Billigbokkontrakt

Se kontrakten i pdf-format

NORMALKONTRAKT BILLIGBOK SKJØNNLITTERATUR
FOR BARN OG UNGDOM

 

for følgende verk: ____________________________________________________

1. Forlaget har i henhold til Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom pkt. 1.1 pkt. 3 enerett til å utgi verket i billigutgave, i første og senere opplag i det antall eksemplarer som forlaget bestemmer. Inneværende kontrakt suppleres av Normalkontrakten mellom partene, med prioritet for inneværende kontrakt ved motstrid. Med billigutgave menes gjenutgivelse av verket, med en utsalgspris til publikum som maksimalt utgjør 2/3 av utsalgsprisen for vanlig utgave av verket det år billigutgaven utgis.

2. Billigutgaven forutsettes utgitt i innbundet/heftet utgave (stryk det som ikke passer), i følgende serie: …………….., innen ……………… måneder etter kontraktens undertegning, i et førsteopplag på ……….. eksemplarer.

☐ Utgivelsen skal ikke illustreres, eller illustreres lite, slik at royalty skal ikke avkortes
☐ Utgivelsen skal illustreres slik at forfatterens royalty skal avkortes i h t Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom pkt. 2.8.4. [Velg ett av de to]

3. Forfatterens vederlag kan avtales på tre forskjellig vis. Hvilket alternativ som velges skal angis nedenfor. Første alternativ forutsettes å være den normale vederlagsform.

☐ Royalty for heftede utgaver: De første 10.000 eksemplarer: 10,0 % av utsalgspris. Over 10.000 eksemplarer: 12,5% royalty av utsalgspris. For innbundne utgaver: De første 10.000 eksemplarer: 12,5% av heftepris. Over 10.000 eksemplarer: 15% av heftepris. For innbundne utgaver settes hefteprisen til 85 % av utsalgspris.
☐ Et kronebeløp pr. solgte eksemplar.
☐ Et samlet vederlag i kroner for alle fremstilte og solgte eksemplarer (engangsvederlag).

4. Er vederlaget av talt som royalty eller kronebeløp pr. solgte eksemplar, utbetales halvparten av vederlaget for salget av første opplag som forskudd innen 30 dager etter kontraktens undertegning. Er engangsbeløp avtalt, utbetales halvparten som forskudd innen 30 dager etter undertegning og halvparten ved utgivelsen.

5. Forskudd nevnt i pkt. 4 utgjør forfatterens minstehonorar. Forskuddet avregnes mot forfatterens krav på vederlag utover minstehonoraret.

6. Forfatteren skal ha 25 frieksemplarer av første opplag av billigutgaven.

Forlagets underskrift

page1image1383708864

Forfatterens underskrift

page1image1383709152

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo