Agentkontrakt

Se kontrakten i pdf-format

AGENTKONTRAKT
FOR SKJØNNLITTERATUR FOR BARN OG UNGDOM

 

for følgende verk: _______________________________________

mellom

_____________________ som agent

og

____________________ som forfatter

 

1. Agentrettens omfang

1.1  Agenten har enerett til på forfatterens vegne å inngå avtaler om utnyttelse av ovennevnte verk, i det omfang og på̊ de vilkår som følger av denne agentkontraktThis triggers the tooltip.

1.2  Er agentens rettigheter til verket etter denne kontrakt avhengig av andre rettighetshavereThis triggers the tooltip enn forfatteren, forutsettes det at forfatteren har opplyst dette til agenten før kontraktsinngåelsen.

Agentens enerett omfatter rett til å slutte avtale på forfatterens vegne i utlandet omThis triggers the tooltip:

  1. Utgivelse av verket i bokform.
  2. Utgivelse av hele eller deler av verket i ukeblad, tidsskrifter og aviser.
  3. Utgivelse i elektronisk form (f.eks. databaser).
  4. Fremstilling og utgivelse i form av mikrofilm og ved fotografiske og reprografiske metoder, utenfor de tilfeller som reguleres av avtale der både Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening er part.
  5. Utgivelse i lydbok.
  6. Utnyttelse av verket ved dramatisering for teater, film, eller radio (hørespill), herunder overspilling til eller opptak på magnetbånd (videogram), magnetplater o.l. elektroniske media samt utnyttelse av verket i slik form.

1.4 Underagenter kan benyttes. Agenten skal påse at avtaler som sluttes av underagenter overholder de vilkår som følger av agentkontrakten.

2. Ideelle rettigheter

2.1  Agentens enerett omfatter – i den utstrekning dette er en vanlig forutsetning for utnyttelse av de rettigheter som omfattes av avtalen – rett til å slutte avtale om oversettelserThis triggers the tooltip av verket.

2.2  Utvelgelse og bruk av utdrag og bearbeidelser skal skje i samråd med forfatteren og være lojal i forhold til forfatterens eller verkets anseelse eller egenart. Forfatterens samtykke skal dog alltid innhentes til redigerte opplesninger, tilretteleggelse for fjernsyn eller videogram, og enhver form for dramatisering.

3. Aktivitets- og informasjonsplikt

3.1  Agenten skal utvise en rimelig grad av aktivitet for at de rettigheter til verket som omfattes av agentkontrakten skal bli utnyttet, og informere forfatteren om alle spørsmål av vesentlig interesse for utnyttelsen av verket i utlandetThis triggers the tooltip.

3.2  Hva som skal anses rimelig vurderes konkret for de ulike utnyttelsesformer, under hensyntagen til hva slags utnyttelsesform og hvilket land det gjelder, vanlig praksis, verkets karakter, markeds- forhold og øvrige omstendigheter. Etter omstendighetene vil det f.eks. være tilstrekkelig at agenten presenterer verket på norsk i katalog eller annet materiale som sendes ut eller benyttes på messer o.l. arrangementer.

3.3 Forfatteren skal bistå agenten med opplysninger og informasjon av betydning for agentens arbeid og utnyttelse av verket i henhold til agentkontrakten. Forfatteren skal også informere agenten om eventuell utnyttelse i utlandet av rettigheter til verket som ikke omfattes av agentkontrakten.

4. Forholdet til medkontrahenten, selvinntrede m.v.

4.1 Vederlag og øvrige vilkår i avtaler som inngås på forfatterens vegne, skal holdes innenfor det som må antas å være vanlig praksis for den utnyttelsesform det gjelder i vedkommende land. Foreligger ingen vanlig praksis, eller er denne usikker eller uklar, skal – alle forhold tatt i betraktning – best mulige vilkår søkes oppnåddThis triggers the tooltip.

4.2  Lavere vederlag eller ugunstigere vilkår enn det som må antas å være vanlig eller rimelig kan ikke avtales uten forfatterens samtykke. Alternativt kan dette avtales med forbehold om forfatterens godkjennelse.

4.3  Vederlag fra avtaler som er inngått på forfatterens vegne innbetales til agenten, som forestår den videre utbetaling til forfatteren.

4.4  Instrukser som begrenser agentens utøvelse av agentretten kan bare gis av forfatteren i den utstrekning dette følger av agentkontraktens bestemmelser, eller det siden verket utkom er skjedd endringer i forholdene på det kunstneriske, politiske, eller andre områder som med sikkerhet må antas å ville ha avholdt forfatteren eller agenten fra å utgi verket i den foreliggende form. Agenten kan kreve at slike instrukser gis skriftlig, med begrunnelse.

4.5  Agenten kan ikke uten forfatterens skriftlige samtykke selv opptre som part i avtale som omfattes av agentkontrakten (selvinntrede). Pkt. 4.1. og 4.2. gjelder også ved eventuelt selvinntrede. Agenten kan ikke kreve provisjon ved selvinntrede.

4.6  Forfatteren kan ikke inngå avtale som omfattes av agentretten uten agentens samtykke og mellomkomst.

4.7 Eventuelle kostnader i forbindelse med tvister som har sammenheng med avtaler som er inngått i medhold av agentkontrakten, bæres av agenten. Dette gjelder dog ikke kostnader som skyldes at tredjemanns rettigheter er krenket som følge av forfatterens forhold, eller kostnader som skyldes uaktsomhet fra forfatteren eller noen forfatteren svarer for.

5. Vederlag – provisjon og avregning

5.1  Agentens provisjonThis triggers the tooltip – inklusive provisjon til underagenter – er normalt 25 %This triggers the tooltip av alle inntekter fra de utnyttelsesformer agentkontrakten omfatter, med mindre annet er skriftlig avtalt med forfatteren.

5.2  Forfatterens vederlag utbetales og provisjon avregnes som følger:

  1. Forskuddsutbetalinger, minstehonorar o.l. utbetalinger i forbindelse med avtaleinngåelsen med det utenlandske forlag skal utbetales til forfatteren innen 1 – en – måned fra forlaget har mottatt innbetalingen fra vedkommende forlag.
  2. Forøvrig utbetales forfatterens honorar for ett kalenderår av gangen, senest innen 31. august året etter det år salget har funnet sted i utlandet, dog tidligst 1 – en – måned etter at forlaget har mottatt innbetaling fra vedkommende forlag. Forfatteren kan kreve inntil halvparten av sin antatte vederlagsandel i perioden utbetalt á konto pr. 15. mars året etter salgsåret.

5.3  Agenten skal innen de tidspunkter som fremgår av pkt. 5.2. sende forfatteren inntekts- og avregningsoppgave som viser hvilke inntekter som er innkommet i avregningsperioden spesifisert for hver enkelt avtale agenten har inngått på forfatterens vegne.

6. Oppsigelse

6.1  Agentkontrakten gjelder fra kontraktsinngåelsen og til fem år er gått fra utløpet av det år kontrakten inngås, og fornyes deretter automatisk med ett år ad gangen inntil den sies opp av en av partene med minst tre måneders skriftlig varsel før kalenderårets utløp.

6.2  Selv om agentkontrakten sies opp er partene fortsatt bundet av avtaler som er inngått på forfatterens vegne mens agentkontrakten var i kraft. Det samme gjelder de vilkår i agentkontrakten som gjelder for slike avtaler, inntil avtalen mellom forfatteren og medkontrahenten opphører.

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo