Lydbokkontrakt

Se kontrakten i pdf-format

NORMALKONTRAKT
FOR UTGIVELSE AV LYDBOK SKJØNNLITTERATUR
FOR BARN OG UNGDOM

 

På grunnlag av
Avtale om lydbokkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom av 1. juli 2021 mellom

Den norske Forleggerforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere er

___________________________________

(Forfatteren)

og

___________________________________

(Forlaget)

enige om utgivelse av

_____________________________________

(Verket)

i lydbokformat

1. Definisjoner

Lydbok: En innlesning i audioformat av et litterært verk gjort av ett eller flere mennesker.

Digital lydboktjeneste: Tjeneste der Lydboken stilles digitalt til rådighet på en slik måte at den enkelte bruker selv kan velge tid og sted for tilgang til verkene i tjenestens katalog mot betaling, herunder abonnementstjenester.

Digitalt utlån: Når en Lydbok tilbudt gjennom en digital utlånsordning i et bibliotek har blitt lyttet til minst 15 %. Lavere grenseverdier kan avtales mellom forlaget og bibliotekene, og skal i slikt tilfelle gjelde også mellom forlaget og forfatter.

Lytting: Når en bruker i en Digital lydboktejeneste har lyttet til minst 15 % av Lydboken.

Salgsledd: Den aktøren som selger til sluttkunde, inkludert bokhandlere, netthandlere og digitale abonnementstjenester.

Gjentatte Lyttinger: Der en betalende abonnent i en Digital lydboktjeneste lytter til Lydboken flere ganger i samme måned.

Ekstern Kunde: En som mot vederlag får tilgang til en eller flere Lydbøker, og gjør disse tilgjengelig for sine kunder, herunder ved strømming, men som ikke har salg og distribusjon og/eller tilgjengeliggjøring av litteratur som forretningsområde.

2. Kontraktens gjenstand og omfang

2.1 Partene har inngått Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom, der forlaget er gitt en førsterett til utgiverrettigheter til innleste bøker i alle kjente formater og lagringsmåter, uavhengig av valgt teknologi, jf. normalkontrakten punkt 1.1 6). Inneværende avtale regulerer vilkår for innspilling, eksemplarfremstilling, lagring og fysisk og digital tilgjengeliggjøring av en Lydbok.

2.2 Forfatteren overdrar til forlaget eneretten til å la forfatterens verk innleses på lagringsmedium, fremstille, mangfoldiggjøre og utgi verket i slik form og i det format (fysisk og digitalt) og antall eksemplarer forlaget bestemmer, jf. pkt. 2.1.over.

2.3 Avtalen omfatter ikke fremstilling og utgivelse av verket i innlest versjon med illustrasjoner eller andre visuelle elementer. Avtalen regulerer ikke tilgjengeliggjøring av Lydboken i digitale skolebibliotek eller andre digitale læringsplattformer.

3. Produksjon

3.1 Verket leses/leses ikke inn av forfatteren (stryk det som ikke passer). Som grunnlag for innlesning skal nyttes den sist utgitte utgave av verket eller et manuskript som er godkjent av begge parter.

3.2 Forlaget har rett til å bestemme Lydbokens utforming, dvs. innleser, valg og grad av lydillustrasjoner, musikk, omslag m.v. Utforming skal skje i samråd med forfatteren. Dersom tekniske eller produksjonsmessige forhold nødvendiggjør forkortelser eller tilpasninger av verket, f.eks. til en bestemt spillelengde for lydmediet, skal dette godkjennes skriftlig på forhånd av forfatteren.

3.3 Ved innspilling skal verkets tittel og forfatterens navn innleses først. Forfatterens navn og verkets tittel skal angis på hvert eksemplar eller fil, og ved hver tilgjengeliggjøring av Lydboken. Både fysiske eksemplar og digitale filer skal merkes med forbud mot kopiering. Forlaget har ansvaret for til enhver tid å beslutte hvilken type kopibeskyttelse som eventuelt skal benyttes.

4. Royalty

4.1 Forfatteren har krav på et ikke-refunderbart minstevederlag (forskudd) på 7 800 kroner, som avregnes mot senere inntekter fra utgivelsen av Lydboken. Minstevederlaget utbetales ved signering av denne avtalen. Motregning i minstevederlaget fra andre titler eller utgivelser kan ikke finne sted.

4.2 Royalty beregnes av forlagets inntekter fra salg og tilgjengeliggjøring av Lydboken. For følgende utnyttelse, fastsettes som følger:

4.2.a Vederlag for enkeltsalg fysisk og digitalt

 • Fysisk format
  Royalty beregnes per solgte eksemplar som 17 % av forlagets inntekt for opptil 1299 eksemplarer. Fra 1300 solgte eksemplarer og oppover er royalty 19 % av forlagets inntekt.
 • Digitalt enkeltsalg og utleie
  Royalty beregnes per solgte/utleide lydfil som 28 % av forlagets inntekt.
 • Salg av utlånslisenser til bibliotek
  Royalty er 28 % av forlagets inntekt.

 

4.2.b Vederlag for Digitale lydboktjenester
Forfatteren skal ha 28 % royalty av forlagets inntekt fra tilgjengeliggjøring av Lydboken, herunder forskudd og alle andre inntekter forlaget oppnår av Lydboken.

Forfatteren har krav på en garantert minsteroyalty på:

 1. For Lydbøker som er inntil 20 minutter:
  1. 10 kroner per Lytting for de første 250 Lyttingene.
  2. 8,75 kroner per Lytting deretter.
 2. For Lydbøker som er 20 minutter eller mer:
  1. 12,50 kroner per Lytting for de første 250 Lyttingene.
  2. 11 kroner per Lytting deretter.

 

I avtalen med Salgsleddet har forlaget anledning til å avtale begrensninger i hvor mange Lyttinger Lydboken kan generere per abonnent per måned. Ved Gjentatte Lyttinger har forfatteren likevel krav på at minimum én Lytting per abonnent per måned genererer royalty til forfatter.

4.3 Ved samlet salg og tilgjengeliggjøring til en Ekstern Kunde som vil tilby en lydboktittel til egne kunder for en viss periode mot fast forhåndsbetaling, skal samlede inntekter deles likt mellom forfatter og forlag, 50/50. Slik utnyttelse må avtales skriftlig på forhånd.

4.4 Andre salgs- og utnyttelsesmåter og medfølgende honoreringsløsninger enn de som er regulert i denne avtalen, må på forhånd avtales skriftlig mellom forfatteren og forlaget i forkant av utnyttelsen.

4.5 Når forfatteren selv leser inn sitt verk eller foretar annet helt vesentlig tilpasningsarbeid, skal dette honoreres separat og avtales særskilt.

4.6 Opptjent royalty avregnes og utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Normalkontrakten for skjønnlitteratur for barn og ungdom, p.t. med 31. mai som forfall.

4.7 Dersom verket har flere forfattere, deles inntektene fra Lydboken mellom dem etter samme forhold som avtalt mellom forfatterne i tilhørende normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom.

4.8 Etter hvert kalenderår hvor det er foregått vederlagspliktig salg (salgsåret) skal forlaget sende en salgsoppgave (avregningsgrunnlag) til forfatteren med nødvendige opplysninger om de forhold som ligger til grunn for vederlagsberegningen, jfr åndsverkloven § 70. Salgsoppgaven skal spesifisere antall enkeltsalg av fysiske eksemplarer, antall solgte/utleide lisenser og nedlastninger, antall Lyttinger i Digitale lydboktjenester, og forfatterens vederlag innenfor den enkelte kategori på tittelnivå. Forfatteren kan innen 3 måneder etter at forlaget har sendt salgsoppgaven kreve en bekreftelse fra statsautorisert revisor om at salgsoppgaven er riktig.

4.9 Forfatteren har rett til 8 nedlastninger av Lydboken som lydfil. Utgis Lydboken i fysisk format, har forfatteren krav på 4 eksemplarer. Er flere forfattere representert, så skal frieksemplarene fordeles forholdsmessig etter den enkeltes bidrag. Eksemplarene tilgjengeliggjøres på forespørsel fra forfatteren.

5. Markedsføring og gratislytting

5.1 Forlaget kan bruke inntil 100 eksemplarer av Lydboken (i fysiske format eller fil) i markedsføringsøyemed (anmelder- og leseeksemplarer). Eksemplarer og filer som brukes til frieksemplar skal merkes slik at det fremgår at det er eksemplar som ikke er for salg.

5.2 Gratislytting som «smakebit» i forbindelse med stykksalg: Når annet ikke er avtalt, kan forlaget eller Salgsleddet maksimalt tilby gratis lytting av 15 % sammenhengende av Lydboken.

6. Utgivelsesplikt

Forlaget er forpliktet til å utgi Lydboken innen rimelig tid og senest 9 måneder etter inngåelsen av denne avtalen.

7. Oppsigelse

Kontrakten kan etter at det er gått minst 5 år fra den ble undertegnet, sies opp av hver av partene med et halvt års varsel dersom det er solgt, utleid eller lyttet til færre enn 100 eksemplarer/filer det siste året. Med «lyttet til» menes en Lytting som har utløst royalty til forfatter iht. punkt 4.2b over. Alt salg, utleie og Lytting skal skje på markedsmessige vilkår. Forfatteren kan kreve innsyn i transaksjonene i tråd med bestemmelsene i punkt 4.8.

8. Verneting

Partene vedtar Oslo som rett verneting.

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo