Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE

Vedtatt 16. februar 1980. Endringer 1985, 1990, 1991, 1993, 1997,1999, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. Revidert 2013. Endringer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 og 2023.

KAPITTEL 1: Formål og oppgaver

§ 1
Formål

Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser.

§ 2
Oppgaver

 1. Forsvare opphavsretten.
 2. Arbeide for gode kollektive avtaler og stipendordninger for å bedre forfatternes sosiale og økonomiske trygghet.
 3. Forsvare ytringsfriheten.
 4. Verne om forfatternes ideelle rett, i henhold til åndsverkloven.
 5. Hjelpe forfattere som havner i konflikt gjennom utøvelsen av sitt yrke.
 6. Verne og fremme litteratur for barn og unge.

§ 3
Fullmakter

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) representerer sine medlemmer i forhandlinger om utnyttelse av rettighetene til deres verk til eksemplarframstilling for funksjonshemmede, til institusjoner eller ervervsvirksomheter, til å gjøre verkene tilgjengelige for allmennheten ved kringkasting, og i andre sammenhenger hvor avtale er nødvendig for å utløse en lovbestemt avtalelisens. 

NBU kan også ellers inngå bindende avtaler på medlemmenes vegne, ev. etter uravstemning (jf. § 23, 2. og 3. ledd). 

NBU kan gi fullmakt til eller inngå forvaltningsavtale med andre organisasjoner, som Norwaco og Kopinor, om å forvalte slike rettigheter, også for utlandet. 

NBU forvalter midler fra medlemskontingent, bibliotekvederlagsmidler fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond, og vederlagsmidler fra kollektive forvaltningsorganisasjoner. Styret foreslår for årsmøtet hvordan midlene skal anvendes gjennom å legge fram forslag til budsjett for årsmøtet.

Fordeling og bruk av vederlagsmidler fra kollektive forvaltningsorganisasjoner skal skje innenfor rammene gitt i lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv., samt i henhold til de generelle prinsipper som er fastsatt av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter generelle prinsipper for
– Fordeling av vederlag
– Bruk av beløp som ikke kan fordeles (ikke-fordelbare midler)
– Fradrag fra vederlagsmidler
– Investerings- og risikohåndtering 

 

KAPITTEL 2: Medlemskap

§ 4
Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter har skrevet minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok som, uavhengig av skriftspråk, er innkjøpt av Norsk kulturråd. Andre søkere med minimum én bok vurderes av Det litterære råd etter nærmere retningslinjer.

§ 5
Opptak

Opptak i foreningen skjer etter skriftlig søknad til styret. Søknader som ikke oppfyller første del av punkt 4 forelegges Det litterære rådet. Rådets innstilling oversendes styret, som formelt foretar opptaket.

§ 6
Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer som har fylt 67 år, er fritatt for kontingent. Medlemmer som er uføretrygdet kan etter søknad fritas for kontingent for den perioden uføretrygden gjelder.

Et medlem som ved kalenderårets utgang står til rest med kontingent, anses som uttrådt av foreningen og underrettes om dette.

Medlemmer som melder seg ut, kan gjenoppta medlemskapet ved å underrette foreningens administrasjon om at medlemskapet ønskes gjenopptatt.

Medlemsrettighetene gjenvinnes når kontingenten er betalt.

§ 7
Utelukkelse

Et medlem som har motarbeidet foreningens formål eller har brakt foreningens omdømme i vanry, kan etter vedtak på årsmøtet utelukkes for kortere eller lengre tid. Forslag om utelukkelse må være begrunnet av styret eller minst 8 medlemmer og oppnå 3/4 flertall.

§ 8
Forholdet til ikke-medlemmer

Forfatteres arvinger og forfattere som ikke er medlemmer av foreningen, også fremmedspråklige forfattere bosatt i Norge, kan få foreningens faglige bistand.

Ved inngåelse av avtaler og ved utadvendt virksomhet som angår forfatternes faglige eller økonomiske kår, skal foreningen så vidt mulig ivareta alle norske barne- og ungdomsbokforfatteres interesser.

 

KAPITTEL 3: Foreningens administrasjon

 § 9
Styret

Styret administrerer og representerer NBU i samsvar med foreningens formål. Lederen, eller den styret gir fullmakt, har anvisningsrett til driftsmidlene. 

Styret har 7 medlemmer og 1 varamedlem. 

Lederen og nestlederen velges ved særskilte valg. Styremedlemmene velges enkeltvis ved særskilte valg. Varamedlemmet velges særskilt. Valgene gjelder for 2 år, og normalt vil 3 styremedlemmer stå på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted. Ingen kan sitte i styret lenger enn seks sammenhengende år, annet enn under særskilte omstendigheter. Funksjonstiden som leder og styremedlem/nestleder regnes hver for seg.

Varamedlemmet trer inn dersom et av styrets faste medlemmer ser seg nødt til å trekke seg fra sitt verv. Varamedlemmet sitter da som medlem av styret fram til første ordinære årsmøte. 

Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen (eller nestlederen) dobbeltstemme. Ved alle møter i styret føres det protokoll som godkjennes i nærmest påfølgende styremøte. 

Årsmøtet fastsetter lederens lønn. 

§ 10
Det litterære rådet

Det litterære rådet er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i spørsmål av litterær karakter, som ved medlemsopptak og stipendtildeling. 

Det litterære rådet har 6 medlemmer. Første gangs valg gjelder for 3 år, deretter kan medlemmet gjenvelges for 1 år om gangen. Rådsmedlemmene velges enkeltvis ved særskilte valg. Ingen kan sitte i rådet lenger enn 6 år sammenhengende. 

Det velges 1 varamedlem til Det litterære rådet. Vedkommende trer inn i rådet dersom et av de faste medlemmene ser seg nødt til å trekke seg fra sitt verv. Varamedlemmet sitter da som medlem av rådet fram til første ordinære årsmøte. Varamedlemmet har ikke leseplikt, og mottar ikke honorar før han/hun trer inn som ordinært medlem av rådet. 

Varamedlemmet velges ved særskilt valg. Varamedlemmet velges for en periode på 3 år, deretter kan varamedlemmet gjenvelges for 1 år om gangen.

En allsidig sammensetning av rådet bør tilstrebes med hensyn til kjønn, målform, alder og geografisk spredning. Begge målformer skal til enhver tid være representert med minst 2 medlemmer. 

Også forfattere som innehar løpende stipend eller liknende, kan velges. Medlemmer av Det litterære rådet kan ikke motta nye stipend tildelt eller anbefalt av samme råd.  

Det litterære rådet velger selv sin leder og nestleder. Rådet er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet blir søkeren innstilt til medlemskap. Rådet fører egen protokoll som godkjennes ved nærmest påfølgende rådsmøte. 

§ 11
Taushetsplikt

Foreningens tillitsvalgte har taushetsplikt som gjelder også etter at tillitsvervet er opphørt.

§ 12
Inhabilitet

Et medlem av styret eller Det litterære rådet kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil.

Inhabilitet foreligger når

 1. a) vedkommende selv er part i saken,
 2. b) når slekts- eller andre åpenbare forhold direkte eller indirekte gjør vedkommende til part i saken.

En tillitsvalgt plikter selv å opplyse om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil. I tvilstilfelle skal styret eller Det litterære rådet avgjøre hvorvidt det foreligger inhabilitet. Ved slike avgjørelser har den tvilen gjelder, ikke stemmerett.

Ingen stipendsøknader kan behandles av et medlem av Det litterære rådet som er inhabilt i forhold til en av søkerne.

§ 13
Valgkomité

På hvert årsmøte velges en valgkomité innstilt av styret. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer, Styret og det litterære råd skal ikke være representert i valgkomiteen. I tillegg velges 1 varamedlem som går inn i komiteen dersom et ordinært medlem trekker seg. 

Valgkomiteens medlemmer skal ha en funksjonstid på 3 – tre – år, likevel slik at ett av medlemmene er på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 – ett år. 

Valgkomiteen avgir sin innstilling senest én måned før årsmøtet. 

Foreningens tillitsvalgte skal ikke ha direkte kontakt med kandidatene vedrørende deres kandidatur med mindre det avtales særskilt med leder av valgkomiteen

§ 14
Revisor

På hvert årsmøte velges en autorisert revisor til å gjennomgå styrets regnskaper og avgi beretning til neste årsmøte.

§ 15
Sekretariat

Foreningens styre ansetter en administrasjonsleder, som sammen med leder og nestleder utgjør foreningens arbeidsutvalg og tar seg av den daglige driften.

 

KAPITTEL 4: Stemmerett og valgbarhet

§ 16
Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett i alle foreningens anliggender og er valgbare til alle foreningens tillitsverv hvor ikke annet er bestemt.

Ingen kan sitte i styret og Det litterære rådet samtidig.

§ 17
Fratredelse fra tillitsverv

Foreningens tillitsvalgte kan fritas fra sitt verv hvis de ber et årsmøte eller et medlemsmøte om dette.

Et medlem av styret eller Det litterære rådet eller en annen tillitsvalgt plikter å fratre sitt verv etter begrunnet vedtak på årsmøtet.

Hvis nyvalg ikke straks kan finne sted, trer varamedlemmet inn til påfølgende årsmøte.

 

KAPITTEL 5: Årsmøter og medlemsmøter

 § 18
Årsmøte

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.

På årsmøtet behandles:

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap
 3. Åpenhetsrapport
 4. Innsendte forslag
 5. Handlingsprogram
 6. Budsjett
 7. Valg til styret og Det litterært rådet og av valgkomité og revisor.

Årsmøtet sammenkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel.

Senest 14 dager før årsmøtet skal styret sende ut dagsorden og andre sakspapirer til møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være postlagt minst 3 uker før møtet. Alternative forslag til kandidater til styret eller Det litterære rådet kan kreves sendt ut sammen med årsmøtepapirene dersom de er sendt styret innen fristen og er undertegnet av minst 5 medlemmer.

Saker som er innsendt for sent i henhold til ovenstående ledd, eller saker som fremmes direkte på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis årsmøtet bestemmer dette med 2/3 flertall.

Årsmøtet velger selv referent(er).

Årsmøtets vedtak er bindende for styret (jf. § 23).

§ 19
Ekstraordinært årsmøte

Et årsmøte kan gi styret fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Det kan ellers innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig eller etter bestemmelsene i § 24.

For ekstraordinært årsmøte gjelder bestemmelsene i § 18 så langt de passer.

§ 20
Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig, men minst 2 ganger i året. Hvis 10 medlemmer skriftlig krever medlemsmøte, skal styret innkalle til et medlemsmøte som avholdes senest 3 uker etter at styret mottok begjæringen.

Innkalling til medlemsmøte skjer minst 14 dager før møtet. Med innkallingen følger en redegjørelse for hvilke saker som skal behandles.

Saker som ønskes behandlet på et medlemsmøte, må være postlagt minst 14 dager før møtet. Styret avgjør om de innsendte sakene føres på dagsordenen. Ved møtets begynnelse skal styret orientere om de forslagene som er sendt inn i forbindelse med møtet.

Saker som er innkommet for sent i henhold til foregående ledd, saker som av styret ikke er ført opp på dagsordenen, eller saker som fremmes på medlemsmøtet, skal tas opp til behandling hvis medlemsmøtet bestemmer dette med alminnelig flertall.

Medlemsmøtet velger selv referent(er).

Medlemsmøtets vedtak er veiledende for styret (jf. § 23).

 

KAPITTEL 6: Valg og avstemminger

§ 21
Valg

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Hvis det foreligger forslag på mer enn en person til samme verv eller minst ett tilstedeværende medlem krever det, skal valg skje ved skriftlig, hemmelig avstemning.

Er det flere enn to kandidater til vervet som leder og ingen av kandidatene oppnår alminnelig flertall ved første gangs avstemning, holdes det omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer.

Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstedeværende medlem rett til å stemme for seg ved alle valg. Hvert møtende medlem kan ha 1 fullmakt. Fullmakter skal innleveres og godkjennes før valgene finner sted.

Møtet velger et tellekorps på minst 2 medlemmer til å kontrollere fullmaktene og telle opp avgitte stemmer.

§ 22
Andre avstemninger

Avstemninger over forslag om ikke å godkjenne regnskap, over krav om at et medlem av styret eller Det litterære rådet skal fratre (jf. § 17), om opptak av medlem (jf. § 5) eller om utelukkelse av medlem (jf. § 7), skal skje ved skriftlig, hemmelig avstemning.

Forslag til uttalelser fra års- eller medlemsmøter eller fra andre møter i foreningens regi skal framføres skriftlig og være tilgjengelig for alle de tilstedeværende før vedtak om forslaget kan fattes.

Møtet avgjør selv avstemningsmåten i andre saker, likevel slik at et enkelt medlem på møtet kan kreve skriftlig avstemning.

Møtet velger en komité på minst 2 medlemmer til å kontrollere at avstemningen skjer etter forskriftene.

§ 23
Uravstemning

Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte eller medlemsmøte har truffet et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og hemmelig avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler. Styret skal også iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst 1/10 av medlemmene. Valgresultater kan ikke sendes til uravstemning.

Styret har plikt til å gjøre resultatet av forhandlinger eller meklinger kjent for medlemmene så snart som mulig. Dersom 1/10 av medlemmene krever det innen 14 dager regnet fra utsendelsen av styrets vedtak til medlemmene, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dette årsmøtet skal bare behandle det vedtaket som er kunngjort.

Vedtak truffet ved uravstemning er bindende for styret. Er et årsmøtes vedtak utsendt til uravstemning, er det denne avstemmingens utfall som avgjør.

§ 24
Nyvalg på ekstraordinært årsmøte

Hvis lederen fratrer etter bestemmelsene i § 17 eller av andre grunner, rykker nestlederen opp som leder fram til nærmest påfølgende årsmøte.

Hvis både lederen og nestlederen fratrer, eller hvis så mange av styrets medlemmer fratrer at styret ikke lenger er beslutningsdyktig (jf. § 9), innkalles det til ekstraordinært årsmøte. På dette ekstraordinære årsmøtet er nyvalg eneste post på dagsordenen. Den fungerende valgkomiteen avgir innstilling til det ekstraordinære årsmøtet på et samlet, nytt styre.

Kreves det uravstemning etter bestemmelsene i § 23 over det vedtaket som ligger til grunn for fratredelsen(e), skal resultatet av denne være kjent før det eventuelt innkalles til ekstraordinært årsmøte etter annet ledd.

Inntil det ekstraordinære årsmøtet kan finne sted, fungerer styret som forretningsadministrasjon.

§ 25
Suppleringsvalg

Hvis en tillitsvalgt fratrer etter bestemmelsene i § 17 eller av andre grunner på et årsmøte eller medlemsmøte, kan suppleringsvalg finne sted på samme møte. Varamedlemmet vil ellers tre inn.

Kreves det uravstemning etter bestemmelsene i § 23 over det vedtaket som ligger til grunn for fratredelsen, anses et eventuelt suppleringsvalg som foreløpig inntil utfallet av uravstemningen er kjent.

Den fungerende valgkomiteen skal på styrets anmodning avgi innstilling til suppleringsvalget.

§ 26
Informasjon til medlemmene

Styret skal orientere medlemmene om pågående forhandlinger og andre viktige saker for foreningen.

Vedtak og uttalelser fra årsmøte eller medlemsmøte, samt viktige styrevedtak, meddeles medlemmene så snart som mulig med eventuelle stemmetall oppgitt.

 

KAPITTEL 7: Vedtektsendringer

§ 27
Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan bare behandles på årsmøte, og må være postlagt innen 15. desember året før. Forslag til vedtektsendringer må oppnå 2/3 flertall for å bli vedtatt.

 

KAPITTEL 8: Oppløsning

§ 28
Vedtak om oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen må vedtas på et årsmøte med 2/3 flertall. Det må deretter bekreftes ved en uravstemning hvor minst 40 % av medlemmene deltar og det oppnår 3/4 flertall.

I tilfelle av foreningens oppløsning skal oppløsningsvedtaket inneholde bestemmelser om fordelingen av foreningens midler.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo