Avtale om DKS

Last ned avtalen som pdf her.

 

20.6.2012
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken
1 Formål og anvendelsesområde
Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når
oppdragene utføres av midlertidig ansatte arbeidstakere (jf Lov av 17.6.2005 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (aml)) eller av
selvstendig næringsdrivende kunstnere.
Vilkårene gjelder ikke når oppdraget ivaretas av institusjoner der de ansattes lønns- og
arbeidsvilkår er regulert i egne tariffavtaler.
Partene skal drøfte om kunstneren skal være midlertidig ansatt arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende. Det legges vekt på kunstnerens ønske ved valg av
avtaleform.
2 Vilkår for arbeidstakere
2.1 Generelt
Fylkeskommunen utsteder skriftlig arbeidsavtale og henviser til rammeavtalen i denne,
jf aml §§ 14-5 og 14-6. Ved at det inngås arbeidsavtale med fylkeskommunen vil
gjeldende hovedtariffavtale for KS-området/evt. dok. 25 for Oslo kommune så langt
den passer komme til anvendelse i tillegg til arbeidsavtalen og rammeavtalen.
Arbeidsavtalen inngås som et midlertidig arbeidsforhold for den avtalte perioden.
2.2 Lønn
2.2.1 Lønn for formidlingsdager
Arbeidstakere skal lønnes med kr 2 600 pr. formidlingsdag.
2.2.2 Lønn for reisedager
Dersom det fastsatte turnéopplegget inneholder mer enn 1 dag uten
formidlingsoppdrag pr. uke, og disse helt eller delvis må tilbringes på kommunikasjonsmiddel,
skal det betales lønn for disse reisedagene. Lønnen er 75 prosent av
avtalt lønn pr. formidlingsdag.
Dersom reisetiden på andre reisedager uten formidlingsoppdrag overstiger 10 timer,
skal det betales lønn med 50 prosent av avtalt lønn pr. formidlingsdag. Dette gjelder
også ved reise fra hjemsted til formidlingsstedet og ved reise fra formidlingssted til
hjemsted.
2.2.3 Lønn for avtalt forarbeid
Avtalt arbeid med å ferdigstille en produksjon og deltakelse i møter som arbeidsgiver
innkaller til, lønnes med kr 396 pr. time.
Det skal betales lønn for minst 2 timer for hvert frammøte.
2.2.4 Spesielle tilfeller
I spesielle tilfeller kan det avtales høyere lønn enn angitt ovenfor.
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken
20.6.2012 Side 2 av 5
2.2.5 Feriepenger
Feriepenger kommer i tillegg til avtalt lønn med 12 prosent og utbetales iht ferielovens
bestemmelser.
2.3 Reisekostnader mv.
For medvirkende arbeidstakere dekker arbeidsgiver reisekostnader og yter
godtgjøringer iht generell særavtale om reiseregulativet (SGS 1001).1
2.4 Egen sykdom og barns og barnepassers sykdom.
Sykdom eller skade som kan ha innvirkning på prøver eller formidling skal meldes til
arbeidsgiver straks.
For arbeidstakere gjelder i tillegg til folketrygdloven og hovedtariffavtalen følgende
vilkår:
1. Ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade i avtaleperioden (avtalte
prøver og formidlingsoppdrag) har den medvirkende rett til full lønn i henhold til
oppsatt gjennomførings- eller turnéplan og for evt. avtalte prøver i et tidsrom
tilsvarende folketrygdlovens arbeidsgiverperiode.
2. Retten gjelder fra skriftlig avtale er inngått uten hensyn til folketrygdlovens
bestemmelser om opptjeningstid.
3. En medvirkende som har omsorg for barn har ved barnets eller barnepassers
sykdom i kontraktsperioden, rett til permisjon i samsvar med bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven § 12-9. Slik permisjon gis med full lønn i henhold til oppsatt
gjennomførings- eller turnéplan og for evt. avtalte prøver.
Sykepenger som arbeidstakeren har rett til fra Folketrygden i arbeidsgiverperioden
tilfaller arbeidsgiver, begrenset oppad til arbeidsgivers utbetalinger.
2.5 Forsikring
2.5.1 Personforsikringer
Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring og reiseforsikring for medvirkende
arbeidstaker.
2.5.2 Forsikring av utstyr og instrumenter
Arbeidsgiver plikter ikke å tegne forsikring for utstyr og instrumenter som den
medvirkende bruker under oppdraget.
2.6 Avlysning
1. Både arbeidsgiver og den medvirkende plikter å gjøre det som er mulig for at et
oppdrag skal kunne gjennomføres.
2. Dersom et oppdrag må avlyses pga. frafall fra én eller flere medvirkende, f.eks. ved
sykdom eller andre uforutsette forhold, kan arbeidsgiver si opp hele eller deler av
avtalen med 14 dagers frist regnet fra den dagen oppsigelsen er kommet
arbeidstakeren i hende.
3. Innenfor oppsigelsesfristen består arbeidsforholdet og det skal betales ordinær
lønn for avtalte formidlingsdager, reisedager og evt. forarbeid. Med mindre annet
blir avtalt skal arbeidsgiver dekke reisekostnadene for arbeidstakeren tilbake til
dennes hjemsted.
1 SGS 1001 er i det store og hele sammenfallende med særavtale for reiser innenlands for statens
regning (statens reiseregulativ).
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken
20.6.2012 Side 3 av 5
3 Vilkår for selvstendige oppdragstakere mv.
3.1 Generelt
Denne delen av rammeavtalen benyttes når partene er enige om at den medvirkende
utfører oppdraget som oppdragstaker uavhengig av valgt organisasjonsform. I det
følgende benyttes oppdragstaker som fellesbetegnelse for alle som omfattes denne
delen av avtalen.
3.2 Honorar
3.2.1 Honorar for formidlingsdager
Selvstendig næringsdrivende honoreres etter innlevert faktura iht avtale med minst
kr 3 323 pr. formidlingsdag.
3.2.2 Honorar for reisedager
Dersom det fastsatte turnéopplegget inneholder mer enn 1 dag uten
formidlingsoppdrag pr. uke, og disse helt eller delvis må tilbringes på kommunikasjonsmiddel,
skal det betales honorar for disse reisedagene. Honoraret er 75 prosent
av avtalt honorar pr. formidlingsdag.
Dersom reisetiden på andre reisedager uten formidlingsoppdrag overstiger 10 timer,
skal det betales honorar med 50 prosent av avtalt honorar pr. formidlingsdag. Dette
gjelder også ved reise fra hjemsted til formidlingsstedet og ved reise fra formidlingssted
til hjemsted.
3.2.3 Honorar for avtalt forarbeid
Avtalt arbeid med å ferdigstille en produksjon og deltakelse i møter som oppdragsgiver
innkaller til, honoreres med minst kr 506 pr. time.
Det skal betales honorar for minst 2 timer for hvert frammøte.
3.3 Reisekostnader mv.
For medvirkende som er oppdragstakere dekkes dokumenterte utgifter til reise, kost og
overnatting etter faktura, begrenset oppad til satsene i generell særavtale om
reiseregulativet (SGS 1001).2
3.4 Oppdragstakers sykdom og barns og barnepassers sykdom
1. Sykdom eller skade som kan ha innvirkning på prøver eller formidling skal meldes
til oppdragsgiver straks.
2. Oppdragstaker som på grunn av arbeidsuførhet ikke kan møte til avtalte prøver
og/eller formidlingsoppdrag fristilles fra kontrakten så lenge arbeidsuførheten
varer. Oppdragsgiver kan kreve at arbeidsuførheten dokumenteres med
legeerklæring.
3. Oppdragstaker som har omsorg for barn har ved barnets eller barnepassers
sykdom i kontraktsperioden rett til å fristilles fra kontrakten i de samme tilfeller
og i samme omfang som arbeidstakere har rett til permisjon, jf aml § 12-9.
4. Oppdragstaker har ikke rett på honorar eller annen godtgjøring for oppgaver som
faller bort av slike årsaker.
2 Satsene i SGS 1001 er i det store og hele sammenfallende med satsene i særavtale for reiser
innenlands for statens regning (statens reiseregulativ).
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken
20.6.2012 Side 4 av 5
3.5 Forsikring
3.5.1 Personforsikringer
Oppdragsgiver plikter ikke å tegne personforsikringer for medvirkende som utfører
oppdraget i egen næring.
3.5.2 Forsikring av utstyr og instrumenter
Oppdragsgiver plikter ikke å tegne forsikring for utstyr og instrumenter som den
medvirkende bruker under oppdraget.
4 Avlysning
1. Både oppdragsgiver og den medvirkende plikter å gjøre det som er mulig for at et
oppdrag skal kunne gjennomføres.
2. Dersom et oppdrag må avlyses pga. frafall fra én eller flere medvirkende, f.eks. ved
sykdom eller andre uforutsette forhold, kan oppdragsgiver si opp hele eller deler
av avtalen med 14 dagers frist regnet fra den dagen oppsigelsen er kommet
oppdragstakeren i hende.
3. Innenfor oppsigelsesfristen skal oppdragiveren betale honorar for avtalte
formidlingsdager, reisedager og evt. forarbeid. Med mindre annet blir avtalt skal
oppdragsgiver dekke reisekostnadene for oppdragstakeren tilbake til dennes
hjemsted.
5 Felles vilkår
5.1 Generelt
Denne delen av avtalen regulerer forhold som gjelder likt for arbeidstakere og
oppdragstakere.
5.2 Andre produksjonskostnader
I tillegg til lønn eller honorar for medgått arbeidstid skal eventuelle faste og variable
produksjonskostnader helt eller delvis dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver etter
nærmere avtale mellom partene.
Se for øvrig egen bestemmelse om reisekostnader mv.
5.3 Vederlag for opphavsrettigheter
Vederlag til opphavsrettshaver for eventuelle framføringsrettigheter (også når den
medvirkende selv er opphavsrettshaver) skal dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver
etter nærmere avtale mellom partene. For kunstområder hvor det finnes nasjonale
avtaler eller allment anerkjente standarder for slike vederlag, skal vederlaget fastsettes
iht. disse.
5.4 Arbeidets omfang
Arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal planlegge gjennomføringen av oppdraget i
samråd med den eller de medvirkende eller en representant for denne eller disse.
Turneer skal legges opp slik at det blir tilstrekkelig tid til transport, rigging og
nedrigging, oppvarming og hvilepauser.
Oppdraget skal kunne gjennomføres innenfor følgende rammer:
1. Det kan være inntil 3 formidlinger pr. dag, alt etter formidlingens omfang,
karakter og publikumstall.
2. For konserter, dans og scenekunst skal samlet effektiv formidlingstid ikke
overstige 2,5 timer pr. dag.
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken
20.6.2012 Side 5 av 5
3. For forelesninger, formidling av litteratur, kunstutstillinger, filmpresentasjoner
o.l. skal samlet effektiv formidling ikke overstige 3 timer pr. dag.
4. For verksteder skal samlet verkstedtid inkludert aktiv formidling og elevaktiviteter
ikke overstige 5 timer pr. dag.
5. Tiden fra tjenesten begynner til den slutter samme dag skal, inkludert reisetid,
ikke overstige 10 timer. Avreisen fra overnattingssted skal normalt ikke skje før
kl. 07.30.
Rammene ovenfor kan overskrides med den eller de medvirkendes samtykke. For de
dagene dette skjer, skal det betales 50 prosent tillegg til avtalt lønn eller honorar.
5.5 Fysisk tilrettelegging av formidlingslokaler
Oppdragsgiver definerer i samråd med den eller de medvirkende premissene for fysisk
tilrettelegging av de ulike produksjonene overfor lokal arrangør. Dersom de fysiske
lokalitetene som tilbys ikke tilfredsstiller de premissene som foreligger og den eller de
medvirkende mener at det ikke er forsvarlig å gjennomføre formidlingen, skal
eventuell avlysning skje i samråd med oppdragsgiver.
5.6 Opptak og kringkasting
1. Med mindre den medvirkende på eget initiativ motsetter seg det, kan arbeids- eller
oppdragsgiver uten særskilt vederlag dokumentere (herunder lyd- og bildeopptak)
en formidling for interne formål.
2. Varig eller midlertidig lyd og/eller billedopptak av en formidling kan bare skje
med den medvirkendes samtykke, jf åndsverkloven § 42. Det skal i hvert enkelt
tilfelle inngås særskilt skriftlig avtale om vederlag og nærmere vilkår for bruken av
opptaket. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at formidlingen kan
kringkastes eller gjengis når dette skjer som nyhetsdekning; jf åndsverkloven § 25.
Bestemmelsen er heller ikke til hinder for annen utnyttelse som er tillatt etter
åndsverkloven.

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo