ikke velge fritt, men må følge skatteloven. Leverer du faktura, betaler ikke oppdragsgiver arbeidsgiveravgift og leverer ikke lønnsinnberetning.

Som forfatter kan du i tillegg motta godtgjørelser, stipender og priser. Som regel vil den som utbetaler slike beløp, innberette dem under riktig kode, men vær oppmerksom på at i de fleste tilfeller utbetales beløpet brutto og er skattepliktig, så du er selv ansvarlig for å betale skatt av dette. I skatteloven regnes alltid royalty som næringsinntekt. Derfor anbefaler NBU alle forfattere som mottar royalty å registrere eget foretak.

Som selvstendig næringsdrivende med Enkeltpersonforetak (ENK), Aksjeselskap (AS) eller Norskeide Utenlandske Foretak (NUF) kan du ta oppdrag som skjønnlitterær forfatter, formidler, fagbokforfatter og illustratør. Som frilanser kan du ta oppdrag som konsulent, formidler, fagbokforfatter og illustratør.

ARBEIDSTAKER – ansatt

Du er ansatt hos en arbeidsgiver, eller i ditt eget AS, midlertidig eller fast.

Som ansatt har du krav på:
• Sykepenger med 100 % fra 1. sykedag
• Foreldrepenger (fødselspenger) med 100 %
• Dagpenger under arbeidsledighet
• Yrkesskadeforsikring
• Tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver
• Ferie og feriepenger i samsvar med ferieloven
• Statlig lønnsgaranti hvis arbeidsgiver går konkurs
• Minstefradrag på skatten
• Pensjonspoeng avheng av inntekt
• Skattefradrag for pensjonssparing

Som ansatt har du IKKE krav på:
• Å bestemme egen arbeidstid
• Å bestemme selv hvordan arbeidet skal utføres
• Å bestemme ditt arbeidssted

Når du er ansatt, skal din oppdragsgiver:
• Sørge for et trygt arbeidsmiljø
• Trekke skatt av din lønn før utbetaling og innberette skattetrekk til skattekreveren i din kommune
• Betale inn arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn
• Betale deg sykepenger med 100 % fra 1. sykedag
• Sørge for at du er yrkesskadeforsikret
• Sørge for at du har tjenestepensjonsordning
• Gi deg ferie og betale deg feriepenger av opptjent lønn i samsvar med ferielovens bestemmelser

NÆRINGSDRIVENDE – enkeltpersonforetak (ENK)

Næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak, skal man være registrert i Brønnøysundregisterets enhetsregister. Den som er næringsdrivende, driver etter skatteloven, som innebærer at kun kontrakt inngått mellom oppdragsgiver og oppdragstaker er gjeldende for oppdraget. Den næringsdrivende bærer selv risikoen for økonomisk underskudd hvis oppdragsgiver klager på resultatet. Som registrert i Brønnøysundregisteret får du et organisasjonsnummer som skal stå på alle fakturaer. Husk at alle fakturaer skal være nummererte. Som næringsdrivende er du bokføringspliktig.

Fordeler:
• Lett å registrere og komme i gang
• Ikke krav til egenkapital
• Ikke krav til revisor
• Ikke krav til egen firmakonto
• Plikter ikke å levere årsregnskap til Brønnøysund hvert år

Ulemper:
• Alt overskudd skattes som lønn
• Personlig ansvar for alle selskapets forpliktelser
• Ved konkurs inndras alle dine private midler av boet til fordeling blant kreditorene
• Dårligere sosiale rettigheter; ingen arbeidsledighetstrygd og mindre sykepenger enn ansatte
• Sammenblanding av selskapet og den personlige økonomien kan bli uoversiktlig
• Ingen mulighet for å optimalisere skatt mellom lønn og utbytte

Som næringsdrivende plikter du å:
• Betale forskuddsskatt
• Føre regnskap og levere næringstall i tillegg til skattemelding
• Betale trygdeavgift med høyere sats enn for frilanser-arbeidstakere (11 % av næringsinntekten)
• Sørge for at du har skriftlig avtale for oppdrag, hvor honoraret er spesifisert

Som næringsdrivende har du krav på:
• Sykepenger med 65 % fra 17. dag
• Foreldrepenger (fødselspenger) med 100 %
• Å trekke fra driftsutgifter på skatten
• Å bestemme egen arbeidstid
• Å bestemme selv hvordan arbeidet skal utføres
• Pensjonspoeng avhengig av inntekt (overskudd)
• Skattefradrag for pensjonssparing

Som næringsdrivende har du IKKE krav på:
• Sykepenger de første 16 dagene av sykdomsperioden
• Dagpenger under arbeidsledighet
• Yrkesskadeforsikring
• Tjenestepensjonsording
• Ferie og feriepenger
• Minstefradrag på skatten

Når du er næringsdrivende, plikter din oppdragsgiver:
• Å forsikre seg om at du fyller vilkårene for næringsvirksomhet

Men plikter IKKE:
• Å sørge for trygt arbeidsmiljø
• Trekke skatt av ditt honorar
• Betale arbeidsgiveravgift
• Sørge for yrkesskadeforsikring
• Sørge for at du har tjenestepensjonsordning
• Betale deg sykepenger de 16 første dagene av en sykdomsperiode
• Betale feriepenger

FRILANSER – ikke ansatt arbeidstaker

Det er mulig å levere næringsoppgave for arbeid uten å være næringsdrivende i skattemessig forstand. Men vær oppmerksom på at hvis du har noe næringsinntekt, så har du uansett hvor mye du har tjent som lønnsinntekt, formelt sett trygderettigheter som næringsdrivende. Dette praktiseres noe forskjellig av NAV-kontorene.

Som frilanser må du:
• Sørge for at du har skriftlig avtale for oppdrag hvor honoraret er spesifisert

Som frilanser har du krav på:
• Sykepenger med 100 % fra 17. dag
• Foreldrepenger (fødselspenger) med 100 %
• Dagpenger under arbeidsløshet
• Minstefradrag på skatten
• Å bestemme egen arbeidstid
• Å bestemme selv hvordan arbeidet skal utføres
• Pensjonspoeng avhengig av inntekt
• Skattefradrag for pensjonssparing

Som frilanser har du IKKE krav på:
• Sykepenger de første 16 dagene av sykdomsperioden
• Yrkesskadeforsikring
• Tjenestepensjonsordning
• Ferie – oppdragsgiver gir ikke fratrekk i lønnen for å legge til side feriepenger
• Statlig lønnsgaranti når oppdragsgiver går konkurs
• Å trekke fra faktiske utgifter på skatten

Når du er frilanser, skal din oppdragsgiver:
• Trekke skatt av din lønn før utbetaling, og innberette skattetrekk til skatte­kreveren i din kommune
• Betale inn arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn

Men plikter IKKE:
• Å sørge for trygt arbeidsmiljø
• Sørge for yrkesskadeforsikring
• Sørge for at du har tjenestepensjonsordning
• Betale deg sykepenger de første 16 dagene av en sykdomsperiode
• Betale deg feriepenger

NÆRINGSDRIVENDE – aksjeselskap (AS)

AS kan være aktuelt der du har betydelige økonomiske forpliktelser, om det er viktig for deg med opptjening av pensjonspoeng, og om du ønsker å spare penger i ASet uten at det tas ut som lønn. En ulempe er at du må betale arbeidsgiveravgift. Utover det er det skatterettslig lagt opp slik fra lovgivers side at det i dag skal være kostnadsmessig tilnærmet likt om man har AS eller en annen ansvarsform. Du har lav personlig risiko ved å opprette AS. Du har et gunstig skatteregime med kapitalbeskatning på 28 % og mulighet til reinvestering i egen virksomhet, samt mulighet for å ta ut utbytte til eieren.

Fordeler:
• Ikke personlig risiko
• Økonomisk fleksibilitet
• Gunstige sosiale rettigheter som ansatt

Ulemper:
• Krav til kr 30 000 i aksjekapital
• Krav til at en revisor bekrefter innskutt aksjekapital
• Kan ikke ta ut løpende utbytte inneværende regnskapsår
• Strengere formaliakrav og regnskapskrav enn for enkeltmannsforetak
• Alle aksjeselskap har full regnskapsplikt.

Eiere og ansatte:
Det er ingen ting i veien for at en og samme person eier samtlige aksjer i selskapet, er styreleder, daglig leder og dessuten eneste ansatte, så lenge aksjekapitalen er mindre enn tre millioner kroner. Selskapet kan fortsatt ha én aksjonær når aksjekapitalen blir høyere en dette, men da må man ha daglig leder og et styre med minst tre personer.  Det er også krav om at du må ha en vararepresentant i styret, og denne kan for eksempel være et familiemedlem.

I praksis kan eiere i små aksjeselskap ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte og/eller i form av lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte eiere kan ta ut. Aksjeeier som selv arbeider i selskapet, kan heve ordinær lønn for arbeidsinnsatsen.

Et aksjeselskap i virksomhet har alltid ansatte. Når en aksjeeier arbeider i eget aksjeselskap, er dette en arbeidsavtale og alle arbeidsgivers plikter må iverksettes. De viktigste pliktene i forholdet til arbeidstaker, finner du i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og ferieloven.

Du må tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. De fleste foretak med ansatte må også opprette pensjonsordning.
Det vil si at hvis du arbeider i eget aksjeselskap, blir du regnet som en vanlig ansatt, og har de rettighetene og pliktene som det innebærer.

Se Arbeidstaker – ansatt

NÆRINGSDRIVENDE – Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF er det samme som et norsk AS, og har derfor de samme rammevilkårene. Dette kan være aktuelt for de forfatterne som bor fast eller i lengre perioder i utlandet. Men vær oppmerksom på at du ikke får de samme sosiale godene som norsk arbeidstaker ansatt i et norsk AS.

Det er ikke krav om vesentlig oppstartskapital, du er ikke personlig ansvarlig, og du kan ta ut løpende utbytte i inneværende regnskapsår. NUF er avhengig av en forretningsfører som tar seg av lovpålagt rapportering til utenlandske myndigheter. Det kan være vanskelig å få lån eller kreditter når du eier NUF. Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, har registreringsplikt i Foretaksregisteret.

FORSIKRING – sykepenger NAV

Frilansere uten forsikring har rett til sykepenger med 100 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt. Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har rett til sykepenger med 65 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 17 sykefraværsdag. Du kan forsikre deg å få bedre dekning når du er sykmeldt. Maksimalt sykepenge- og premiegrunnlag er seks ganger folketrygdenes grunnbeløp. Du søker om forsikring på skjema NAV 08-36.05. Hvis NAV innvilger søknaden din, gjelder forsikringen fra den dagen NAV mottok søknaden.

Du kan velge mellom
• 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag
• 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
• 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag
Premiesatsene for de ulike forsikringsalternativene finner du i: Vedlegg 4 til kapittel 8 hos NAV

Selvstendig næringsdrivende får sykepenger på grunnlag av tidligere års pensjonsgivende inntekter. NAV regner ut premiegrunnlaget på bakgrunn av gjennomsnittlig næringsinntekt i de tre siste årene som er ferdiglignet når du søker om forsikring.

Du må ha hatt forsikring i fire uker for at du skal kunne få sykepenger som forsikret, og dette kalles ventetiden. Ventetiden på fire uker regnes fra den dagen NAV mottok og innvilget søknaden.

NAV vil foreta en selvstendig vurdering av hva du taper av inntekt. Det betyr at NAV kan regne ut at du skal ha et sykepengegrunnlag som er lavere eller høyere enn premiegrunnlaget du har forsikret deg for.

I tillegg tilbyr banker og forsikringsselskap syke- og ulykkesforsikringer. Dette kan være gunstigere enn den forsikringen NAV tilbyr.

PENSJON

Skatteinntekten er beregningsgrunnlaget for pensjon. Om du har lav eller ingen pensjonsopptjening, vil du ha rett til en alderspensjon tilsvarende et minste pensjonsnivå. Derfor kan det være gunstig for en del forfattere å frivillig tegne og betale en pensjonsforsikring. NAV tilbyr ikke dette, men banker, forsikringsselskaper og fond har flere slike tilbud.

 

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo