Prøveavtale mellom NRK og NBU/DnF

PRØVEAVTALE
MELLOM
NORSK RIKSKRINGKASTING AS (NRK)
OG
DEN NORSKE FORFATTERFORENING (DNF) OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE (NBU)
1. BAKGRUNN OG VIRKEOMRÅDE

Denne avtalen regulerer vilkårene for NRKs bruk av verk skapt av medlemmer av DnF og NBU (heretter Forfatter).

Partene ønsker å inngå en avtale hvor NRK gis bredere publiseringsrettigheter for produksjoner hvor litterære verk er satt inn i en journalistisk kontekst. Ambisjonen er å gjøre litteraturen enda viktigere for NRKs publikum og nå flere med godt litteraturinnhold.

Partene er enige om i første omgang å inngå en 3-årig avtale om en tidsubegrenset rett til tilgjengeliggjøring av produksjoner med utdrag av verk og kortere verk som er eller blir skapt av Forfatter (heretter Produksjonen). Retten omfatter allerede utgitte eller på annen måte offentliggj orte verk. Avtalen får anvendelse for alle Produksjoner NRK eier.

Partene er enige om å møtes årlig for å utveksle erfaringer og informasjon om bruk og videre planer. DnF og NBU representerer norske skjønnlitterære forfattere. Avtalen er bindende for foreningenes medlemmer og tilbys brukt som normalkontrakt for ikke-medlemmer.

2. NRKS RETT TIL TILGJENGELIGGJØRING

NRK får mot betaling av vederlag regulert i punkt 5 en ikke-eksklusiv, stedsuavhengig, ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av hele eller deler av NRKs Produksjoner hvor litterære verk inngår for allmennheten på NRKs egne og tredjemanns plattformer, der NRK har redaksjonell kontroll over eget innhold, og uavhengig av distribusjonsmåte. Retten omfatter kun vederlagsfrie nedlastingstjenester, herunder podkast og bruk i sosiale medier på NRKs kontoer. Retten omfatter ikke utgivelser i bokform.

NRKs rett omfatter bruk av hele verk i forhold til lyrikk, noveller, litterære bidrag i antologier o.l. og andre kortere litterære verk, og rett til bruk av utdrag av større litterære verk som romaner og biografier (heretter Verk). Dette innebærer at avtalen ikke gir rett til opplesing eller annen utnyttelse av hele romaner, kriminalromaner, biografier o.l. Slik bruk må avtales særskilt.

Gjenbruk av klipp hvor litterære verk inngår i andre programsammenheng skal skje hensynsfullt overfor Forfatter og være i samsvar med presseetiske regler og NRKs allmennkringkasteroppdrag.

Gjenbruk av klipp hvor litterære verk tas til inntekt for en politisk eller religiøs oppfatning eller inngår i en seksualisert situasjon som ikke forfatteren kunne påregne, eller i strid med Forfatterens ideelle rettigheter, krever forhåndssamtykke fra Forfatter.

NRK har rett til å vise hele eller deler av Produksjonen hvor Verket inngår på festivaler, messer, screeninger o.l.

Avtalen griper ikke inn i NRKs rett til å sitere verk eller andre låneregler i åndsverkloven, f.eks. der Forfatter intervjues og omtaler eget verk.

3. NRKS RETT TIL Å GJØRE ENDRINGER

NRK har rett til å gjøre redaksjonelle tilpasninger i Verk for NRKs bruk, så somå velge utdrag, fremheve replikkvekslinger, sette inn musikkinnslag, lydkulisser o.l. Teksten som helhet skal ivaretas, dette gjelder særlig lyriske verk. Dette regnes som vanlig redaksjonelt arbeid og skal ikke utløse tilleggshonorar eller gi NRK noen rettigheter til Verket.

NRK kan i samarbeid med Forfatter gjøre omarbeidelser av teksten. Dersom Forfatter gjøre slike endringer etter oppdrag fra NRK utløser dette tilleggshonorar for arbeidet etter nærmere avtale.

For øvrig gjelder åndsverklovens regler om ideelle rettigheter.

4. VEDERLAG

For bruk av Verk i henhold til denne avtalen skal NRK betale forfatter følgende vederlag:

prosa kr 603,- per minutt
lyrikk kr 1178,- per minutt

Minstevederlaget skal være 5 minutter for prosa og 3 minutter for lyrikk.

Minstevederlaget skal beregnes slik at innlest tid av verk av samme forfatter i samme program eller avsluttende serie legges sammen. Forfatterens minstevederlag beregnes for hvert oppmøte.

Ved mer omfattende opplesning av samme Forfatter i samme Produksjon eller avsluttende serie betales minuttpris for de første 30 minutter bruk og 50 % av minuttpris for sendetid som overstiger 30 minutter.

Vederlaget skal indeksreguleres årlig.

Vederlaget skal betales senest 30 dager etter at Produksjonen er gjort tilgjengelig for allmennheten, forutsatt at korrekte betalingsopplysninger er tilgjengelige hos NRK eller kan fås hos DnF/NBU. Ved forsinket betaling gjelder forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven.

5. VIDERESALG OG ANNEN SEKUNDÆRUTNYTTELSE

NRK har enerett til å inngå avtaler om salg av visningsrettigheter, arkivklipp og annen sekundærutnyttelse av Produksjonen. Dersom ikke annet er avtalt har Forfattere samlet krav på 5% av NRKs nettoinntekter fra slikt salg. NRKs nettoinntekt er brutto salgsinntekt minus 30% salgsomkostninger. Når Forfatters samlede tilgodehavende per beregningsperiode utgjør mindre enn kr 500,- kan NRK overføre dette til neste beregningsperiode. Utbetaling skal uansett finne sted ved kalenderårets slutt.

NRK har rett til å utveksle Produksjonen innen Nordvision-samarbeidet gratis uten at det utløses særskilt vederlag til Forfatter.

6. OVERDRAGELSE

NRK står fritt til å overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til NRKs Produksjoner hvor litterære verk inngår til tredjepart.

7. TVISTELØSNING

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom det ikke oppnås enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene med Oslo tingrett som rette verneting.

8. AVTALENS VARIGHET

Denne avtalen er bindende for partene fra den er underskrevet. Avtalen skal gjelde fra 28. juni 2018 og kan sies opp tidligst etter 18 måneder fra ikrafttredelsen med minst 6 – seks – måneders skriftlig varsel.

Denne avtalen utstedes i 3 – tre – eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.

(Satsene er regulert i 2019.)

 

Oslo 28. juni 2018

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo