Støttestipend fra NBUs solidaritetsfond

NBUs solidaritetsfond består av midler fra Bokklubben, gaver som gis til fondet, vederlagsmidler og andre midler som NBU beslutter å tillegge fondet.

Solidaritetsfondets midler skal brukes til økonomisk hjelp til norske skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere i spesielt vanskelige situasjoner, og solidarisk støtte til utenlandske skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere.

Støttestipendet beløper seg normalt ikke til mer enn kr 25 000.

I hastesaker kan NBU arbeidsutvalg (styreleder, nestleder og administrasjonsleder) innvilge inntil kr 15 000 som lån. NBUs styre kan på neste styremøte konvertere lånet til støttestipend og eventuelt innvilge ytterligere kr 10 000.

Et medlem som er blitt tildelt støttestipend/lån, får vanligvis ikke nye midler fra Solidaritetsfondet før det har gått minst tre år.

Anmodning om støttestipend/lån fra Solidaritetsfondet sendes NBUs administrasjonsleder Ellen Liland: ellen.liland@nbuforfattere.no.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo