E-bokkontrakt

Se kontrakten i pdf-format

NORMALKONTRAKTThis triggers the tooltip
E-BOK FOR SKJØNNLITTERATUR FOR BARN OG UNGDOM

for følgende verk:

__________________________

 1. Denne avtalen forutsetter at partene har inngått Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom. This triggers the tooltipDenne avtalen skal forstås og tolkes i lys av Normalkontrakten i den versjonen som er/ble inngått mellom forfatter og forlag for førstegangs utgivelse av Verket.
 2. Forlaget har i henhold til Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom pkt. 1.1 pkt. 4 enerett til digitale utgivelser, herunder e-bok i samme språklige utgave som papirutgivelsen. Med «e-bok» menes et litterært verk utgitt som digital tekst for digital omsetningThis triggers the tooltip.
 3. Verket skal ikke endresThis triggers the tooltip uten forfatterens samtykke, men forlaget må ha adgang til å gjøre de korrekturrettelser og tekniske og formatmessige tilpasninger som er nødvendige for elektronisk salg og distribusjon.
 4. Dersom e-boken skal utgis som beriket bok, dvs. at den opprinnelige teksten utgis med tillegg av valg, funksjoner og materiale som den tidligere tekstversjon ikke har («e-bok med tilleggsmateriale»), skal dette skje i samarbeid med forfatteren. I slike tilfeller inngås særskilt avtaleThis triggers the tooltip.E-bokutgivelse uten samtidig eller forutgående papirutgivelse omfattes ikke av denne avtalen. Det samme gjelder utgivelse av multimediale verk (berikede e-bøker). For slike utgivelser inngås det særskilte avtaler.
 5. Dersom Verket ikke er i salg som e-bok enten innen 6 måneder etter at denne avtalen er signert av begge parter, eller innen 6 måneder etter at papirutgaven er utgitt, har forfatteren rett til å heve denne avtalenThis triggers the tooltip. Forlaget tar den endelige avgjørelse om bruk av tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon. Dersom forfatteren har konkrete og begrunnede ønsker om slik bruk, skal forfatteren så tidlig som mulig i prosessen informere forlaget om dette, slik at forlaget er i stand til lojalt å ivareta forfatterens interesser. Forlaget kan ikke motsette seg forfatterens konkrete ønske om bruk av et spesielt teknisk beskyttelsessystem uten saklig grunn.
 6. Når e-boken er utgitt kan den tilbys i utlånThis triggers the tooltip. Med utlån menes her et (offentlig) biblioteks digitale tilgjengeliggjøringThis triggers the tooltip av en e-bok for gratis lesing i en låneperiode, enten for én låner av gangen som utlånslisens eller i klikk-modell (vederlaget til forfatter beregnes pr utlån). Lesing utover 10% av en e-bok regnes som et utlån. Fjernlån utover det som er praksis ved avtaleinngåelsen, er ikke tillatt med mindre det kompenseres økonomisk i tilsvarende grad. E-bøker fortsatt under fastpris, kan ikke tilbys i klikkmodellThis triggers the tooltip.
 7. RoyaltyThis triggers the tooltip:Forfatteren har krav på 28 % royalty for de første 799 solgte e-bøkene, deretter 30 % royalty per solgte e-bok.Royaltygrunnlag:
  I fastprisperioden er royaltygrunnlaget fastprisen fratrukket eventuell merverdiavgift. I friprisperioden er royaltygrunnlaget forlagets nettoinntekt per solgte e-bok. Med «nettoinntekt» menes utsalgsprisen fratrukket eventuell merverdiavgift og forhandlerrabatt.

  Minste royaltyutbetaling i friprisperioden er kr 15,00 pr salg – med mindre annet er uttrykkelig avtalt med forfatteren.

 8. Forskudd8.1. Forskudd for samtidig e-bokutgivelse, forstått som e-bøker som utkommer i samme år som papirutgaven, skal tilsvare 5 % av forskuddsbeløpet for papirutgivelsen utregnet ifølge NormalkontraktenThis triggers the tooltip.8.2. For førstegangs e-utgivelser av verk som tidligere kun har vært utgitt på papir og der fastprisperioden er ute, gjelder følgende forskuddsbestemmelser:

  a) For nyere backlistutgivelser, forstått som bøker som er utkommet første gang i løpet av de siste 10 år, skal det betales et forskuddsbeløp på minimum 2 500 kroner.

  b) For eldre backlistutgivelser, forstått som bøker som utkom første gang for mellom 10 og 25 år siden, skal det betales et forskuddsbeløp på minimum 1 000 kroner.

  c) For utgivelser fra forlagets katalog, forstått som bøker som utkom første gang for mer enn 25 år siden, betales det ikke forskudd.

  Ny kontrakt på tidligere utgitt e-bok utløser ikke forskudd.

  Overgang til friprisperiode utløser ikke nytt forskudd.

 9. Dersom Verket inneholder illustrasjoner, skal bestemmelsene om royaltyfordeling/-avkortning for ebokutgivelse følge prinsippene for avkortning som er avtalt for utgivelsen av boken i papirformatThis triggers the tooltip.For denne utgivelsen innebærer det at (kryss av og fyll inn)This triggers the tooltip:[ ] Royaltyen er uavkortet

  [ ] Royaltyen avkortes, og fastsettes til å være … %

  [ ] Royaltyen deles mellom rettighetshaverne i forholdet …. % til forfatter og …. % til illustratør

 10. Forfatteren har krav på fem – 5- gratis nedlastinger av Verket som e-bok.
 11. Royaltygrunnlaget for utlånslisenser i e-bokas fastprisperiode er utlånslisensens pris ekskl. merverdiavgift. Royaltygrunnlag for utlånslisenser når e-boka er i fripris, er forlagets nettoinntekt. Royaltygrunnlag i klikk-modell er forlagets nettoinntekt. Med nettoinntekt menes utsalgsprisen fratrukket eventuell merverdiavgift og enten forhandlerrabatt (ved salg gjennom forhandler) eller distribusjonskostnader (ved direktesalg).Royaltysatsen følger satsen for enkeltsalg/enkeltstrømming, det vil si 28% for de første 799, deretter 30%. Den høyeste royaltysatsen skal anvendes dersom e-utlån ikke inngår i tallgrunnlag for royaltystige.Minstevederlaget pr salg av utlånslisens i e-bokas friprisperiode følger minstevederlaget for enkeltsalg/enkeltstrømming (kr 17 per januar 2017). Minstevederlag per utlån i klikkmodell i frisprisperioden er kr 3,00. Minstevederlaget oppjusteres etter KPI, første gang primo januar 2019. For lisenser kjøpt inn under Kulturrådets innkjøpsordning anvendes Kulturrådets til enhver tid gjeldende bestemmelser.
 12. Maksimums gratislesing som «smakebit»: Forlaget kan tilby opptil 10 % av teksten som gratis lesing, teksten må om ikke annet er avtalt være sammenhengende og fra bokens begynnelse.
 13. Kun biblioteket eller biblioteksammenslutningen som kjøper en utlånslisens kan disponere over denne lisensen. En utlånslisens skal ikke kunne videreoverdras fra et bibliotek til et annet, eller på annen måte utnyttes av et annet bibliotek enn det som opprinnelig kjøpte den.
 1. Forfatteren har krav på årlige salgsoppgaver som viser hvordan royalty pr tittel og format er beregnet. Med mindre annet er avtalt foretas avregningen samtidig med avregningen for papirutgivelsen. Ved lisensiering til bibliotek, skal antall solgte lisenser og antall klikk samt vederlag fremgå av salgsoppgaven.
 1. Denne kontrakten gir ikke forlaget rett til å tilby Verket til abonnementsbaserte salgsløsninger (inkludert strømming). Vilkårene for dette skal reguleres i egen avtale.
 2. Denne avtalen har samme varighet som tilhørende Normalkontrakt. Ved mislighold som ikke blir utbedret, kan avtalen sies opp med 2 måneders varselThis triggers the tooltip.

 

Sted, dato: …………….

 

Forlaget                                                                                                          Forfatteren

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo