Billigbokkontrakt

NBU har forhandlet fram en billigbokkontrakt med Forleggerforeningen. Du kan få
kopi av normalformularet ved å henvende deg til NBUs sekretariat.

 

 

BILLIGBOKKONTRAKT FOR SKJØNNLITTERATUR
FOR BARN OG UNGDOM

 

Mellom

(forlag)

og

(forfatter)

er det inngått følgende avtale om utgivelse av verket

(tittel)

i billigutgave.

 1. Forfatteren samtykker til at forlaget, som ifølge normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom datert:
  …………………………………
  har enerett til å utgi ovennevnte verk – i det følgende kalt «verket» – i bokform, utgir verket i billigutgave, i første og senere opplag i det antall eksemplarer som forlaget bestemmer.

Med billigutgave menes gjenutgivelse av verket, med en utsalgspris til publikum som maksimalt utgjør 2/3 av utsalgsprisen for vanlig utgave av verket det år billigutgaven utgis.

 • Billigutgaven forutsettes utgitt ia.innbundet/heftet utgave (stryk det som ikke passer).
  b.i følgende serie: ……………..
  c.innen………………måneder etter avtalens undertegning.
  d.i et første opplag på………..eksemplarer.

 

Utgivelsen skal ikke illustreres, eller illustreres lite, slik at royalty skal ikke avkortes/Utgivelsen skal illustreres slik at forfatterens royalty skal avkortes i h t Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom pkt 2.8.4. [Velg ett av de to alternativene]

 

 1. Forfatterens vederlag er avtalt slik:………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Er vederlaget avtalt som royalty eller kronebeløp pr. solgt eksemplar, utbetales halvparten av vederlaget for salget av første opplag som forskudd innen 30 dager etter avtalens undertegning. Er engangsbeløpet avtalt, utbetales halvparten som forskudd innen 30 dager etter undertegning og halvparten ved utgivelsen.
 3. Forskudd nevnt i pkt. 4 utgjør forfatterens minstehonorar. Forskuddet avregnes mot forfatterens krav på vederlag utover minstehonoraret. For utbetaling og avregning av annet vederlag enn engangsvederlag vises til pkt. 7.
 4. Forfatteren skal ha 25 frieksemplarer av første opplag av billigutgaven.
 5. I den utstrekning ikke annet fremgår av billigbokavtalen, gjelder vilkårene i normalkontrakten mellom partene nevnt i pkt. 1.

—————————————–

AVALE OM

BILLIGBOKKONTRAKT FOR SKJØNNLITTERATUR

FOR BARN OG UNGDOM

 

Mellom

Den norske Forleggerforening

og

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

 

 

 1. Partene er enige om at vilkårene i vedlagte Billigbokavtale for skjønnlitteratur for barn og ungdom skal gjelde for gjenutgivelse av skjønnlitterære verk forfattet av medlemmer av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere i billigutgave, når billigutgaven utgis av medlemmer av Den norske Forleggerforening.
 2. Avtalen gjelder ikke for gjenutgivelse i skole- og lærebøker, eller i antologi, i billigutgave.
  1. Billigbokavtalen skal benyttes når billigutgaven:

 

a)            Utgis av samme forlag som forfatteren har inngått normalkontrakt med. Billigbokavtalens vilkår supplerer da normalkontrakten, med prioritet foran normalkontraktens vilkår.

b)            Utgis av et annet forlag enn det forfatteren har inngått normalkontrakt med, dersom
vedkommende forlag har samtykket til dette. I slike tilfeller utfyller normalkontrakten
billigbokavtalens vilkår, for så vidt angår forhold som ikke er regulert i billigbokavtalen.

 1. Forfatterens vederlag kan avtales som:

  a)       Royalty til forfatteren av hvert solgte eksemplar med:

For heftede utgaver:
De første 10.000 eksemplarer:            10,0 % av utsalgspris
Over 10.000 eksemplarer:        12,5% royalty av utsalgspris

 

For innbundne utgaver:

De første 10.000 eksemplarer:     12,5% av heftepris.

Over 10.000 eksemplarer:            15% av heftepris.
For innbundne utgaver settes hefteprisen til 85 % av utsalgspris.
b)       Et kronebeløp pr. solgt eksemplar.

c)       Et samlet vederlag i kroner for alle fremstilte og solgte eksemplarer en gang for alle        (engangsvederlag).

Hvilket alternativ som velges samt eventuelt kronebeløp angis i avtalen med forfatteren. Royalty forutsettes å være den normale vederlagsform.

 1. Billigbokavtalen skal underskrives av forlag og forfatter straks de er enige om at verket skal utgis i billigutgave.
 2. Billigbokavtalen gjelder for avtaler som inngås fra og med 18.04.1996
  For avtaler om billigbokutgivelser som er inngått før dette tidspunkt, gjelder de vilkår som er avtalt mellom forlag og forfatter.
 3. Avtalen om billigbokkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom er bindende for foreningene fra det tidspunkt den er underskrevet, og kan av begge parter sies opp med minst 12 måneders skriftlig varsel.

  Billigbokavtaler som er inngått før oppsigelsesfristens utløp, fortsetter å løpe på de vilkår som er avtalt mellom forlag og forfatter.

 

 

 

 

 

Avtalen underskrives i 2 eksemplarer, ett til hver part.

Oslo, den  . november 2009

Den norske Forleggerforening

Norske Barne-og Ungdomsbokforfattere

Per Christian Opsahl

Sverre Henmo

sign.

sign.

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo