Bli medlem

Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter har skrevet én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok som, uavhengig av skriftspråk, er innkjøpt av Norsk kulturråd. Årlig medlemskontingent er 600,-.  Medlemmer er fritatt for kontingent fra 67 år.

Andre søkere vurderes av NBUs litterære råd etter nærmere retningslinjer.

Fyll ut og send inn søknadsskjemaet under. Du kan også få søknadsskjema på papir ved å henvende deg til administrasjonsleder Ellen Liland i NBU.

 

 

Retningslinjer til §4 i NBUs vedtekter

1. For at ei bok skal kunne vurderes ved søknad om medlemskap i NBU må den være utgitt. Utgivelse foreligger når et rimelig antall eksemplarer av verket er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant allmennheten. Elektronisk publisering via nettverk anses som utgivelse dersom allmennheten har tilgang til verket. Tilgjengeligheten må være tilstrekkelig til å tilfredsstille allmennhetens behov. I dette ligger det bl.a. at det må være tatt aktive skritt for å stille boka til disposisjon for allmennheten over tid. Boka (fysisk eller digital) må være pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket i henhold til bestemmelser og kriterier i Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige verk. For bøker som er publisert i utlandet, gjelder tilsvarende.

2. Er boka/bøkene som innsendes som søknadsgrunnlag kun utgitt som e-bok, lydbok eller på Internett, må teksten også fremlegges i utskriftsvennlig format (pdf eller lignende).

3. Det litterære råd vurderer medlemssøknader fortløpende. Alminnelig behandlingstid er ca. tre måneder.

4. Retningslinjene er vedtatt av NBUs årsmøte 14.04.2018 og kan endres med simpelt flertall av NBUs årsmøter.

 

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo